Hotărârea nr. 275/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 275 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Planului Local Anti-Sărăcie

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

          Văzând Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Sector 1;

            Avand in vedere avizele  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinand seama de  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 55/ 27.03.2003 privind constituirea Comisiei Anti-Sărăciei şi Promovare a Incluziunii Sociale a Sectorului 1;

            Luand in considerare Planul Local Anti – Sărăcie întocmit de Comisia Anti – Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale a Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 829/ 2002 pentru aprobarea Planului Naţional Anti–Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;

            În temeiul dispoziţiilor art.95, alin.(2) lit.”n” şi art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

               HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Local Anti – Sărăcie conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Primăriei Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                    Cristian Sandulescu

                                                                                              SECRETAR

                                                                                               Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.: 275

          Data: 13.11.2003

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                        a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                    Nr.275/13.11.2003

                                                                                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                            Cristian Sandulescu  

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL LOCAL

 ANTI-SĂRĂCIE ŞI PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE

 

 

 

 

SECTOR 1

 

 

 

 

I. CADRUL GENERAL

 

 

Sub influenţa unui complex de factori, în special determinat de transformările socio - economice apărute în ultimii 14 ani, din ce în ce mai multe persoane au ajuns în situaţia de a nu mai avea condiţii şi resurse pentru asigurarea unui nivel de trai zilnic chiar la limita minimă de subzistenţă determinată statistic.

Aceste persoane devin excluse social datorită imposibilităţii desfăşurării unei vieţi sociale iar existenţa lor este afectată de riscuri majore. Pentru a se realiza recuperarea atât pentru umanitate cât şi pentru societate, persoanele menţionate necesită protecţie socială (Protecţia socială este definită şi promovată ca un ansamblu de acţiuni intreprinse de societate pentru prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate riscuri sociale).

În primii ani după Revoluţie, protecţia socială promovată a avut un caracter corectiv, fragmentar şi conjunctural, multe din măsurile adoptate fiind impuse de tulburările sociale. Au fost înlăturate restricţiile nejustificate în acordarea unor drepturi salariale, au fost eliminate unele inechităţi în acordarea alocaţiilor sociale au fost modificate unele reglementări pentru a asigura funcţionalitatea acestora în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă.

Procesul de reformă a început târziu şi a avut un caracter discontinuu, atât pe plan legislativ cât şi instituţional. S-a avut în vedere protecţia persoanelor încadrate în muncă, flexibilizarea pieţii muncii, deplasări de esenţă în politicile privind piaţa muncii de la politicile pasive (tratamentul social al şomajului), spre politicile active (tratamentul economic al şomajului), reglementarea unitară a protecţiei persoanelor disponibilizate colectiv ca urmare a restructurărilor în economie, aprobarea şi implementarea legislaţiei privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi a legislaţiei privind fondurile universale de pensii, reglementarea dreptului la alocaţii şi servicii de asistenţă socială şi extinderea şi diversificarea acestora, reforma instituţională a asistenţei sociale.

 Situaţia concretă determinată de implementarea noilor prevederi legale din domeniul protecţiei sociale cât şi acutizarea situaţiilor de risc social face necesară stabilirea unor obiective de lucru şi a unor complexe de acţiuni în cadrul unor orientări strategice privind dezvoltarea protecţiei sociale atât la nivel general al  municipiul Bucureşti cât şi local la nivelul sectorului 1.

 

II. REPERE ALE SITUAŢIEI SOCIALE LA NIVELUL SECTORULUI 1

 

               

 Bucureşti, cea mai mare aglomerare urbană a ţării are o populaţie de 1996814 locuitori, densitatea acestora fiind de 1248 de locuitori / km2. Există o migraţie intranaţională semnificativă (cca. 12%), mai ales pe componenta urban - urban, în sensul spre marile aglomerări urbane şi în principal fără acoperire legală. Municipiul Bucureşti nu face nici el excepţie, această migraţie conducând la creşterea numărului persoanelor defavorizate. Conform datelor statistice la 01.07.2003 sectorul 1 avea un număr de 226.522 locuitori.

Identificarea problemelor de risc social de la nivelul sectorului 1 s-a realizat pe baza datelor statistice furnizate de instituţiile publice ce au şi componente de asistenţă socială astfel :

Ocupare :

       Numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă, fără indemnizaţie :

§  Studii superioare                                                                                   - 68

§  Studii medii                                                                                            - 86

§  Studii gimnaziale, profesionale sau incomplete            – 294

 

       Numărul absolvenţilor de cursuri de calificare, cu asigurare de loc de muncă – 14

 

       Numărul total de şomeri din care :

§  Beneficiari de ajutor de şomaj          -1.118

§  Alocaţii de sprijin                                                   - 33

§  Integrare profesională                                          - 3

 

       Structura profesională şomeri indemnizaţi :

§  Studii superioare                                  - 157

§  Studii medii                                           - 321

§  Muncitori                                              - 643

Total :                                                            - 1154

 

       Absolvenţi beneficiari de ajutor de şomaj pe categorii de studii :

§  Studii superioare                  -17

§  Studii medii                                           -16

§  Muncitori                                              -10

Total :                                                            -43

 

Copiii :

       Copii aflaţi în centre de plasament : 528 ;

       Copii aflaţi în plasament sau încredinţare la rude / persoane :

