Hotărârea nr. 125/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                       

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                                                             privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.128/29.04.2004 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, a spaţiului situat în Centrul de Plasament “Sf. Nicolae” – DGAS către Asociaţia « Caritas Bucureşti »,

 în vederea derulării Proiectului « Centrul de Resurse B.A.C.H. »

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;

            Ţinând seama de avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 128/29.04.2004 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, a spaţiului situat în Centrul de Plasament “Sf. Nicolae” – DGAS către Asociaţia « Caritas Bucureşti », în vederea derulării Proiectului « Centrul de Resurse B.A.C.H. »

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORLUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data de 01.05.2006 încetează efectele Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 128/29.04.2004 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, a spaţiului situat în Centrul de Plasament “Sf. Nicolae” - D.G.A.S. către Asociaţia « Caritas Bucureşti », în vederea derulării Proiectului « Centrul de Resurse B.A.C.H. ».

Art.2. Asociaţia « Caritas Bucureşti » şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor încheia procesul-verbal de predare-primire a spaţiului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia « Caritas Bucureşti » şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

           Adrian Oghină                                                                              

SECRETAR,

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.: 125

Data: 27.04.2006