Hotărârea nr. 202/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTARARE

privind inchirierea unor spatii   din imobilul situat in

P-ta Amzei nr.13, Sector 1

 

 

Vazand   Expunerea   de    motive   a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate intocmit de Directia de Gospodarie Comunala.;

Avand in vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Analizand cererile :

-         Forumului Clasei de Mijloc si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii – organizatie non guvernamentala si non profit ;

-         Fundatia Credentia – avand ca obiect de activitate sprijinirea activitatilor cu caracter caritabil si cultural ;

Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.51/2001 prin care imobilul din P-ta Amzei nr.13 este transmis in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Tinand seama de dispozitiile art.12 alin.(3) si art.17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

In temeiul art. 46, alin. (1), coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba inchirierea, in conditiile legii, a spatiilor din imobilul situat in P-ta Amzei nr.13 Bucuresti, Sector 1  catre Forumul Clasei de Mijloc si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Fundatia Credentia, pe termen de 1 an cu drept de prelungire la solicitarea acestora, identificate conform planului din Anexa nr.1, care face parte integranta din

 prezenta hotarare.

 

 

          Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru al Consiliului Local vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 202

          Data: 23.09.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

      la Hotararea Consiliului Local

      Nr.202/23.09.2003

       PRESEDINTE DE SEDINTA,

          Ioan Lixandru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Spatii libere/P-ta. Amzei

1.

Camera 2 (14 mp.); camera 39 (25,60 mp.)-etaj 1

2.

Camera 10 (21 mp.); camera 21 (22,90 mp.)- etaj 3

Camera 9 (24 mp.)- parter

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

BOGDAN CANTARAGIU