       Copii aflaţi în Centrul de zi Jiului : 59 ;

       Asistenţi maternali D.G.A.S. : 32 ;

       Copii aflaţi în apartamente sociale : 16 ;

       Copii aflaţi în centre maternale : 15 ;

 

Persoane cu handicap :

       Numărul asistenţilor personali : 779 ;

       Indemnizaţii echivalente salariului asistentului personal : 79 ;

       Indemnizaţii lunare : 904 ;

       Alocaţii duble : 346 ;

       Alocaţii hrană copii H.I.V. : 19 ;

       Permise R.A.T.B. : 244 ;

       Cartele magnetice metrou : 74 ;

       Permise C.F.R. : 3.200 ;

 

Familii aflate în situaţii de risc psiho-social :

 

       Număr dosare ajutor social în plată : 567 ; sume acordate : 4.788 mil.lei

       Dosare de ajutor social depuse în anul 2003 :

       Ajutoare de urgenţă : 654 ; sume acordate : 2.448 mil. lei ;

 

Pe raza teritorială a sectorului 1 funcţionează Direcţia Generală de Asistenţă Socială sector 1, ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local. D.G.A.S. are ro1u1 de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

          În domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private D.G.A.S. sector 1 evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare; dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvemamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate.

Inventarul organizaţiilor neguvernamentale autorizate de Comisia pentru Protecţia Copilului sector 1 să desfaşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului pe raza teritorială a sectorului 1:

 

a) Organizatiile private cu sediul social pe teritoriul sectorului 1:

- Organizatia "Salvaţi Copiii"

- Fundaţia "Internaţională pentru Copil şi Familie"

- Fundaţia "Misionarele Carităţii"

- Fundaţia "Casa Noastră"

- Asociaţia "Sfânta Ana"

- Fundaţia "Viaţă şi Lumină"

- Congregaţia "Inimi Neprihănite"

- Fundaţia "Copiii Noştri"

- Fundaţia 'Sinergii"

- Fundaţia "Copiii României"

- Fundaţia "Sera România"

- Fundaţia "World Vision"

- Fundaţia "Stuart"

- Fundaţia "Irene"

- Fundaţia "Principesa Margareta a României"

- Fundaţia "Mână în Mână"

- Fundaţia "Copiii Noştrii"

- Fundaţia "Copiii Lumii - Baljagat Children's World"

- Organizaţia pentru Adulţi şi Copii cu Nevoi Speciale "Trebuie!"

- "Bread of Life Foundation"

- Asociaţia "Caritas Bucureşti"

- Fundaţia "Prietenii Copiilor" şi Asociaţia "Amici dei Bambini" România

- Fundaţia "Archway"

- Fundaţia "Tinerii României"

- Asociaţia "Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului"

- Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale

- C.R.I.P.S.

- Asociaţia "Alternativa 2003"

- Fundaţia "Butterfly"

- Adevărata Lumină

 

b) Organizaţiile private cu sediul social în alte sectoare / judeţe care desfăşoară activităţi de protecţie pe teritoriul sectorului 1:

- Organizaţia "Holt International Children's Services"

- Organizaţia "SOS - Satele Copiilor România"

- Organizaţia "Health Aid Romania"

- Organizaţia Umanitară "Concordia"

- Fundaţia "Harvest Romanian"

- Asociaţia "Orasul Speranţei"

- Crucea Alb Galbenă

- "Medicines Sans Frontieres" / "Samusocial din România"

- "Casa Ioana"

-  Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România

 

c) Organizaţii private care desfăşoară activităţi de asistenţă socială a persoanelor vârstnice:

- "Fundaţia de Îngrijiri Comunitare"

 - Fundaţia "Sfânta Ana"

-  Fundaţia "Univercult"

 

d) Organizaţii private care desfăşoara activităţi în domeniul protecţiei persoanelor de etnie rroma:

- "Rromani Criss"

 - Centrul Rromilor pentru Intervenţie Socială şi Studii

 - Contrul rromilor pentru politici publice "A ven Amentza"

- Partida Rromilor Social Democrată din România

- Agenţia de Dezvoltare "Împreună"

- "Astra Satra" - "A ven Amentza"

- Asociaţia Femeilor Rrome din România

- Asociaţia Studenţilor Rromi

 

 

Serviciile de asistenţă socială şi compartimentele de asistenţă socială din cadrul D.G.A.S. sector 1:

- Serviciul pentru Evaluarea Complexă a Copilului

- Serviciul Relaţii Interetnice şi Integrare Socială

- Serviciul Prevenire Abandon, pentru Asistenţă Socială a Familiei şi Copilului

- Serviciul Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei­

- Serviciul Asistenţă Socială a Persoanei cu Handicap

- Centrul de Servicii Sociale Comunitare pentru Vârstnici

- Centrul de Urgenţă - Persoane fără Adăpost

- Serviciul Protecţie de tip Familial

- Serviciul Protecţie de tip Rezidenţial

- Serviciul Asistenţă Maternală

- Biroul pentru Protecţia Copilului Delincvent

- Serviciul Plasament în Regim de Urgenţă

- Serviciul de Anchete Psihosociale şi Asistenţă a Copilului pentru Exercitarea Dreptului la Opinie şi Liberă Exprimare

