Hotărârea nr. 204/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTARARE

privind contractarea unui credit  de catre

 Administratia Domeniului Public Sector 1

 

 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.45/2003 privind finantele publice locale ;

Vazand   Expunerea   de    motive   a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate intocmit de Directia Investitii;

Avand in vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr .30/2003 privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar ;

Vazand Protocolul  nr.1870/11.06.2003 incheiat intre Ministerul Administratiei Publice si Banca Comerciala Romana S.A. privind sustinerea Programului National pentru refacerea infrastructurii locale prin creditarea unitatilor publice  locale ;

In temeiul art. 95, lit .”d”, coroborat cu art.46, alin. (1), coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba contractarea  unui credit, in lei sau in valuta, in cele mai avantajoase conditii, in cuantum  de 600 mld. lei de la Banca Comerciala Romana S.A., pe o perioada de 5 ani, de catre Administratia Domeniului Public Sector 1, in vederea reabilitarii infrastructurii stradale a unor zone aflate in raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1.

 

          Art.2. Se imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public Sector 1 sa intreprinda demersurile necesare in vederea contractarii imprumutului mentionat la art.1, precum si sa semneze contractul de imprumut.

          Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Administratia Domeniului Public Sector 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol  si Directia Investitii.

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 204

          Data: 23.09.2003