Hotărârea nr. 239/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 239 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                       

 

 

HOTARARE

privind aprobarea caietelor de sarcini si a contractului – cadru de asociere in vederea construirii si administrarii Pietei Herastrau si Pietei Mures

         

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;

          Vazand Raportul de specialitate intocmit de Colectivul de lucru numit prin Dispozitia nr. 926/08.05.2003 a Primarului Sectorului 1 ;

          Luand in considerare avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei  de comert, prestari servicii catre populatie si promovarea initiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Tinand cont de dispozitiile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/26.06.2003 privind aprobarea demararii masurilor de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din sectorul 1 al Municipiului Bucuresti ;

Fata de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 51/06.03.2003 privind masurile de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti ;

          In conformitate cu dispozitiile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 239/24.09.2001 si ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 24/1997 privind aprobarea « Regulamentului de organizare si functionare a pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor”;

          Tinand cont de dispozitiile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor ;

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, modificata;

 

HOTARASTE :

 

          Art.1. Se aproba « Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei » in vederea incheierii contractelor de asociere in vederea construirii si administrarii Pietei Herastrau si Pietei Mures, precum si contractul - cadru de asociere, conform Anexelor nr.1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Organizarea licitatiilor se va asigura de catre Directia Gospodarie Comunala .

          Art.3. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa numeasca Comisia de evaluare a ofertelor in componenta prevazuta de art. 16 din Legea nr.219/1998 si sa semneze contractele de asociere cu castigatorii licitatiilor.

          Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul Sectorului 1, Directia Gospodarie Comunala si Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1.

  

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 239

          Data: 16.10.2003