- Serviciul Alternative de Tip Rezidenţial - PHARE 1999

- Complexul Social de Servicii "Sf. Ecaterina"

- Complexul Social de Servicii "Sf. Andrei"

- Centrul de Plasament "Sf. Petru şi Pavel"

- Centrul de Plasament "Sf. Iosif'

- Centrul de Plasament "Sf. Maria"

- Centrul de Plasament "Sf. Ştefan"

- Centrul de Plasament "Sf. Nicolae"

- Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă "Pinocchio"

- Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Deficienţe Auditive "Sf. Mihail"

- Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Handicap "Sf. Gavril “

­- Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Handicap - Grădiniţa "Sf. Ana"

- Centrul de Zi "Jiului"

 

 Situaţia personalului încadrat în cadrul D.G.A.S. sector 1, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale:

- personal angajat cu studii superioare: 134

- personal angajat cu studii medii: 255

- personal angajat cu studii gimnaziale: 187

- asistenţi personali ai persoanelor cu handicap: 782

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială sector 1, prin serviciile sale, a propus şi promovat programe şi acţiuni diverse în domeniul protecţiei sociale, realizate în parteneriat cu Primăria sectorului 1 şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale.

                Scopul acestor programe / acţiuni a vizat următoarele:

- prevenirea abandonului scolar (pentru copii provenind din familiile foarte sărace, dezorganizate sau de etnie rroma) ;

- prevenirea abandonului postnatal (pentru minore, femei abuzate sexual, femei rejectate de familia lărgită) ;

- prevenirea abandonului familial (familii evacuate cu copii," familii fără             locuinţă, familii cu copii cu boli grave, incurabile şi/sau dizabilităţi neuropsihice);

- prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor nedorite (minore cu vârste cuprinse între 12-18 ani, femei tinere şi mame cu foarte mulţi copii) ;

- prevenirea consumului de tutun şi alcool la vârste foarte mici (ca atitudine de  păstrare a stării de sănătate a copiilor);

- accesul liber al copiilor din familiile defavorizate rezidente în sectorul 1 şi asistate de D.G.A.S. sector 1, la cultură şi informaţie.

- asistarea familiilor aflate în situaţii de risc psihosocial care implică un grad crescut de marginalizare şi excludere socială, prin evaluarea situaţiei socioeconomice şi stabilirea nevoilor şi resurselor de care dispun, în vederea menţinerii şi dezvoltării capacităţilor persoanei singure sau familiei de a depăşi situaţia de criză prin resurse proprii.

- sprijin pentru persoanele vârstnice şi persoanele cu handicap în prevenirea şi combaterea marginalizării şi excluderii sociale.

 

 

III.  OBIECTIVE

 

1. Eradicarea unor situaţii sociale inacceptabile moral pentru o societate civilizată : traficul cu fiinţe umane,violenţa domestică, neglijarea şi/sau abuzul copiilor în familie, dezvoltarea unui sistem de suport pentru victime, abandonul copiilor.

 

 Activităţi :       

A) Programul: "Program de prevenire a abuzului şi neglijării copiilor” în parteneriat cu:

- Organizaţia World Vision,

- Organizaţia Salvaţi Copiii,

-  F.I.C.F.,      "

- Asociaţia Diaconia.

Beneficiari: copii şi femei abuzaţi / abuzate fizic, emoţional, sexual, economic.

Colaborare cu partenerii prin:

- Serviciul Prevenire Abandon, pentru Asistenţă Socială a Familiei şi Copilului  linie telefonică Tel Verde 0800800061 , sesizare, consiliere, raportare. Program: luni – joi: 800 – 16 30 , vineri: 800 - 1400

- Centrul de consiliere "Salvaţi copiii" pentru abuz sexual, emoţional, trafic de fiinţe vii;

- Centrul de consiliere şi terapie pentru copil şi familie (victimele abuzurilor);

- Fundaţia World Vision, Bucureşti va derula o campanie de informare “Abuzul lasă urme” –mediatizare, organizarea de seminarii pe teme de abuz pe o perioadă de 1 an , precum şi formarea unor asistenţi maternali pentru situaţii de urgenţă în vederea plasării copiilor abuzaţi.

- Deschiderea unui centru pentru mamele şi copiii victime ale violenţei domestice - Asociatia Diaconia.

Termen : permanent

 

B) Program " Program educativ pentru parinţi » realizat în parteneriat cu :

Acţiuni:

Serviciul Prevenire abandon şcolar sau familial si Asistenta sociala a familiei si copilului deruleaza proiectul « Împreună pentru viitorul tău »

 - Holt Romania deruleaza proiectul « Să devenim părinţi mai buni »

 - Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi familii.

Fundatia « World Vision » va derula proiectul : « Să ne dezvoltăm abilităţile parentale »

Beneficiari:  părinţi asistaţi, beneficiari ai Serviciului Prevenire Abandon şi Asistenţă Socială a Familiei şi Copilului, cu antecedente în abuz sau neglijare a copiilor. Aceştia beneficiază de:

- cursuri şi lectorate,

- ajutor material,

- consiliere socială, medicală, psihologică, juridică.

Termen : permanent

 

C) Proiect de prevenire a traficului de fiinţe umane în Centrele de Plasament realizat în parteneriat cu :

- "Centrul Parteneriat pentru Egalitate" - membru Sofas Open Network ;

- Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă "Pinocchio" ;

- Centrul de Plasament "Sf. Maria"

Beneficiari : copiii şi tinerii din Centrele de Plasament.

