Hotărârea nr. 158/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2006

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                    

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2006

 

 

 

         Vazand expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si  raportul  de  specialitate  intocmit  de  Directia  Management Economic  a Primariei  Sectorului 1;

Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

         In temeiul HCGMB nr. 30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

        Conform O.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale art.15 si art.35 alin.6 , si Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006.                   Urmare a adresei nr. 71/19.01.2006 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local sector 1.

          Conform H.C.G.M.B. nr.1/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea Bugetului de stat pe anul 2006.

          Conform H.C.G.M.B. nr.2/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si bugetul municipiului Bucuresti pe anul 2006.

          Conform H.C.G.M.B. nr.3/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2006.

Conform adresei trimise de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap nr.45/04.01.2006 , reprezentand transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap suma alocata a fost de 5.984 mii lei.

Conform H.C.G.M.B. nr.55/06.03.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei “Ameliorarea zonei suburbane nord a Municipiului Bucuresti, alimentare cu apa si canalizare etapa I “ , modificata prin H.C.G.M.B. nr.272/25.09.2003.

Conform adresei Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica nr. 1452/18.01.2006 privind sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti.

În temeiul art.46, alin.(3) şi art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art.1. Bugetul rectificat al Consiliului Local Sector 1  Bucuresti pe anul 2006 a fost aprobat atat la venituri cat si la cheltuieli astfel:

          ► buget local pe anul 2006 aprobat in suma de 535.380,00 mii lei, conform anexei nr.1;

►bugetul imprumuturilor interne pe anul 2006 – 60.633,88 mii lei-BCR;

 

          Art.2.          Se   aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local Sector 1 Bucuresti in suma de 535.380,00 . Aceste venituri provin din :

                      -   impozite, taxele locale si alte taxe ale Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, conform adresei nr. 316/18.04.2006 in valoare de 174.318 mii lei.

                      -  248.223 mii lei reprezentand cota de 23,5% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti conform art.28 alin.3 din O.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare.

 - 77.995 mii lei  reprezentand sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti conform anexei nr.1;

- cota de 11% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale conf. H.C.G.M.B. nr.2/06.01.2006, repartizata Consiliului Local Sector 1 in suma de 28.360 mii lei;

- 5.984 mii lei reprezentand transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap repartizata Sectorului 1 conform adresei ANPH nr.45/04.012006

- 500 mii lei reprezentand donatii si sponsorizari.

          ► Suma de 60.633,88 lei reprezinta imprumuturi interne pentru investitii de la Banca Comerciala Romana pe anul 2005, conform H.C.L.S.1 nr.65/31.03.2005 contractat de catre Primaria Sectorului 1.

 

Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local Sector 1 in suma de 535.380,00 mii lei conform anexei nr. 2 cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli ( titluri) si pe articole bugetare dupa cum urmeaza :

(1) 43.147 mii lei pentru Autoritati Executive cap. 51.02 ,  din care  37.174 mii lei cheltuieli curente si 4.653 cheltuieli de capital, conform anexei 2.1 ( 2.1.1 ; 2.1.2 ) ;

(2) 14.360 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap. 54.02 , din care 14.360 mii lei cheltuieli curente ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

        (3) 6.845 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica si imprumuturile cap 55.02  ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

(4) 1.405 mii lei pentru Aparare Nationala cap.  60.02 din care 900 mii lei cheltuieli curente si 505 mii lei chetuieli de capital , ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

(5) 11.812 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranta Nationala cap. 61.02 din care 9.768 mii lei cheltuieli curente si 2.044 mii lei chetuieli de capital  ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

(6) 156.589 mii lei pentru Invatamant cap. 65.02 din care 127.708 mii lei cheltuieli curente si 28.881 mii lei chetuieli de capital conform anexa nr. 2.2 (2.2.1 ; 2.2.1.1 ; 2.2.1.2 ;2.2.2 ; 2.2.2.1 ; 2.2.2.2 ;2.2.2.3 ; 2.2.3 ; )

          (7) 1.881 mii lei pentru finantarea Sanatatii cap 66.02 din care 1.863 mii lei chetuieli curente si 18 mii lei chetuieli de capital , ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 (8) 46.910,65 mii lei pentru Cultura , recreere si religie cap 67.02 din care 45.710,65 chetuieli curente si 1.200 cheltuieli de capital ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 (9) 94.653 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala cap. 68.02 din care 90.921 mii lei cheltuieli curente  si 3.732 mii lei pentru cheltuieli de capital ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 (10) 10.375.35 mii lei pentru locuinte servicii si dezvoltare publica cap 70.02  ramanand la aceasi valoare nerectificandu-se ;

(11) 42.500 mii lei pentru Protectia Mediului cap 74.02 ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 (12) 100.202 mii lei pentru Transporturi cap 84.02 , din care cheltuieli curente 65.402 mii lei si cheltuieli de capital de 34.800 mii lei ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

(13) 4.700 mii lei pentrru Alte actiuni Economice cap 87.02  ramanand la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 

Art.4. Se aproba cheltuielile Primaria Sector 1, din imprumuturi interne pentru investitii in valoare de  60.633,88 mii lei ramane la aceasi valoare nerectificandu-se ;

 

          Art.5.  Se aproba lista de investitii in suma de 141.387,23 mii lei conform anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 7 ), din care :

                 80.753,35 mii lei – Buget local ;

                 60.633,88 mii lei – Imprumuturi interne ;

Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia de Administraţie  pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, ordonatorii terţiari de credite (învăţământ preuniversitar), Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,              CONTRASEMNEAZĂ

 

             Adrian Oghină                                                         Secretar,                                                                                          

                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 158

Data : 23.05.2006