Hotărârea nr. 240/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 240 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARARE

pentru aprobarea listelor privind elevii care indeplinesc conditiile

 legale pentru a beneficia de burse de scolarizare

 

                Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1;

            Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Tinand seama de prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

            Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.116/2003;

            In conformitate cu dispozitiile art.46, alin.(1) si art.95, alin.(2), li.t”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba listele privind elevii care indeplinesc conditiile legale pentru a beneficia de burse de scolarizare, intocmite de Primarul Sectorului 1, conform anexelor , care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,

                        Manuela Moise

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                          Lavinia Paul

 

 

 

 

 

            Nr.:240

            Data: 16.10.2003