Diminuarea gradului de vulnerabilitate la trafic a tinerelor din Centrele de Plasament prin dezvoltarea personală şi informarea tinerelor cu risc ridicat de a fi traficate.

Termen :permanent

 

D) Programul de consiliere socială şi psihologică a mamelor cu risc de abandon din maternităţile sectorului 1, în parteneriat cu :

- Organizaţia World Vision International,

- Spitalul Clinic "Filantropia",

- Spitalul Clinic I.O.M.C.

- Matenitatea Polizu

Beneficiari : mamele tinere cu risc de abandon post natal care sunt identificate de Serviciul Prevenire Abandon, pentru Asistenţă Socială a Familiei şi Copilului 

- consiliere psihologică;

-informare cu privire la contracepţie;

-consiliere socială.

Termen :permanent

 

2. Constituirea unui sistem nou de prevenire şi tratare a delincvenţei juvenile

 

   Activităţi:

A) Programul : "Împreună pentru viitorul tău" realizat în parteneriat cu :

- Inspectoratul Şcolar Teritorial Sector 1 ;

- Serviciul Prevenire – Poliţia Municipiului Bucureşti ;

- Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

Beneficiari : elevii şcolarizaţi în clasele a V -a şi a VI-a, în instituţiile de învătământ gimnazial aflate pe raza sectorului 1 (grupa de varsta 11-13 ani).

- organizarea unor întâlniri informativ-educative, cu elevii şcolarizaţi pe raza sectorului 1, având ca teme:

Ø   drepturile şi obligaţiile copilului faţă de comunitatea în care trăieşte;

Ø  sănătate şi contracepţie ;

Ø  delicvenţă juvenilă ;

Ø  efectele consumului de droguri.

- dezvoltarea colaborării între D.G.A.S. sector 1 şi instituţiile de învăţământ gimnazial, în vederea identificării precoce a copiilor aflaţi în situaţie de risc, pentru a preveni intrarea acestora în dificultate.

- dezvoltarea colaborării dintre D.G.A.S. sector 1 şi instituţiile implicate în prevenirea tuturor formelor de abandon şi a delincvenţei juvenile.

Termen : 1 an ( anul şcolar )

 

 

 B) Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Sector 1

Beneficiari : elevi, tineri, părinţi, profesori.

 - prevenire consum de droguri ;

 - consiliere ( individuală şi de grup ) ;

 - training pentru profesori ;

Termen : permanent

 

3. Constituirea la nivel local a unui sistem de suport pentru tinerii care părăsesc sistemul .

Activităţi :

A)      Programul « Un pas spre independenţă », cu finanţare Phare, în parteneriat cu :

-          "Asociaţia de Ajutorare a Tinerilor Proveniţi din Casele de Copii"

Beneficiari :  tinerii proveniţi din centrele de plasament

Acţiuni de integrare socio-economică şi ocupaţională a tinerilor proveniţi din Centrele de Plasament (4 apartamente sociale)

B) Programul "Centru de reintegrare socio-profesională" în parteneriat cu 

- Fundaţia "Viaţă şi Lumină"

Beneficiari : tinerii proveniţi din centrele de plasament

Acţiuni de protecţie a tinerilor postinstituţionalizaţi prin oferirea unor spaţii de locuit cu titlul de apartamente sociale.

Termen : permanent

 

4. Organizarea unui sistem coerent şi eficient de suport pentru copiii abandonaţi, care să le asigure acestora o dezvoltare normală.

 

Activităţi :

A) Proiectul "Mai aproape de casă - Complex de servicii Sf. Andrei

Beneficiari : copiii ocrotiţi prin componenta rezidenţială a Centrului de Plasament Sf Andrei.

- închiderea componentei de tip rezidenţial a Centrului de Plasament Sf Andrei ;

- extinderea centrului maternal ce functioneaza în centru ;

- înfiintarea a două servicii :

§  Centrul de zi ;

§  Serviciul de tip familial prin construcţia a doua locaţii cu cate 12 locuri

Termen : 14 luni (începe în octombrie 2003)

 

B) Proiectul "Un pas spre normalitate"

 Beneficiari : copiii ocrotiţi prin componenta rezidenţială a Centrului de plasament Sf. Ecaterina

- închiderea componentei de tip rezidential a Centrului de plasament Sf. Ecaterina

- înfiinţarea a trei servicii :

§  Centrul de recuperare de zi pentru copii cu handicap din comunitate ;

§   Serviciul de asistenta maternal a  100 asistenţi maternali ;

§  Serviciul de tip familial ce constă în construcţia a două locaţii cu câte 12 locuri.

Termen : 14 luni ( începe în octombrie 2003)

 

C) Programul « Intervenţie timpurie pentru copilul cu handicap »  :

- Fundaţia "Sera Romania";

- Universitatea Tulane - New Orleans S.U.A.;

- I.O.M.C. Bucureşti;

- Organizatia World Vision derulează proiectul : “Centrul de intervenţie timpurie”

Beneficiari: copii din centrele de plasament

Identificarea diferenţelor de dezvoltare neuro-psiho-motorie, comportamentală şi de ataşament întalnite la copiii ocrotiţi în Centrele de Plasament comparativ cu cei aflaţi în plasament / încredinţare la asistenţi maternali profesionişti şi în familia naturală.

