Hotărârea nr. 151/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de despăgubiri fostului asociat SC Rio Bucovina Distribution SRL

pentru investiţiile legal realizate în Piaţa Agroalimentară Amzei

 

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Legislaţie şi Avizări Contracte;

            Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În baza dispoziţiilor art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.233/2005 privind rezilierea unilaterală a contractului de asociere nr. 02/1210/21.07.1999 cu privire la reconstrucţia, modernizarea şi administrarea patrimoniului Pieţei Agroalimentare Amzei;

            Luând în considerare prevederile art.3 şi 4 din Convenţia nr.33110/13.09.2005, încheiată între Primăria Sectorului 1 şi S.C. Rio Bucovina Distribution S.R.L. pentru soluţionarea pe cale amiabilă a disputelor şi litigiilor apărute în urma rezilierii Contractului de asociere nr. 02/1210/21.07.1999 cu privire la reconstrucţia, modernizarea şi administrarea patrimoniului Pieţei Agroalimentare Amzei;

            Ţinând cont de cuprinsul Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară nr.RE-001/2006 al expertului tehnic Bănică Neculai;

            În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”h”  şi alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Societatea Comercială Rio Bucovina Distribution S.R.L., fostul asociat din Contractul de asociere nr. 02/1210/21.07.1999 cu privire la reconstrucţia, modernizarea şi administrarea Pieţei Agroalimentare Amzei, va fi despăgubită pentru investiţiile realizate în mod legal şi real, pe bază de autorizaţii de construire, cu suma de 4.779.905,32 RON, din care 908.182,01 RON, reprezentând TVA, în conformitate cu concluziile Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară nr.RE-001/2006 al expertului tehnic Bănică Neculai.

Art.2. Construcţiile realizate de fostul asociat S.C. Rio Bucovina Distribution S.R.L. în Piaţa Agroalimentară Amzei trec în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1.

Art.3. Despăgubirile arătate la art.1 vor fi plătite de Administraţia Pieţelor Sector 1 din bugetul propriu.

Art.4. Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară nr.RE-001/2006 al expertului tehnic Bănică Neculai face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                     

SECRETAR,

                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.: 151

Data: 27.04.2006