Hotărârea nr. 235/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 235 / 2003

 

MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1

 

HOTARARE

 

privind  rectificarea bugetului  de  venituri  si  cheltuieli

al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2003

 

Vazand expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si  raportul  de  specialitate  intocmit  de  Directia  Management Economic  a Primariei  Sectorului 1;

          In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

In  baza  Hotararii  nr. 103/10.04.2003 pentru modificarea Hotararii 23/28.01.2003  a  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  privind  repartizarea  sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor municipiului Bucuresti pe  anul  2003;

          In  baza  Hotararilor  nr. 24/28.01.2003  si 61/06.03.2003 privind repartizarea  pe  bugete  componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2003;

In  baza  Hotararii  nr. 102/10.04.2003  a Consiliului General  al Municipiului Bucuresti pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr. 25/28.01.2003 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2003;

In baza Hotararii 101/10.04.2003 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind repartizarea pe sectoare a sumelor alocate Municipiului Bucuresti din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a unor facilitati pentru plata energiei termice;

In baza adresei nr. 6744/21.05.2003 de la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 potrivit prevederilor din Hotarerea Guvernului Romaniei nr.460/2003;

Tinand cont de adresa nr.11980/04.09.2003 de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap privind repartizarea transferurilor din bugetul ANPH catre bugetul Consiliului Local Sector 1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap in perioada 01.04 – 31.12.2003;

Conform Legii nr.189/1998 a Finantelor Publice Locale, art.6, alin.(2), pct.2: “Bugetele institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre consiliile locale in functie de subordonarea acestora”  si a Legii Bugetului de Stat nr.631/2002;

Urmare a adresei nr. 328/08.09.2003 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local sector 1 ;

In temeiul art.46, alin.(3) si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata;

 

 

HOTARASTE :

 

Art.1.  Bugetul Consiliului Local al Sectorului 1  Bucuresti pe anul 2003 a fost stabilit initial, atat la venituri, cat si la cheltuieli, in suma de  2.865.486.561 mii lei, rectificandu-se la 2.900.790.945 mii lei, conform anexei nr.1.

Art.2.  Se aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti in suma de 2.900.790.945 mii lei. Aceste venituri provin din :

                      -   impozite, taxele locale si veniturile cu destinatie speciala care raman la dispozitia Consiliului Local  al Sectorului 1 Bucuresti, asa cum s-a aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 102/10.04.2003 in suma de 810.000.000 mii lei ;

                      -  1.215.090.955 mii lei reprezentand cota de 18% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti, conform art. 23 (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 ;

                      -   68.111.947 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit prin Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 24/28.01.2003, 101/10.04.2003, 61/06.03.2003 si Hotararea Guvernului Romaniei nr.460/2003 pentru Consiliul Local sector 1 repartizate astfel:

                        · asigurarea ajutorului social, ajutor pentru incalzirea locuintei, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap - 45.452.314 mii lei ;

                        · sustinerea sistemului de protectie a copilului - 21.974.884 mii lei .

                       -  456.864.168 mii lei reprezentand suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata, repartizata Consiliului Local al Sectorului 1 prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.24/28.01.2003;

                -  454.082.403 mii lei reprezentand sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea :

                              - cheltuieli de personal :                              408.376.969 mii lei

                              - bursele elevilor si obiecte de inventar:   3.186.780 mii lei

                              - produse lactate si de panificatie pentru

                                elevii din clasele I-IV :                       11.405.912 mii lei

                              - invatamantul special:                          31.112.742 mii lei

                     -  2.781.763 mii lei reprezentand sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor creselor;

                       -  Echilibrarea bugetului local prin alocarea sumei de 71.483.057 mii lei din cota de 9% aflata la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform art.23(3) din Legea nr.631/2002,  repartizata prin Hotararea Consiliului Generala al Municipiului Bucuresti nr. 103/2003;

          - Suma de 260.000.000 mii lei obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii nr.550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public  “Reabilitare sistem rutier”si “Achizitii de terenuri si imobile”, investitii ce se vor derula prin A.D.P. sector 1 ;

          - Suma de 17.425.706 mii lei reprezentand transferul din bugetul ANPH catre bugetul Consilului Local al Sectorului 1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap in perioada 01.04-31.12.2003.

Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local al Sectorului 1 in suma de 2.900.790.945 mii lei, conform Anexei nr.2, cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli (titluri) si pe articole bugetare, dupa cum urmeaza :

 ( 1 ) 228.742.962 mii lei pentru Activitatea Executiva (51.02),  din care  151.938.048 mii lei cheltuieli curente si 76.804.914 mii lei cheltuieli de capital conform Anexei nr. 2.3 (2.3.1; 2.3.2; 2.3.3); 

 ( 2 ) 926.317.215 mii lei pentru Invatamant Preuniversitar :

 (57.02), din care 761.924.132 mii lei cheltuieli curente si 164.393.083 mii lei cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2.4 (2.4.1; 2.4.1.1; 2.4.1.2; 2.4.1.2.1; 2.4.1.2.2; 2.4.1.3; 2.4.1.4 ; 2.4.1.5);

( 3 ) 23.321.313 mii lei pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului de zi “ Cresa Jiului” si pentru “Unitatile Sanitare Publice”, conform Anexei nr. 2.5 (2.5.1; 2.5.2);  

( 4 ) 10.000.000 mii lei pentru finantarea actiunilor culturale sportive si pentru tineret conform Anexei nr. 2.6;

( 5 ) 533.842.769 mii lei pentru total asistenta sociala cap. 60.02, conform Anexei nr.2.7.