Termen: 2005

 

5. Eliminarea situaţiilor de excluziune socială severă şi promovarea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice.

 

Activităţi

A) Asigurarea de servicii sociale comunitare persoanelor vârstnice, precum:

§  efectuarea de anchete psihosociale pentru stabilirea gradului de dependenţă, în vederea îngrijirii temporare sau permanentă la domiciliul persoanei vârstnice;

§  găzduirea  în Căminul pentru Persoane Vârstnice nr. 1 sau după caz, în Centrul de Ingrijire şi Asistenţă nr. 3.

§   consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup;

§  sprijin  material şi alimentar acordat persoanelor vârstnice sărace (cu implicarea

unor ONG -uri: Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Bucureşti, Fundatia Sfânta Ana - Asistenţă pentru vârsta a treia, Fundaţia Română pentru Ocrotirea Bătrânilor şi Copiilor Bucureşti.

Linie telefonică Tel Verde 0800800063 informaţii privind drepturile persoanelor vârstnice, consiliere. Program: luni – joi: 800 – 16 30 , vineri: 800 - 1400

Beneficiari: persoanele varstnice ce se află în situaţii de risc psihosocial.

Termen: permanent

 

B)      Realizează şi actualizează permanent baza de date privind numărul de beneficiari şi nevoile de servicii sociale comunitare, de asistenţă socială şi de îngrijire socio-medicală pentru populaţia vârstnică a sectorului.

Beneficiari: persoanele varstnice ce se află în situaţii de risc psihosocial.

Termen: permanent

 

C) "Clubul Seniorilor" este un club a1 pensionarilor cu domiciliul în sectorul 1 al capitalei, inaugurat la 1 octombrie 2002, acţiuni:

§  Prevenirea autoexcluderii vârstnicilor, după pensionare, din viaţa socială a comunităţii, prin organizarea unor activităţi creative, cultural-distractive, de informare, etc.

§  Consiliere socio-juridică

§  Activităţi în vederea apărării şi ocrotirii drepturilor persoanelor vârstnice

§  conferinţe cu tematica medicală susţinute de medici specialisti

§  întâlniri cu reprezentanţi ai Asociaţiei Pensionarilor din Bucureşti

§  organizarea de spectacole

Beneficiari: persoanele varstnice.

Termen: permanent

 

 

                Direcţia Generală de Asistenţă Socială sector 1 colaborează cu o serie de fundaţii pentru realizarea de programe/proiecte în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice:

Organizaţia "Medicines Sans Frontieres" - se are în vedere organizarea unui centru medico-social

"Fundaţia de Îngrijiri Comunitare" - convenţie de cofinanţare în vederea îngrijirii la domiciliu a unui număr de 30 persoane vârstnice

Fundaţia Sfânta Ana - Asistenţă pentru vârsta a treia, colaborează cu "Clubul Seniorilor"

Fundaţia "Univercult" - scolarizarea îngrijitorilor la domiciliu

 

 

6.Îmbunătăţirea substanţială a accesului la serviciile sociale publice fundamentale :

 

SĂNĂTATE

Activităţi :

            A)  Programul: « Informare despre sănătate »  în curs de realizare în parteneriat cu :

- Liga Română de cancer;

- Organizatia World Vision International va derula proiectul "Caravana Sănătăţii"

- Spitalul Clinic "Sfânta Maria", cabinetul de planning familial;

- Spitalul Clinic "Filantropia", cabinetul de planning familial;

 - Serviciul lnteretnic din Primăria sectorului 1;

- Partida Romilor;

- Asociaţia Diaconia.

Beneficiari: - copii neşcolarizaţi, tineri şi tinere rrome sau tineri provenind din populaţia defavorizată a sectorului 1

Deplasarea unei caravane în zonele Străulesti şi Chitila pentru informare privind contracepţia, bolile cu transmitere sexuală, T.B.C., HIV / SIDA, Hepatita B şi C.

Termen : 1 an

 

EDUCAŢIE

Activităţi ce se vor desfăşura în următoarele direcţii  de acţiune în instituţiile de învăţământ din Sectorul 1:

 

1. Identificarea copiilor capabili de performanţe, proveniţi din familii cu grad crescut de sărăcie, în vederea stabilirii unui program de potenţare şi valorizare a capacităţilor lor.

2. Conceperea unor echipe de lucru a copiilor cu rămâneri în urma la învăţătură proveniţi din medii sociale sărace sau deficitare, care să fie supervizate de copiii covârstnici cu performanţe înalte în funcţie de diversele discipline de studiu sau interdisciplinar pe arii curriculare (rolul profesorului este acela de supraveghere şi creare a mediului propice dezvoltării).

3. Realizarea unui "Centru de resurse" pentru părinţi în care să se vizeze modelarea comportamentelor indezirabile adult- copil la nivelul familiei.

4. Stabilirea unei zile pe semestru în care să se deruleze acţiunea numită “Şcoala deschisă comunităţii", ocazie în care să se întâlnească în şcoală membri ai comunităţii responsabili cu programele de diminuare a sărăciei, violenţei, şomajului etc., şi părinţi ai copiilor şcolii proveniţi din medii sărace.

