Hotărârea nr. 121/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2006

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.301/18.08.2005 privind aprobarea unui Plan urbanistic zonal pentru construcţii definitive pe

teren proprietate privată – PUZ Şos.Gh.I.Siseşti nr.385

 

 

          Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Contencios Administrativ, Juridic;

          Ţinând seama de avizul Comisiei  pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

          Luând în considerare sentinţa civilă nr.5433/23.12.2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a;

          În baza dispoziţiilor art.20 alin.(2) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ;

          În temeiul prevederilor art.46, alin.(1) şi art.95, alin.(2), lit.”c”  şi alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂREŞTE:

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.301/18.08.2005 privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construcţii definitive pe teren proprietate privată PUZ Şos.Gh.I.Sisesti nr.385.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                      

          SECRETAR,

                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.: 121

Data: 27.04.2006