Hotărârea nr. 279/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 279 / 2003

MUNICIPIULBUCURESTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea unor criterii suplimentare in vederea atribuirii de terenuri disponibile, potrivit Legii nr.15/2003

 

          In conformitate cu pprevederile art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.101/2003;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar si Cadastru;

                Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In temeiul prevederilor art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba  criteriile suplimentare care se au in vedere la stabilirea ordinei de prioritate pentru atribuirea de terenuri in folosinta pentru construirea unei locuinte proprietate personala, astfel cum acestea sunt stabilite in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2.  Pentru indeplinirea fiecarui criteriu solicitantul va primi punctajul prevazut in anexa care se va cumula cu 1 punct obtinut pentru indeplinirea conditiilor stabilite de art.2, alin.(1) din Legea nr.15/2003.

Art.3. In sustinerea   cererilor, solicitantii vor anexa cererii depuse la Primaria Sectorului 1 copii certificate de catre Secretarul Consiliului Local al Sectorului 1 de pe documentele doveditoare (ex.diploma de studii, certificate de casatorie, contract individual de munca, decizia de  numire intr-o functie publica, etc.).

Art.4. Primarul Sectorului 1, membrii comisiei stabilite prin Dispozitia nr.  si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                    Cristian Sandulescu

                                                                                        SECRETAR

                                                                                         Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 279

          Data: 13.11.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                a Hotararii Consiliului Local                                                                                                           Nr.279/13.11.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                      Cristian Sandulescu

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII

Care stau la baza intocmirii listei de prioritati pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003

 

 

 

 

-         absolventi forme de invatamant superior – 3 puncte;

-         stare civila – casatoriti avand varsta de pana la 35 ani – 1 punct;

-         incadrarea in munca avand contract individual, incheiat pe durata nedeterminata sau act de numire intr-o functie publica – 1,5 puncte;

 

-         daca au in ingrijire copii minori – 1 punct;