Hotărârea nr. 156/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2006

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE                                                                                                     pentru  aprobarea cofinanţării de către  Consiliul Local al Sectorului 1 a Proiectului privind    serviciile municipale “Reabilitarea zonelor cu deficienţe majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Bucureşti – Sectorul 1, în valoare de 20.481.176 Euro”

 

            Văzând  Expunerea de motive a Primarului  Sectorului  1 şi   Raportul     de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;                                   

            Având  în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.20/26.01.2006 prin care se aprobă contractarea împrumutului extern pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii “Reabilitarea zonelor cu deficienţe majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Bucureşti- Sector 1şi 6”;

Având în vedere Memorandumul privind aprobarea mandatului negocierii unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

În conformitate cu prevederile art.43 şi art.57, alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea  nr.108/ 2004;

            În temeiul art.46, alin.(2) şi a art.95, alin.(2), lit.c, teza finală, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local Sector 1 a Proiectului privind serviciile municipale - “Reabilitarea zonelor cu deficienţe majore în servicii de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Bucureşti - Sector 1, în valoare de 20.481.176 Euro”.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

            Art.3. Prezenta hotărâre este redactată în două exemplare originale, unul fiind necesar la Primăria Municipiului Bucureşti.

Art.4. Primarul  Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

                                                                                             SECRETAR,

                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.: 156

Data: 15.05.2006