Hotărârea nr. 274/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 274 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea listelor  nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul – luna noiembrie 2003

             

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

            Raportul de specialitate intocmit de Direcţia Generala de Asistenţă Socială Sector 1;

            Avand in vedere avizele  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr. 519/2002;

Văzand prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul , precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit.”n” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul  pentru luna noiembrie, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,

           Cristian Sandulescu

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                          Lavinia Paul

 

 

 

            Nr.: 274

            Data: 13.11.2003