Hotărârea nr. 302/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 302 / 2003

MUNICIPIULBUCURESTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1            

 

HOTĂ RÂRE

privind rectificarea bugetului  de  venituri  si  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2003

 

Vazand Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si Raportul  de  specialitate  intocmit  de  Directia  Management Economic  a Primariei  Sectorului 1;

Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de uitilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

            In  baza  Hotararii  nr. 103/10.04.2003 pentru modificarea Hotararii 23/28.01.2003  a  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  privind  repartizarea  sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor municipiului Bucuresti pe  anul  2003;

            In  baza  Hotararii  nr. 24/28.01.2003  si 61/06.03.2003 privind repartizarea  pe  bugete  componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2003;

            In  baza  Hotararii  nr. 102/10.04.2003  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 25/28.01.2003 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2003;

          In baza Hotararii 101/10.04.2003 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind repartizarea pe sectoare a sumelor alocate Municipiului Bucuresti din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a unor facilitati pentru plata energiei termice;

          In baza adresei nr. 6744/21.05.2003 de la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 potrivit prevederilor din Hotararea Guvernului  nr.460/2003.

          Tinand cont de adresa nr.11980/04.09.2003 de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap privind repartizarea transferurilor din bugetul ANPH catre bugetul Consiliului Local Sector 1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap in perioada 01.04 – 31.12.2003.

          In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 298/07.11.2003 privind repartizarea sumelor pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, aprobate Municipiului Bucuresti prin Ordonanta nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003.

          Conform Legii nr.189/1998 a Finantelor Publice Locale art. 6 alin.2 pct.2 “Bugetele institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre consiliile locale in functie de subordonarea acestora” si a Legii Bugetului de Stat nr.631/2002.

Urmare a adresei nr. 432/10.11.2003 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local sector 1.

In temeiul art. 46 alin.3 si art.95 lit.d din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, modificate

 

HOTARASTE :

 

Art.1.  Bugetul Consiliului Local Sector 1  Bucuresti pe anul 2003 a fost stabilit initial, atat la venituri, cat si la cheltuieli in suma de  2.865.486.561 mii lei, rectificandu-se la 3.017.331.295 mii lei, conform Anexei nr.1.

Art.2.  Se aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local Sector 1 Bucuresti in suma de 3.017.331.295 mii lei . Aceste venituri provin din :

                      -   impozite, taxele locale si veniturile cu destinatie speciala care raman la dispozitia Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, asa cum s-a aprobat prin HCGMB nr. 102/10.04.2003 in suma de 850.000.000 mii lei.

                      -  1.215.435.250 mii lei reprezentand cota de 18% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti conform art. 23 (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

                      -   72.156.947 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit prin HCGMB nr. 24/28.01.2003 si HCGMB nr.101/10.04.2003, 61/06.03.2003, HG nr.460/2003 si HCGMB nr.298/07.11.2003pentru Consiliul Local sector 1 repartizate astfel:

                        · asigurarea ajutorului social, ajutor pentru incalzirea locuintei, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap - 45.452.314 mii lei.

                        · sustinerea sistemului de protectie a copilului - 26.019.884 mii lei.

                       -  456.864.168 mii lei reprezentand suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata, repartizata Consiliului Local sector 1 prin HCGMB nr. 24/28.01.2003 .

-  454.082.403 mii lei reprezentand sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea :

 

                              - cheltuieli de personal :                         408.376.969 mii lei

                              - bursele elevilor si obiecte de inventar:    3.186.780 mii lei

                              - produse lactate si de panificatie pentru

                                elevii din clasele I-IV :                           11.405.912 mii lei

                              - invatamantul special:                             31.112.742 mii lei

                     -  2.781.763 mii lei reprezentand sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor creselor.

                       -  Echilibrarea bugetului local prin alocarea sumei de 71.483.057 mii lei din cota de 9% aflata la dispozitia CGMB conform art. 23 (3) din Legea 631/2002 ,  repartizata prin HCGMB nr. 103/2003.

                   - Suma de 260.000.000 mii lei obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii 550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public  “Reabilitare sistem rutier”si “Achizitii de terenuri si imobile”, investitii ce se vor derula prin A.D.P. sector 1,

                   -  Suma de 3.686.169 mii lei estimata a se incasa din donatii si sponsorizari la nivelul Consiliului Local Sector 1 ;

                   -  Suma de 280.000 mii lei reprezinta venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate in administrarea spitalelor publice pentru Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice ;

                   - Suma de 17.425.706 mii lei reprezentand transferul din bugetul ANPH catre bugetul Consilului Local Sector1, reprezentand plata drepturilor si facilittilor persoanelor cu handicap in perioada 01.04-31.12.2003;

                   -  Suma de 70.000.000 mii lei reprezinta imprumuturi interne pentru investitii de la Banca Comerciala Romana.

             Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local sector 1 in suma de 3.017.331.295 mii lei conform anexei nr. 2 cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli ( titluri) si pe articole bugetare dupa cum urmeaza :

                     ( 1 ) 263.966.169 mii lei reprezentand bugetul fondurilor cu destinatie speciala ale Consiliului Local al Sectorului 1 conform anexei nr. 2.1 repartizate astfel  :

          - 3.686.169 mii lei din donatii si sponsorizare conform anexei 2.1.1

                             - 267.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 conform anexei nr. 2.1.1.1;

                              -  600.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Directia Generala de Asistenta Sociala conform anexei nr. 2.1.1.2;

                              - 69.169 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Caminul de Pensionari nr. 1 conform anexei nr. 2.1.1.3;

                              - 2.750.000 mii lei  cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Primaria Sectorului 1 conform anexei nr. 2.1.1.4;

                             - 280.000 mii lei cheltuieli pentru achizitionarea de aparatura medicala  pentru spitalele publice conform anexei nr. 2.1.2;

          - 260.000.000 mii lei cheltuieli din vanzarea spatiilor comerciale conform anexei nr. 2.1.3.

                             - 250.000.000 mii lei cheltuieli din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii 550/2002 pentru A.D.P. Sector 1, conform anexei nr. 2.1.3.2;

                             - 10.000.000 mii lei pentru evaluari spatii comerciale Primaria Sectorului 1, conform anexei nr. 2.1.3.1.

- 2.753.365.126 mii lei cheltuieli ale  Consiliului Local Sector 1 conform anexei nr. 2.2.

 ( 2 ) 234.742.962 mii lei pentru Activitatea Executiva (51.02) ,  din care  151.366.806 mii lei cheltuieli curente si 83.376.156 mii lei cheltuieli de capital conform anexei nr. 2.3 (2.3.1; 2.3.2; 2.3.3);

                        ( 3 ) 951.265.231 mii lei pentru Invatamant Preuniversitar 

 ( 57.02), din care 766.637.630 mii lei cheltuieli curente si 184.627.601 mii lei cheltuieli de capital conform anexa nr. 2.4 (2.4.1; 2.4.1.1; 2.4.1.2;2.4.2; 2.4.2.1; 3.4.2.2; 2.4.3; 2.4.3.1; 3.4.3.1.1; 3.4.3.1.2; 3.4.3.2; 2.4.4; 2.4.5; 2.4.6);

 ( 4 ) 22.091.743 mii lei pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului de zi “ Cresa Jiului” si pentru “Unitatile Sanitare Publice” conform anexei nr. 2.5 (2.5.1; 2.5.2);  

 ( 5 ) 10.000.000 mii lei pentru finantarea actiunilor culturale sportive si pentru tineret conform anexei nr. 2.6;

 ( 6 ) 512.509.455 mii lei pentru total asistenta sociala cap. 60.02 conform anexei nr.2.7.

- 28.247.266 mii lei cheltuieli pentru Directia de Protectia Drepturilor Copilului sector 1 din care :

     · 5.941.428 mii lei alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie al copilului conform anexei nr. 2.7.5.1;

     · 22.305.838 mii lei alocate de la bugetul local conform anexei nr. 2.7.6;

- 12.952.271 mii lei cheltuiti pentru actiuni de asistenta sociala desfasurate de catre Directia de Protectie Sociala  sector 1 precum si cheltuieli de personal, materiale si de capital conform anexelor  2.7.3.1; 2.7.8.1; 2.7.9.2;

- 100.000.000 mii lei pentru cheltuieli pentru Centrul de Ingrijire  si Asistenta nr. 3 pentru cheltuieli curente si de capital conform anexei nr. 2.7.1;

- 253.387.090 mii lei cheltuiti pentru actiuni de asistenta sociala desfasurate de catre Directia Generala de Asistenta  Sociala  sector 1 precum si cheltuieli de personal, materiale, transferuri si de capital  conform anexelor  2.7.3 ; 2.7.3.2; 2.7.4; 2.7.5 ; 2.7.5.2; 2.7.8 ; 2.7.8.2; 2.7.9.3;

- 104.841.360 mii lei cheltuieli pentru Cantina de ajutor Social din care : pentru cheltuieli curente 101.366.360 mii lei si pentru cheltuieli de capital 3.475.000 mii lei conform anexei 2.7.2;

