Hotărârea nr. 237/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 237 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                               

                   

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.67/2002

 

          Luand in considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitare Sector 1 ;

Vazand Hotararea Guvernului Romaniei nr.818/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea Programului “Sali de Sport” prin Compania Nationala de Investitii “CNI” -SA (art.4 din Normele Metodologice pentru derularea Programului “Sali de Sport” constructii noi, prin Compania Nationala de Investitii);

                Tinand seama de Hotararea Guvernului Romaniei nr.624/2002 privind modificarea anexei la Hotararea nr.177/2002, pentru aprobarea listei sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport in anul 2002 - poz.12;

Vazand art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Luand in considerare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.184/2001, pentru modificarea si completarea Legii invatamintului nr.85/1995;

          In temeiul art.46 si art.126 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata,

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se  modifica Anexa la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.67/2002 reprezentand ridicarea topografica executata de Serviciul Fond Funciar si Cadastru.

Art.2.  Celelalte prevederi ale hotararii mai sus mentionate raman nemodificate.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Valcu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.: 237

          Data: 30.09.2003