Hotărârea nr. 282/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 282 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HOTARÂRE

privind imputernicirea doamnei Simona Hamza, director executiv adjunct al Directiei de  Impozite si Taxe Locale Sector 1 sa preia atributiile functiei de director executiv, ca urmare a  vacantarii acestui post

 

 

          In temeiul prevederilor art.2 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.75/2002;

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti ;

Tinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Avand in vedere cererea Ministerului Administratiei Publice Locale prin care se solicita transferul domnului Dan Popescu Director al Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1 in interesul serviciului la aceasta institutie, si acordul Primariei Sectorului 1 exprimat in acest sens ;

          În temeiul prevederilor art.95, alin.(2), lit."h" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Având în vedere prevederile art.46, alin.(1) si (4), teza a-II-a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

         

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se imputerniceste doamna Simona Hamza, director executiv adjunct al Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1 sa preia atributiile functiei publice de conducere de director executiv al acestei institutii, pana la ocuparea  prin concurs a postului, in conditiile legii, ca urmare a vacantarii postului de director al Directiei de Impozite si Taxe Locale - Sector 1, prin transferul domnului Dan Popescu, in interesul serviciului, incepand cu data de 16 august 2004.

          Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Serviciul Resurse Umane si Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotarâri.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Adrian Oghina

                                                                                      SECRETAR

                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 282

          Data: 26.08.2004