Hotărârea nr. 236/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 2003

 

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1

 

HOTARARE

privind proiectul de hotarare  pentru aprobarea  bugetului de

venituri si cheltuieli din surse extrabugetare al

Consiliului Local Sector 1 pe anul 2003

 

Vazand   Expunerea   de    motive  a  Primarului  Sector  1  si  Raportul  de  specialitate  intocmit de Directia  Management Economic a Primariei  Sectorului 1;


In    temeiul    Hotararii    Consiliului    General    al   Municipiului Bucuresti nr.30/ 2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6   a atributiilor   privind     aprobarea   Bugetului  local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare  si privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar.        


Conform Legii nr.189/1998 a Finantelor Publice Locale art.6 alin.2 pct.2 “ Bugetele  institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre consiliile locale in functie de subordonarea acestora.“

In temeiul art.170, alin.(3) din Legea Invatamantului nr.84/1995, republicata : “Institutiile si unitatile de invatamant pot beneficia si de alte surse de venituri dobandite in conditiile legii: venituri proprii, donatii, sponsorizari si taxe de la persoane fizice si juridice. Veniturile dobandite din sursele mentionate se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul institutiilor si unitatilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fara varsaminte la bugetul de stat, bugete locale si fara a afecta alocatiile bugetare.“

Conform art.13 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finantarea  invatamantului preuniversitar de stat :  “Institutiile de invatamant preuniversitar de stat pot utiliza, pe langa finantarea proportionala si finantarea complementara, si alte surse de venituri realizate in conditiile legii si anume :

-         venituri proprii provenite din activitatea de productie (ferme agricole, ateliere scoala, etc.), prestari de servicii ;

-         taxe de la persoane fizice si juridice ;

-         venituri din inchirieri de spatii ;

-         donatii ;

-         sponsorizari ;

-         alte venituri realizate din activitatea de invatamant, activitati cultural-educative ale caminelor si internatelor pentru prescolari si elevi ;

 

          In baza art.46, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE :

 

          Art.1. Se aproba   bugetul de venituri si cheltuieli din surse extrabugetare  a Consiliului Local  al  Sectorului  1, pe  anul  2003 ( Anexa  nr.1) la suma de  77.295.496  mii lei.

 

Veniturile din sursele extrabugetare a  bugetului  Consiliului  Local  al  Sectorului  1, pe anul  2003, se  estimeaza  la  77.295.496  mii  lei din care :

                      Venituri A.D.P. Sector 1                              =   7.125.000 mii lei

                      Venituri Invatamant Preuniversitar de Stat =  59.548.096 mii lei

                      Venituri din contributia lunara de intretinere  a persoanelor

                       varstnice, din care :                                   =   10.522.400 mii lei

                       Camin Pensionari Nr.1                             =      1.830.000 mii lei

                       Centrul de Ingrijire si Asistenta Nr.3      =       8.692.400 mii lei

                       Venituri Primaria Sectorului 1                =          100.000 mii lei

Cheltuielile din sursele extrabugetare a  bugetului  Consiliului  Local  al  Sectorului  1, pe anul  2003, sunt in suma de   77.295.496  mii  lei din care :

             Cheltuieli totale  77.295.496 mii lei din care :

-            cheltuieli curente : 73.864.797  mii lei

-            cheltuieli de personal   7.852705 mii lei

-            cheltuieli materiale    66.012.092 mii lei

-            cheltuieli de capital :      3.430.699 mii lei

Detalierea  cheltuielilor  pe  categorii  de  cheltuieli, pe  capitole, articole si aliniate  sunt  prezentate  in  Anexa  nr.2.

          Art.2. Se aproba lista de investitii ( Anexa nr.3) in suma de 3.430.699 mii lei.

           Art.3. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic, Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol, Administratia Domeniului Public Sector 1, Ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar), Caminul de pensionari nr.1, Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3, precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Valcu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.: 236

       Data: 30.09.2003