Hotărârea nr. 171/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 1 către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea aprobării a transferului, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social Bloc 7, situat în Str. Pajura nr. 8 (fost nr. 6) din patrimoniul S. C. Administrare Cazare Cantine S.A. în cel al Municipiului Bucureşti şi  în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Legislatie, Avizare Contracte;

          Ţinând seama de avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

          Luând în considerare adresa nr.1900/P/14.02.2006 a Prefecturii Municipiului Bucureşti;          

          În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

          Ţinând cont de dispoziţiile art.120 şi 121 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HG nr.577/2002;

          Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/2006 privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social Bloc 7;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”n”, alin.(4) din Legea nr.215/2001 a   administraţiei publice locale, modificată

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se revocă hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.6/2006 privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social Bloc 7.

Art.2. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti aprobarea transferului, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra imobilului cu caracter social Bloc 7, situat în Strada Pajurei nr.8 (fost nr.6), Bucureşti, sector 1 din patrimoniul SC Administrare Cazare Cantine SA în cel al Municipiului Bucureşti şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                               

                                                                                                                                                

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ

 

             Adrian Oghină                                                         Secretar,                                                                                          

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 171

Data : 23.05.2006