Hotărârea nr. 238/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 238 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren aflata in administrarea Caminului pentru Persoane Varstnice nr. 1 Bucuresti catre Arhiepiscopia Bucurestilor

 

 

          Fata de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;

          Vazand Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Contencios Administrativ, Juridic din cadrul Primariei Sectorului 1;

          Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Avand in vedere adresa nr. 6592/2001 a Arhiepiscopiei Bucurestilor - Sectorul Economic-Tehnic;

          Luand in considerare adresa nr. 145/6.08.2001 a Caminului de Pensionari nr. 1 – in prezent Caminul pentru persoane varstnice nr.1;

          Tinand seama de prevederile art. 12, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale Regulamentului de Administrare a Averilor Bisericesti;

          In temeiul dispozitiilor art. 46 si art.95, alin.(2), lit.”s” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata;

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita, catre Arhiepiscopia Bucurestilor, a unei suprafete de teren de 1000 mp, aflata administrarea Caminului pentru persoane varstnice nr. 1, identificata conform schitei-anexa la prezenta hotarare.

 

          Art.2. Transmiterea in folosinta gratuita se face in vederea construirii unei biserici ortodoxe, pe durata existentei constructiei, ulterior adoptarii prezentei urmand a fi incheiat un protocol de predare-primire, prin care vor fi stabilite toate datele de identificare ale terenului.

 

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Caminul pentru Persoane Varstnice nr.1 si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 238

          Data: 16.10.2003