Hotărârea nr. 136/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                  

                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Componenţei Comisiei pentru cultura, invatamant,

 sport, mass-media si culte a Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

          Luand in considerare Raportul de specialitate privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 prezentat de Serviciul Secretariat General, Registru Agricol ;

Avand in vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Gabriela Ciurea,  dezbaterile sedintei Consiliului Local al Sectorului 1  din data de 23.03.2004 si propunerile facute in sensul modificarii componentei Comisie nr.5 a Consiliului Local al Sectorului 1– Comisia pentru cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor Consiliului Local al Sectorului 1 ;

În conformitate cu prevederile cap.III din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Sectorului 1 şi anexei nr.I din acelaşi Regulament, modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 25/2000;

În temeiul prevederilor art.56 şi art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

         HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se modifica componenţa Comisiei nr.5 a Consiliului Local al Sectorului 1– Comisia pentru cultura, invatamant, sport, mass-media si culte - in sensul inlocuirii domnului Marina Claudiu Cornel cu doamna consilier David Livia.

Art. 2. Persoana nominalizata si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                       

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA,

                      Marinela Adam                                                                SECRETAR,

 

                                                                                         Lavinia Paul

 

 

 

Nr.: 136

Data: 29.04.2004