Hotărârea nr. 242/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 242 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

privind aprobarea infiintarii de catre Directia Generala de

Asistenta Sociala – Sector 1 a modulului Centrul de zi “Sf.Stefan”

in cadrul Centrului de Plasament “Sf.Stefan”

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1;

          Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de sanatate si protectie sociala a Consiliului Local al Sectorului 1;

          Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.26/1997, republicata, privind protectia copilului aflat in dificultate;

          Tinand seama de dispozitiile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;

          Luand in considerare dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a serviciului  public de asistenta sociala;

          Vazand dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.539/2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei  copilului aflat in dificultate (2001-2004) si a Planului operational pentru implementarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate 2001-2004;

          Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.30/11.02.2003 privind aprobarea Strategiei locale privind protectia copilului aflat in dificultate in perioada 2002-2004 (revizuita) si Planul de inchidere a structurilor rezidentiale de tip vechi;

          Vazand Hotararea Guvernului Romaniei nr.687/2002 privind alocatiile zilnice de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare de asistenta sociala pentru copii;

          In conformitate cu dispozitiile  art.46, alin.(1) si art.95, alin.(2), lit.”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba infiintarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1 a modulului Centrul de zi “Sf.Stefan”, in cadrul Centrului de Plasament “Sf.Stefan”.

          Art.2. Centrul de zi “Sf.Stefan” va functiona in cadrul Centrului de Plasament “Sf.Stefan”, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str.Nazarcea nr.30, avand o capacitate de 40 locuri; conditiile de acces in centrul de zi “Sf.Stefan” se vor mentiona in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3. Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1 va asigura finantarea Centrului de zi “Sf.Stefan” din cadrul Centrului de Plasament “Sf.Stefan” in limitele bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Sectorului 1.

          Art.4. Primarul, Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1 si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 242

          Data: 16.10.2003