Hotărârea nr. 13/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind interzicerea activităţii de deversare în sistemul de canalizare a reziduurilor rezultate din activitatea de vidanjare în puncte neautorizate

 

 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Ecologie Urbană, Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-civică;

          Ţinând seama de avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului;

În temeiul art.2, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, modificată;

În temeiul prevederilor art.46 şi art.95, alin.(2), lit.”f” şi lit.”m”, teza a I-a  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se interzice  deversarea reziduurilor rezultate din activitatea de vidanjare în sistemul de canalizare de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 în puncte neautorizate de Administraţia Domeniului Public Sector 1.

          Art.2. Se permite amenajarea punctelor de deversare în sistemul de canalizare de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 numai în zonele nepopulate.

          Art.3. Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute de art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 RON.

Art.4. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii contravenţionale se face de către persoanele împuternicite de Primarul Sectorului 1.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data verificării legalităţii de către Prefectura Municipiului Bucureşti.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se va comunica administratorului sistemului de canalizare.

Art.7. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ

 

                Adrian Oghină                                              Secretar,              

                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. : 13

Data : 26.01.2006