Hotărârea nr. 203/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. REBU S.A.

 

Vazand   Expunerea   de    motive   a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate intocmit de Serviciul Contencios Administrativ-Juridic.;

Avand in vedere avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Fata de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.248/04.09.2003 privind aprobarea subrogarii Consiliului Local al Sectorului 1 si Consiliul Local al Sectorului 4 in drepturile si obligatiile Consiliului General al Municipiului Bucuresti la S.C.REBU S.A. ;

In temeiul art. 46, alin. (1), coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se desemneaza dl. Baroi Vasile reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.REBU S.A.

          Art.2. Reprezentantul desemnat la art.1 va exprima votul corespunzator celor 36,9% din totalul actiunilor detinute de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la S.C. REBU S.A.

          Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre persoana nominalizata la art.1 si de catre Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1.

          Art.4. Prezenta hotarare este redactata in 2 (doua) exemplare originale, unul fiind necesar la Registrul Comertului.

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

          Nr.: 203

          Data: 23.09.2003