- 28.247.266 mii lei cheltuieli pentru Directia de Protectia Drepturilor Copilului Sector 1 din care :

     · 5.941.428 mii lei alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie al copilului, conform Anexei nr. 2.7.5.1;

     · 22.305.838 mii lei alocate de la bugetul local, conform Anexei nr. 2.7.6;

- 12.952.271 mii lei cheltuiti pentru actiuni de asistenta sociala desfasurate de catre Directia de Protectie Sociala  Sector 1, precum si cheltuieli de personal, materiale si de capital conform Anexelor nr.  2.7.3.1; 2.7.8.1; 2.7.9.2;

- 266.194.563 mii lei cheltuiti pentru actiuni de asistenta sociala desfasurate de catre Directia Generala de Asistenta  Sociala  Sector 1, precum si cheltuieli de personal, materiale, transferuri si de capital,  conform Anexelor nr.  2.7.3.2; 2.7.4; 2.7.5.2; 2.7.8.2; 2.7.9.3;

- 100.000.000 mii lei pentru cheltuieli pentru Centrul de Ingrijire  si Asistenta nr. 3 pentru cheltuieli curente si de capital, conform Anexei nr. 2.7.1;

- 112.800.000 mii lei cheltuieli pentru Cantina de ajutor Social din care : pentru cheltuieli curente 107.200.000 mii lei si pentru cheltuieli de capital 5.600.000 mii lei, conform Anexei  nr2.7.2;

- 11.778.976 mii lei cheltuieli pentru Caminul de Pensionari nr. 1, din care cheltuieli curente 11.421.120 mii lei si pentru cheltuieli de capital 357.856 mii lei, conform Anexei nr. 2.7.7;

- 1.869.693 mii lei cheltuieli pentru Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, conform Anexei nr. 2.7.9.1;

( 6 ) 784.700.000 mii lei cheltuieli pentru Administratia Domeniului Public Sector 1, din care cheltuieli curente 486.283.780 mii lei si cheltuieli de capital 298.416.220 mii lei, conform Anexei nr. 2.8.1 (2.8.1.1; 2.8.1.2; 2.8.1.3; 2.8.1.4.1; 2.8.1.5.2; 2.8.1.6; 2.8.1.7 ; 2.8.1.8.2);

           ( 7 ) 695.369 mii lei cheltuieli pentru Centrul Teritorial pentru Protectia Animalelor sector 1 din care cheltuieli curente 695.369 mii lei,  conform Anexei nr. 2.8.1.8.1;

          ( 8 ) 25.300.000 mii lei reprezinta investitii pentru proiectare si declansarea executiei lucrarilor la colectorul din zona de nord a sectorului « Ameliorarea zonei suburbane de nord a Municipiului Bucuresti » - program coeziune economica PHARE 2000-2001, conform Anexei  nr.2.8.1.5.1;

           ( 9 ) 3.419.000 mii lei cheltuieli pentru Circumscriptii Sanitar Veterinare sector 1, din care pentru cheltuieli curente 3.022.000 mii lei si cheltuieli de capital 397.000 mii lei, conform Anexei nr.2.9;

           ( 10 ) 102.637.203 mii lei pentru Alte actiuni, conform Anexei nr. 2.10, respectiv :

                              - 8.949.000 mii lei pentru Centrul Militar sector 1, conform Anexei nr. 2.10.1;

                              -  16.132.918 mii lei pentru Inspectoratul de Protectie Civila al sectorului 1, conform Anexei nr.2.10.2;

                              -  66.050.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de Impozite si Taxe Locale sector 1, conform Anexei nr. 2.10.3.3 ;

                              - 5.285 mii lei pentru recensamantul agricol, conform Anexei nr. 2.10.3.1;

                              - 11.500.000 mii lei pentru referendumul national, conform Anexei nr. 2.10.3.2.

           ( 11 ) 261.815.114 mii lei reprezentand bugetul fondurilor cu destinatie speciala ale Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr. 2.1 repartizate astfel  :

                              - 750.000 mii lei  cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Primaria Sectorului 1, conform Anexei nr. 2.1.1.4;

                              - 69.169 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Caminul de Pensionari nr. 1, conform Anexei nr. 2.1.1.3;

                              -  448.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Directia Generala de Asistenta Sociala, conform Anexei nr. 2.1.1.2;

                             - 267.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3, conform Anexei nr. 2.1.1.1;

                             - 280.000 mii lei obtinuti din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate in administrarea spitalelor publice pentru Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice, conform Anexei nr. 2.1.2;

                             - 250.000.000 mii lei cheltuieli din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii nr.550/2002 pentru A.D.P. Sector 1, conform Anexei nr. 2.1.3.2;

                             - 10.000.000 mii lei pentru evaluari spatii comerciale Primaria Sectorului 1, conform Anexei nr. 2.1.3.1

Art.4. Se aproba lista de investitii in suma de 910.976.217 mii lei conform Anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 57), din care : suma de 250.000.000 mii lei  obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii nr.550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public  “Reabilitare sistem rutier”si “Achizitii de terenuri si imobile”.

Art.5. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic din cadrul Primariei sectorului 1; Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol, Administratia Domeniului Public Sector 1, Directia pentru Protectia Drepturilor Copiilor Sector 1, Centrul Militar Sector 1, Inspectoratul Protectie Civila Sector 1, Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, Circumscriptii Sanitar Veterinare Sector 1, Centrul de zi “Cresa Jiului”, Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3, Caminul de pensionari nr.1, Cantina centrala de ajutor social, Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, Centrul Teritorial pentru Protectia Animalelor Sector 1, Directia pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar Sector 1, ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar), Directia de Protectie Sociala Sector 1, Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Valcu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 235

       Data: 30.09.2003