Hotărârea nr. 244/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 244 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind infiintarea unei Comisii de Consultanta si Cooperare intre Consiliul Local/Primaria Sectorului 1, Bucuresti si

Consiliul /Primaria Orasului Catania, Sicilia

 

Vazand Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu art.3.1., lit.”r” din Regulamentul propriu de functionare a Consiliului Local al Sectorului 1;

In temeiul Hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/29.05.2003 privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Orasului Catania (Republica Italia) si Anexa, respectiv nr. 169/10.07.2003 privind  modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/29.05.2003;

Luand act de prevederile Acordului de Cooperare dintre Consiliul Local al Sectorului 1, Municipiul Bucuresti (Romania) si Consiliul Orasului Catania (Republica Italiana), semnat la 4 iulie 2003;

In baza art.11 (1) si a art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba infiintarea unei Comisii de Consultanta si Cooperare intre Consiliul Local/Primaria Sectorului 1, Bucuresti si Consiliul/Primaria Orasului Catania, Sicilia.

          Art.2. Comisia va fi formata din Marinescu Marian–viceprimar, Costescu Ioana–consilier, Valcu Sergiu-consilier, Diaconu Petrica-consilier, Lixandru Ioan-consilier, Tiberian Gabriel-consilier, Ionescu Constantin-arhitect, Gadea Doru-consilier, Stanculescu Daniela-sef serviciu, Gradisteanu Vasile-director.

          Art.3. Comisia va functiona la nivelul Primariei Sectorului 1, Bucuresti similar cu cea care va fi infiintata in cadrul Primariei Orasului Catania, Sicilia si va avea  ca atributii urmarirea punerii in aplicare a prevederilor acordului de cooperare semnat la data de 4 iulie 2003, sprijinirea procesului de reforma in administratia publica locala si implementarea acquis-ului comunitar.

          Art.4. Membrii comisiei cu sprijinul Serviciului Cabinet Primar, Comunicare, Cultura, Integrare Europeana, Primarul Sectorului 1 si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

          Art.5. Prezenta hotarare va fi transmisa si Primariei Orasului Catania, Sicilia.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 244

          Data: 16.10.2003