5. Şcoala de sâmbătă - destinată adulţilor analfabeţi.

6. Derularea de programe de diminuare a delincvenţei juvenile atât cu copii ce au avut abateri în acest sens, cât mai ales cu familiile acestora (cu tutorii legali).

7. Acţiuni de pozitivare a imaginii de sine şi creştere a stimei personale a       copiilor proveniţi din medii sărace.

8. Campanie "Fără violenţă!" - încurajarea participării copiilor rromi prin artă (concurs de desen şi teatru stradal).

9. Educaţie pentru diversitate - dezbatere. Acţiune valorizatoare a tradiţiilor copiilor proveniţi din rândul minorităţilor conlocuitoare.

 

7. Eradicarea fenomenului copiii străzii.

 

7.1. Identificarea copiilor străzii şi preluarea lor în sisteme de protecţie socială

 

Activităţi :

De la începutul anului 2003 şi până în prezent, Serviciul Protecţie în regim de Urgenţă a monitorizat 173 de cazuri privind protecţia copiilor aflaţi în dificultate, după cum urmează:

v  142 de copii au fost instituţionalizaţi în Centre de Plasament de pe raza

sectorului 1, întrucât au fost gasiţi fără supraveghere;

v  26 de copii au fost plasaţi în Centre Maternale;

v  5, copii refugiaţi au fost conduşi la domiciliile legale.

Beneficiari: copii ce se află în stradă.

Termen : permanent

 

7.2. Crearea unor centre de integrare / reintegrare socială / familială a copiilor străzii.

Activităţi:

                Centre de primire pentru copiii străzii:

v  Centrul de Primire  « Pinocchio », cu sediul în Bucureşti, Sector 1 – Bd. Luptătorilor  nr.40, capacitate 100 de locuri.

-          Colaborare cu fundaţia « Kinderbiftbrucke » din Germania copiii beneficiază de fonduri pentru plata cursurilor de calificare în diverse meserii ;

-          Colaborare cu Liceul Teologic Greco-Catolic, copiii noi internaţi beneficiază de înscrieri la diverse forme de învătământ liceul asigurând orientare profesională cu posibilitatea susţinerii financiare la cursuri de calificare;

-          colaborează cu Fundaţia A.S.I. copiii participând la programe de orientare profesională şi integrare socială cu finalitatea preluarii unor copii în apartamente sociale.

v  Centrul de tranzit Concordia ( colaborare între Organizaţia umanitară Concordia, Primăria Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1), capacitate – 100 de locuri.

Beneficiari: copii ce se află în stradă dar care au familii sau doresc să se instruiască.

Termen : permanent

 

 

8. Eliminarea sărăciei extreme

 

8.1. Garantarea unui venit minim.

Activităţi :

Aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Linie telefonică Tel Verde 0800800062 – informare privind condiţiile de încadrare în venit minim garantat, informare privind alocaţiile de stat, alocaţiile suplimentare, alocaţiile copil nou născut, consiliere. Program: luni – joi: 800 – 16 30 , vineri: 800 - 1400

Beneficiari: persoanele singure şi familiile ce îşi au domiciliul pe raza sectorului 1.

Termen: permanent

 

8.2. Asigurarea de adăposturi temporare pentru persoanele / familiile fără locuinţă.

Activităţi :

A fost înfiinţat, 01.09.2003, Centrul de Urgenţă – Azil de Noapte şi Centru de Zi – pentru Persoanele fără Adăpost. Capacitate, în prezent, 44 de locuri. Se fac demersuri în vederea extinderii acestuia până la 100 de locuri.

Acţiuni :

v  Servicii de asistenţă socială:

§  identifică persoanele care se află în situaţie de sărăcie extremă prin acţiuni de asistenţă socială stradală;

§  identifică cauzele care au generat sărăcia extremă;

§  insoţeşte/asigură sprijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor lor medicale prioritare;

§  asigură o masă caldă/zi, în funcţie de posibilităţi;           

§  sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin intervenţie la Direcţia Informatizată de Evidenţă a Populaţiei;

§  sprijină persoana supusă violenţei domestice şi alungată/fugită de acasă, să se întoarca la domiciliul său, făcând demersurile necesare în acest sens, la secţiile de poliţie din Bucureşti sau la primăriile şi secţiile/posturile de poliţie din localitatea de domiciliu a acesteia;

§  în colaborare cu Serviciul Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei sprijină asistaţii cu domiciliul în sectorul 1 sa-şi întocmească dosare de ajutor social sub forma venitului minim garantat;

§   face propuneri pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru cazurile deosebite ;

§  consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală ;

§  Servicii de consiliere psihologică ;

§  Servicii de consiliere profesională ;

v  Servicii de asistenţă medicală primară şi igieno-sanitare - se asigură prin

                                Cabinetul Medical al Centrului ;

v  Asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenţă                         socio­

medicală de urgenţă.

Beneficiari : persoanele singure şi familiile fără adăpost.

