Hotărârea nr. 299/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 299 / 2003

MUNICIPIULUI BUCURESTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. "TOTAL CET GRIRO"S.R.L., modificarea actului constitutiv, precum si schimbarea sediului social 

 

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 194/2003 privind infiintarea Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., precum si de aprobare a actului constitutiv;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si  Raportul de specialitate al Biroului Legislatie, Avizare, Evidenta Electorala;

Tinand seama de avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertarilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luand in considerare Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 227/2003 privind exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor de infiintare a Societatii Comerciale “TOTAL CET GRIRO” S.R.L., precum si de aprobare a Normelor de organizare si functionare a acesteia;   

Vazand Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. “GRIRO” S.A. din data de 21 aprilie 2003;

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de dispozitiile art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;

        In temeiul prevederilor art. 95, alin. (2), lit. "h", alin. (3) si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al "S.C. TOTAL CET GRIRO" cu suma de 2 miliarde de lei.

Art. 2. Se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. "TOTAL CET GRIRO", conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art. 3. Se aproba modificarea sediului social al S.C. "TOTAL CET GRIRO" din Piata Amzei nr. 13, Sector 1, Bucuresti in Calea Grivitei nr. 357, Sector 1, Bucuresti.   

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 1 prin Primarul Sectorului 1 domnul Vasile Gherasim si Administratia Domeniului Public Sector 1 prin Directorul ADP- Sectorului 1 domnul Vasile Baroi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

         

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

              Cristian Sandulescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                      Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 299

          Data: 13.11.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                a Hotararii Consiliului Local                                                                                                           Nr.299/13.11.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                    Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

ACT ADITIONAL

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. "TOTAL CET GRIRO" S.R.L.

 

          Subscrisii:

         

          - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1,  persoana juridica româna, cu sediul în Bucuresti, Bd, Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentata prin D-nul Primar Vasile Gherasim

          Şi

          - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, persoana juridica româna,  cu sediul în Bucuresti, str. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, reprezentata prin D-nul Director Vasile Baroi,

 

 am hotarat in baza dispozitiilor art. 199 si art. 205 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Art. 1. "S.C. TOTAL CET GRIRO" S.R.L., cod unic de inregistrare 15811175/2003, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/13669/2003, cu sediul in Bucuresti, Piata Amzei nr. 13, Etaj 3, cam. 6, Sector 1, isi majoreaza capitalul social de la 2.000.000 lei la 2.002.000.000 lei prin aportul in numerar in valoare de 2.000.000.000 lei adus de catre Consiliul Local al Sectorului 1.

 

Art. 2. Valoarea nominala a unei parti sociale ramane 100.000.

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 1 va detine partule sociale numerotate de la 01 la 20.019. Administratia Domeniului Public Sector 1 va detine partea sociala numerotat cu numarul 20.020.

 

Art. 4. In urma aportului adus, Consiliul Local al Sectorului 1 va detine 99,99% din capital, in timp ce Administratia Domeniului Public Sector 1 va detine 0,01% din capitatlul social.

 

Art. 5. Se schimba sediul social al societatii din Piata Amzei nr. 13, et. 3, cam. 6, Sector 1, in Calea Grivitei nr. 357, Sector 1, Bucuresti.

 

Art. 6. Restul clauzelor actului constitutiv raman nemodificate.

 

Pentru CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

PRIMAR

VASILE GHERASIM

……………………….

 

 

 

Pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

DIRECTOR

VASILE BAROI

……………………….