Hotărârea nr. 277/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 277 / 2003

MUNICIPIULBUCURESTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

HOTĂ RÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.172/2003

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Zona Aglantzia a Nicosiei - Cipru , precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

            Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Imagine, Cultura, Mass-Media din cadrul Primariei Sectorului 1;

Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucurestinr.113/2003 privind aprobarea cooperarii Consiliului local al Sectorului 1cu Zona Aglantzia a Nicosiei – Cipru;

            Vazand avizul favorabil al Ministerului  Afacerilor Externe nr.C26/2668/9.06.2003

            In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba modificarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Zona Aglantzia a Nicosiei -  Cipru, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.172/2003, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotarare.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.172/2003 raman neschimbate.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                    Cristian Sandulescu

                                                                                              SECRETAR

                                                                                               Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.: 277

          Data: 13.11.2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                     Nr.277/13.11.2003

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA,      

                                                                                                         Cristian Sandulescu                                                                                        

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Zonei (Cartierului) Aglantzia (Cipru)

 

 

 

 

Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Zonei (Cartierului) Aglantzia (Cipru), denumite in continuare Parti,

Urmarind consolidarea si dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare  intre cele doua Parti in domeniile economic, social si cultural,

 

Au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor promova schimburi de experienta provenite din realizari pozitive in dezvoltarea lor social-economica si de informatii utile referitoare la:

a.      problemele oraselor si ale autoritatilor administratiei publice locale;

b.     probleme cauzate de contaminarea mediului natural si masuri pentru protejarea acestuia;

c.      probleme ale sanatatii publice si ale educatiei;

d.     masuri pentru mentinerea si conservarea mostenirii culturale.

 

Art.2. Partile vor contribui la crearea unor relatii la nivel cultural, artistic si sportiv si schimburi de programe concrete, cum ar fi: expozitii de pictura, sculptura, fotografie, spectacole de teatru, ansambluri coregrafice si muzicale s.a.

 

Art.3. Partile vor  incuraja si sprijini schimbul de vizite reciproce ale personalului care lucreaza in cadrul autoritatilor publice locale din cele doua tari, delegatiilor si grupurilor de experti, in vederea schimbului de experienta.

 

 Art.4.  Partile  vor  incuraja schimburile de experienta din perspectiva aderarii si integrarii in Uniunea Europeana, prin organizarea unor seminarii, conferinte.

 

Art.5. Cheltuielile de de calatorie ale unei delegatii vor fi suportate de Partea care efectueaza vizita si cheltuielile de sedere vor fi acoperite de Partea care ofera ospitalitate.

 

Art.6. Prezentul  Acord de Cooperare va intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre autoritatile competente..

Acest Acord se incheie pe termen nelimitat. Oricare dintre Parti poate denunta prezentul Acord prin notificare scrisa, adresata celeilalte Parti. Denuntarea va produce efecte de la data primirii notificarii de catre cealalta Parte.

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  greaca, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                               Dl. Andreas Petrou

 

            Primarul                                              Primarul

Sectorului 1 al                         Zonei (Cartierului) Aglantzia 

Municipiului Bucuresti