Termen: permanent

 

 

8.3. Prevenirea situaţiilor sociale cu risc crescut de marginalizare şi excludere socială.

Activităţi :

Realizate prin Serviciul Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei :

v  identifică persoanele şi familiile care se găsesc în situaţie de marginalizare socială;

v  stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării lor;

v  asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Leg. 416/2001 privind venitul minim garantat şi Leg.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

v  identifică forme posibile şi eficiente de colaborare cu ONG-uri sociale pentru sprijinirea celor aflaţi în nevoie;

v  aduce la indeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

v  realizarea unui suport financiar de urgenţă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat şi Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

       Realizate prin Serviciul Prevenire Abandon

v  ajutoare materiale şi financiare acordate de Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului.In anul 2003 Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Sector 1 a acordat :

§  148 ajutoare materiale/financiare pentru un număr de : 141 familii cu 272 de copii ;

§  plata grădiniţei pentru un număr de 33 de copii ;

§  plata la Centrul de zi Jiului pentru un număr de 62 copii ;

§  plata internat şcoală pentru 2 copii ;

§  plata la Centrul de Zi « Sfântul Ştefan » pentru 5 copii.

§  Continuarea colaborării cu Centrul de zi « Jiului », unde vor fi înscrişi copii romi la creşă şi grădiniţă, cu susţinere financiară de la fundaţia « World Vision » si « Holt România ».

Beneficiari : persoanele singure şi familiile cu  domiciliu pe raza sectorului 1

Termen: permanent

 

 

 

 

 

 

9. Strategie privind creşterea oportunităţii de acces a populaţiei  rrome din Sectorul 1

 

9.1 Soluţionarea situatiilor de lipsă a identităţii legale.

Activiăţi

- Identificarea persoanele care nu au acte de identitate. In colaborare cu :

   - Partida Rromilor Social Democrată din România, filiala sectorului 1 ;

   - Poliţia – pentru persoanele care nu au buletin de identitate ;

   - Justiţia – pentru persoanele de peste un an care nu au certificate de naştere ;

   - Serviciul de Stare Civilă a Primăriei Sectorului 1 – pentru copii sub un an care nu au certificate   de naştere ;

        Deplasări în comunităţile de rromi din Sectorul 1.

§  Discuţii cu oamenii despre importanţa actelor de identitate.

§  Împărţirea unor pliante în care se vor explica demersurile necesare obţinerii actelor de identitate.

Beneficiari : persoane de etnie rromă.

Termen : 30.06.2003

 

 

9.2             Asigurarea pentru toţi rromii a accesului la un pachet minimal de servicii medicale, indiferent dacă au sau nu asigurare medicală.­

Activităţi :

- activităţi pentru conştientizarea în rândul rromilor a pericolului şi inconvenientelor

muncii la negru, cu scopul scăderii numărului persoanelor fără asigurare medicală.

- asigurarea accesului populaţiei rrome din sectorul 1, care nu beneficiază de asigurări sociale de sănătate la cabinetul medico-social care va funcţiona în cadrul Centrului de Urgenţă Pentru Persoanele Fără Adăpost sau la cel din cadrul Spitalului de Urgenţă Colentina .

Beneficiari: populaţia rromă din sectorul 1 care nu beneficiază de asigurări sociale de sănătate.

Termen : 31.12.2003

 

9.3 Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar  la copiii rromi.

 

A) Creşterea participării şcolare a copiilor din populaţia de rromi astfel încât în 10 ani să se asigure o participare cvasicompletă în ciclul obligatoriu şi o participare ridicată în ciclul secundar şi terţiar. 

            Aici ne confruntăm cu două situaţii distincte :                                                     

                        1. copii care împlinesc vârsta şcolară dar nu sunt înscrişi de părinţi la şcoală din motive financiare.

                         2. Copii care abandonează şcoala din diverse motive după câţiva ani de studiu

Activităţi propuse pentru îndeplinirea obiectivului în cazul1

          a. Discuţii cu părinţii pentru a-i convinge de necesitatea şcolarizării copiilor.

            b. Acordarea unor ajutoare speciale pentru începerea scolii, constând din uniformă ,

   încălţăminte, rechizite.                                                                            '

Activităţi pentru îndeplinirea obiectivului în cazul 2

                 a.Păstrarea unei legături permanente cu şcolile din sector pentru a afla din timp

                        cazurile de copii rromi cu predispoziţie spre abandonul şcolar.

               b.Menţinerea unei legături pernanente cu familiile acestor copii, pentru a găsi soluţii ca ei să continue şcoala.

               c.Aducerea cazurilor cu risc de abandon şcolar la cunoştinţa Serviciului de Prevenire Abandon, pentru a se încerca prin metode şi personal specializat evitarea abandonului şcolar.

               d.continuarea colaborării cu Organizaţia « Salvaţi Copiii » şi Liceul Greco Catolic care desfăşoară un program de reintegrare şcolară a copiilor cu vârste depăşite.

               e.Elaborarea unui program de evaluare şi şcolarizare a rromilor adulţi care nu au fost niciodată la şcoală.

B) Creşterea participării la formele preşcolare de învătământ ca mijloc de a pregăti participarea şcolară, dar şi ca formă de suport social pentru părinţi şi copii.

     Activităţi :

Beneficiari: copiii de etnie rromă ce au domiciliul pe raza sectorului 1.

Termen : 31.12.2003

 

9.4 Stimularea ocupării populaţiei rromi în economia formală. Un accent special trebuie acordat angajării tinerilor prin:

                                                                                                                                                                                    

A)      Lansarea unui program agresivde formare, profesională şi angajare a tinerilor.

