Hotărârea nr. 123/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării bugetului pentru continuarea derulării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de  Consiliul Local al Sectorului 1, prin

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi

Asociaţia “Sf. Ana”

 

 

 

Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            Ţinând seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  şi al Comisiei  de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de  Decizia nr.35/16.02.2006 a Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a municipiului Bucureşti;

Având în vedere solicitarea Asociaţiei «Sf. Ana», înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 suu nr. 14365/13.04.2006;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 179/21.06.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf. Ana”, în vederea înfiinţării şi realizării în comun a Proiectului “Centrul de Zi Ana”;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.92/19.05.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf. Ana” în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului «Centrul de Zi Ana »;

Având în vedere prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ale Ordonanţei Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.86/2004, ale Hotărârii Guvernului României nr.1175/29.09.2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap în perioada 2006-2013 ;

În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.“n”şi “q” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă modificarea bugetului pentru continuarea derulării Proiectului « Centrul de Zi Ana , derulat în parteneriat de Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Sf. Ana”,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia « Sf. Ana  » vor încheia act Adiţional  la Convenţia de Implementare a Proiectului nr.20289/29.08.2005.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adiţional menţionat la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia « Sf. Ana» şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

           Adrian Oghină                                                                             

SECRETAR,

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 123

Data: 27.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Anexa nr.1

                                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                   nr. 123/27.04.2006

                                                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                       Adrian Oghină

 

              

 

 

 

Propunere de buget pentru Centrul de Zi Ana

în perioada 1.04.2006 - 31.03.2007

 

 

Denumire capitol cheltuieli

Asociaţia Sf. Ana şi parteneri

DGASPC sect. 1

TOTAL

I.

Salarii

 

 

 

I.1

9 cadre didactice

66.000

 

 

 

2 ingrijitoare

11.040

 

 

 

1 psiholog 500 RON x 12 luni

6.000

 

 

 

1 asistent social 525 RON x12 luni

6.300

 

 

 

1 contabil  300 RON x 12 luni

3.600

 

 

 

1 referent

 

     12.000

 

 

1 kinetoterapeut

 

18.372

 

 

1 ingrijitor

 

10.260

 

 

1 bucatar

 

10.260

 

 

Total salarii

92.940

50.892

143.832

II.

Cheltuieli directe

 

 

 

 

Administrative(lumina, gaz, apa, Rasub)

1.400 RON x 12luni

16.800

 

16.800

 

Comunicare (tel, fax, Internet)

2.400

 

2.400

 

Combustibil (170 Km/zi x 240 zile x 9l/100Km x 3,4 RON/l)

12.485

 

12.485

 

Reparaţii microbuz şi intreţinere

5.000

 

5.000

 

Alimente (28 copii x 5 RON/zi x 12 luni)

9.600

24.000

33.600

 

Rechizite, consumabile

     1.000

 

1.000

 

Alte cheltuieli

5.000

 

5.000

 

Total cheltuieli directe

52.285

24.000

76.285

 

Total cheltuieli proiect   I+II

145.225

74.892

220.117

 

Procent contribuţie proiect

65,98

34,02

100

 

Cost total proiect/an 1.04.2006 – 31.03.2007:   220.117 RON

 

               Contribuţie DGASPC sect. 1:             74.892 RON, reprezentând 34,02 %

               Contribuţie Asociaţie şi parteneri:      145.225 RON, reprezentând 65,98%