Hotărârea nr. 245/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 245 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                              

PRIMARIA SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind  modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.170/2003

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1  si Raportul de specialitate intocmit de catre Biroul Legislatie,  Avizare, Evidenta Electorala;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Fata de prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 455/23.05.2002 privind Programul de guvernare pe perioada 2001-2004 cap. III/4 (Ameliorarea conditiilor de trai si constructia de locuinte);

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2002 si nr.628/2002 imobilele (terenuri) in suprafata de 62,422 ha situat in Municipiul Bucuresti, str. Campul Pipera, sect. 1 si, respectiv 53,5364 ha situat in com. Voluntari, judetul Ilfov au fost trecute din proprietatea publica a statului si administrarea  MApN in proprietatea privata a statului si folosinta gratuita a ANL ;

Tinand seama de adresa Agentiei Nationale pentru Locuinte, inregistrata la Primaria Sectorului 1 sub nr. 29568/15.10.2003;

          In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

         

Art.1. Se modifica art.1 al Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.170/2003, dupa cum urmeaza: “Se aproba transmiterea din domeniul  privat al statului si folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte, a imobilului – teren, in suprafata de 60,28207 ha, din care:

-         37,00277 ha trec in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

-         23,2793 ha trec  in domeniul privat al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.”

 

Art.2. Celelalte prevederi al hotararii mai sus mentionate raman neschimbate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 245

          Data: 16.10.2003