Activităţi:

§ Continuarea înscrierii tinerilor rromi la cursurile gratuite de calificare organizate de AMOFM.

§ Pe data de 09.05.2003 AMOFM Bucureşti a organizat "Bursa locurilor de muncă pentru romi, iar Biroul de Integrare Socială a colaborat la reuşita acestui  proiect.­

                - Crearea unui pliant care să facă cunoscută acţiunea şi distribuirea lui în comunitaţile de rromi din sectorul 1.

                            - Identificarea persoanelor de etnie rromă aflate în căutarea unui loc de  muncă.

                 - Identificarea angajatorilor de inserţie dispuşi să încheie, contracte conform Legii116/2OO2 pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale.

§  Colaborare Cu Agenţia « Impreună» care desfăşoară în 2003 un program de cursuri de calificare pentru persoanele de etnie rromă care nu au absolvit 8 clase.

§  Continuarea acordării de asistenţă scocială şi consultantă rromilor pentru obţinerea autorizaţiilor de comercianţi eliberate în baza Legii 507 /2002.

§  intreprinderea demersurilor necesare pe lângă Consiliul Local al sectorului 1 pentru  reglementarea comerţului stradal cu flori pentru ca rromii să poată desfăşura legal, această activitate în care au tradiţie.

         B) Lansarea unui program de mediu, prin care să se asigure colectarea selectivă a deşeurilor şi în care să fie cooptaţi rromi.

                ( Se ştie că în prezent mulţi dintre aceştia se ocupă de colectarea şi valorificarea deşeurilor

refolosibile dar o fac muncind la negru cu caruţe şi fără să respecte normele de ecologie urbană)

B)      Cooptarea femeilor rrome în activităţile de îngrijire la domiciliu a copiilor, pregătirea lor pentru a fi mame sociale.

Beneficiari: tinerii de etnie rromă.

Termen: 31.12.2003

 

9.5 Reglementarea juridică a situaţiilor locuinţelor / terenurilor fără acte de proprietate.

Activităţi :

- acordarea de consultanţă persoanelor de etnie rromă pentru a-şi rezolva aceste probleme, făcându-le cunoscute prevederile legii în materie.

Beneficiari: populaţia de etnie rromă.

Termen : 31.12.2003

 

9.6 Combaterea hotărâtă a oricărei forme de discriminare a rromilor şi promovarea unei atitudini colective suportive.

Activităţi :

- organizarea unei întâlniri cu angajaţii Primăriei Sectorului 1 în care se va prezenta legislaţia care sancţionează discriminarea pe criterii etnice şi care sunt atribuţiile pe care le au organele administraţiei publice locale conform Legii 148/ 2001 şi a O.G. nr.137 / 2000, aprobată prin Legea 48/ 2002.

-  continuarea colaborării cu Organizaţia « Romani Criss » pentru depistarea şi sancţionarea cazurilor de discriminare pe motive etnice, încercând totodată să crăm o atitudine pozitivă faţă de rromi.

Beneficiari: populaţia de etnie rromă.

Termen : permanent

 

9.7 Reabilitarea imaginii colective de sine şi a imaginii publice a populaţiei de rromi.

Activităţi :

-   organizarea şi participarea la întâlniri culturale multietnice

-   evidenţierea faptelor pozitive şi calităţilor native ale rromilor în cadrul unor expoziţii, spectacole şi târguri meşteşugăreşti

Beneficiari: populaţia de etnie rromă.

Termen : permanent

 

10. Îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap

Activităţi :

A) Desfăşurate prin Serviciul Asistenţă Socială Persoane cu Handicap.

v  sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare în centre de asistenţă şi îngrijire sau alte instituţii de protecţie specială aflate în subordinea Secretariatului de Stat Pentru Persoanele cu Handicap;

v  sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntarăa a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentala care reprezintă un pericol pentru ele însele şi pentru aceasta;

v  acordă cartele de metrou şi abonamente RATB, în condiţiile prevazute de Leg.519/2002;

v  organizează cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a asistenţilor personali, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap ;

v  propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenţă socio­medicala specială pentru acestea;

v  oferă informaţiile necesare tuturor persoanelor cu handicap, referitor la drepturile lor la protecţie specială conferite de actele normative aflate în vigoare;

v  asigură consilierea celor doritori privind formalităţile şi actele necesare pentru întocmirea dosarelor de intemare în instituţii de protecţie specială sau de intrare în posesia drepturilor lor la protecţie specială;

Beneficiari: copiii şi adulţii încadraţi în grad de handicap.

Termen : permanent

B) Activităţi realizate în parteneriat cu Asociaţia « Sf. Ana ». 

Realizarea unui Centru de Educare şi Recuperare în Ateliere Lucrative pentru Tineri (C.E.R.A.L.T), în vederea:

   - Favorizării integrării sociale şi familiale pentru tinerii peste 18 ani cu handicap mintal şi asociat   sever şi mediu.

   - Pregătirii lor pentru posibilitatea de a trăi o viaţă semi-autonomă în locuinţe  protejate.

 În perteneriat cu:

- Asociaţia “Sf. Ana”

Beneficiari: tinerii cu handicap mintal şi asociat mediu şi sever proveniţi din comunitatea locală, precum   şi din Centrele de plasament ale D.G.A.S, sector I.

Termen: 3 ani