- 11.456.996 mii lei cheltuieli pentru Caminul de Pensionari nr. 1 din care cheltuieli curente 11.095.140 mii lei si pentru cheltuieli de capital 357.856 mii lei conform anexei nr. 2.7.7;

- 1.628.472 mii lei cheltuieli pentru Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala conform anexei nr. 2.7.9.1;

( 7 ) 918.695.369 mii lei cheltuieli pentru Servicii Dezvoltare Publica, Mediu, Ape, conform anexei 2.8 ;

- 900.286.691  mii lei cheltuieli pentru Administratia Domeniului Public sector 1 din care cheltuieli curente 528.136.478 mii lei si cheltuieli de capital 372.150.213 mii lei conform anexei nr. 2.8.1 (2.8.1.1; 2.8.1.2; 2.8.2 ; 2.8.2.1 ; 2.8.2.2 ; 2.8.3 ; 2.8.4; 2.8.5; 2.8.7.1; 2.8.7.2; 2.8.7.2.1; 2.8.7.2.2; 2.8.8; 2.8.8.1; 2.8.8.2; 2.8.9; 2.8.10.2);

                     - 695.369 mii lei cheltuieli pentru Centrul Teritorial pentru Protectia Animalelor sector 1 din care cheltuieli curente 695.369 mii lei si  conform anexei nr. 2.8.10.1;

                   - 14.713.309 mii lei reprezinta investitii pentru proiectare si declansarea executiei lucrarilor la colectorul din zona de nord a sectorului « Ameliorarea zonei suburbane de nord a Municipiului Bucuresti » - program coeziune economica PHARE 2000-2001 conform anexei 2.8.7.1;

                   - 3.000.000 mii lei cheltuieli pentru infintarea Administratiei Fondului Imobiliar Sector 1, aceasta suma va putea fi utilizata de la data ramanerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr.1358/2003 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr.4025/CA/2002, prin care a fost respinsa actiunea formulata de Municipiul Bucuresti in contradictoriu cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin care s-a solicitat anularea HCGHB nr. 239/2002, confom anexei 2.8.6 ;

          In cazul in care hotararea  sus mentionata va fi anulata va fi anulata suma va fi redistribuita.

                     ( 8 ) 3.419.000 mii lei cheltuieli pentru Circumscriptii Sanitar Veterinare sector 1 din care pentru cheltuieli curente 3.022.000 mii lei si cheltuieli de capital 397.000 mii lei conform anexei nr.2.9;

                     ( 9 ) 93.641.366 mii lei pentru Alte actiuni conform anexei nr. 2.10, respectiv :

                              - 8.949.000 mii lei pentru Centrul Militar sector 1 conform anexei nr. 2.10.1;

                              -  16.432.918 mii lei pentru Inspectoratul de Protectie Civila al sectorului 1 conform anexei nr.2.10.2;

                              -  62.054.733 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de Impozite si Taxe Locale sector 1 conform anexei nr. 2.10.3.1 ;

                              - 5.285 mii lei pentru recensamantul agricol conform anexei nr. 2.10.3.2;

- 4.197.530 mii lei pentru referendumul national conform anexei nr. 2.10.3.3.

- 2.001.900 mii lei pentru participarea Consiliului Local Sector 1 la capitalul social al S.C. TOTAL CET GRIRO, anexa 2.10.3.4.

( 10 ) 7.000.000 mii lei pentru rambursare imprumuturi interne Banca Comerciala Romana, conform anexei 2.11.

        Art.4 Se aproba lista de investitii in suma de 1.001.181.326 mii lei conform anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 57) din care suma de 250.000.000 mii lei  obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii 550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public  “Reabilitare sistem rutier”si “Achizitii de terenuri si imobile”.

Art.5. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic din cadrul Primariei sectorului 1; Serviciul  Secretariat General , Administratia Domeniului Public Sector 1, Directia pentru Protectia Drepturilor Copiilor Sector 1, Centrul Militar Sector 1, Inspectoratul Protectie Civila Sector 1, Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, Circumscriptii Sanitar Veterinare sector 1, Centrul de zi “Cresa Jiului”, Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3, ,Camin de pensionari nr.1, Cantina centrala de ajutor social, Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, Centrul Teritorial pentru Protectia Animalelor sector 1, Directia pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar sector 1, ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar), Directia de Protectie Sociala sector 1, Directia Generala de Asistenta Sociala sector 1, Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice sector 1, precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 302

          Data: 20.11.2003