Hotărârea nr. 124/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării bugetului pentru continuarea derulării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

 Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Alternativa 2003”

 

 

Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

          Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei «Alternativa 2003», înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 9736/13.03.2006;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 178/21.06.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia «Alternativa 2003», în vederea înfiinţării şi realizării în comun a Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.91/19.05.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia «Alternativa 2003», în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului «Centrul de Zi Alternativa» ;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenta socială şi protecţia copilului, ale Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr. 86/2004, ale Hotărârii Guvernului României nr.1175/29.09.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap în perioada 2006-2013 ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.“n”şi “q” din Legea nr. 215/2001 a administraţia publice locale, cu modificările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă modificarea bugetului pentru continuarea derulării Proiectului « Centrul de Zi Alternativa », derulat în parteneriat de Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia « Alternativa 2003 », conform Anexei  nr.1, care face parte integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia « Alternativa 2003 » vor încheia Act Adiţional la Convenţia de Implementare a Proiectului nr.26727/26.07.2005.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adiţional  menţionat la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia « Alternativa 2003 » şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ,

           Adrian Oghină                                                                  

SECRETAR,

                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 124

Data: 27.04.2006

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Anexa nr.1

               la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.124/27.04.2006

                                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                    Adrian Oghină

 

BUGETUL

·      Materiale consumabile: caiete dictando, caiete de matematica, creioane HB, creioane colorate, toner, blocuri de desen, ceara, fitile, parafina, hartie de impachetat, harie de scris, lipici,.

  • Combustibil: necesar pentru efectuarea excursiilor.
  • Dotari  birotica: aparat de indosariat, copiator, aparat de laminat              
  • Plata coordonatorului Centrului si a responsabilului financiar este realizata din fondurile Asociatiei ALTERNATIVA 2003.
  • Suplimentul nutritiv este acordat  zilnic beneficiarilor Centrului.

Cost total al proiectului pe un an : 152.883 lei, din care:

-          contributia DGASPC Sector 1: 103.645 lei

-          contributia Asociatiei ALTERNATIVA 2003: 49.238 lei