Hotărârea nr. 113/2006

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 2006

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/15.11.2001

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

“CONSOLIDAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI SECTORULUI 1”

 

 

Văzând  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

            Având în vedere avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de art.5 din  Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii;

            Având în vedere  art. 4 din Ordonanţa Guvernului României nr. 20/1994, republicată privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

În conformitate cu prevederile art.40, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea  nr.108/ 2004;

            În temeiul art.46 şi a art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală, din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, modoficată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/15.11.2001 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice “CONSOLIDAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI SECTORULUI 1”, în sensul înlocuirii Anexei nr.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Management Economic, Direcţia Investiţii şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

        Adrian Oghină                                                                   

SECRETAR,

                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.: 113

Data: 27.04.2006

 

 

 

 

 

                                  Anexa nr.1

     la  Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.113/27.04.2006

                                                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                      Adrian Oghină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

CONSOLIDAREA SEDIULUI PRIMARIEI SECTORULUI 1- Bd. Banul Manta nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

PROGRAMUL DE REDUCERE A RISCULUI SEISMIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei RON

 

Euro (1E= 40.718 lei, la 29.01.2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV

 

12.883,38

 

3.164.050

 

 

 

 

C+M

 

10.501,13

 

2.578.990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care:

A.

Finantare Banca Mondiala si Guvernul Romaniei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV

 

11.581,70

 

2.844.369

 

 

 

 

C+M

 

10.100,34

 

2.480.559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Contributia locala (Primaria Sectorului 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV

 

1.301,68

 

319.682

 

 

 

 

C+M

 

400,79

 

98.431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

REFUNCTIONALIZARE SEDIU PRIMARIE SECTOR 1 (in afara Programului)

 

 

(finantare asigurata din bugetul local al sectorului 1 si din alte surse legal constituite)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei RON

 

Euro (1E = 3,5258 lei, la 31.03.2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV

 

4.751,77

 

1.347.714

 

 

 

 

C+M

 

3.190,02

 

904.765