Hotărârea nr. 241/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 241 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

privind  aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 60 mp  din incinta Centrului de Plasament “Sf.Maria”, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str.Minervei nr.31A pentru perioada anului scolar 2003-2004

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1;

          Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de sanatate si protectie sociala a Consiliului Local al Sectorului 1;

          Avand in vedere solicitarea  nr.61/16.09.2003 a Liceului Teologic Greco-Catolic, inregistrata la D.G.A.S.- Sector 1 sub nr.15.987/09.10.2003;

          Luand in considerare adresa nr.356.09.10.2003 a Fundatiei  “Dezvoltarea Popoarelor prin Sustinere Reciproca”, inregistrata la D.G.A.S. – Sector 1 sub nr.15.986/09.10.2003;

          Tinand seama de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a O.U.G.R. nr.26/1997;

          Avand in vedere prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;

          Tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala;

          In temeiul dispozitiilor art.12, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.”n” si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita  a spatiului in suprafata de 60 mp – 12 locuri, din incinta Centrului de Plasament “Sf.Maria”,  cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str.Minervei nr.31A, catre Liceul Teologic Greco-Catolic, in scopul asigurarii cazarii unui numar de 12 elevi, pentru perioada anului scolar 2003-2004.

          Art.2. Directia Generala de Asistenta Sociala – Sector 1, Liceul Teologic Greco-Catolic si Fundatia “Dezvoltarea Popoarelor prin Sustinere Reciproca” vor incheia o Conventie de Colaborare pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala  - Sector 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Liceul Teologic Greco-Catolic si Fundatia “Dezvoltarea Popoarelor prin Sustinere Reciproca” vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 241

          Data: 16.10.2003