Hotărârea nr. 201/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2003
MUNICIPIUL BUCURESTI                                                

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARARE

privind  aprobarea listelor nominale cu beneficiarii

cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul

pentru luna octombrie 2003

 

            Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

            Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de sanatate si protectie sociala a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu  handicap aprobata prin Legea nr.519/2002;

            Luand in considerare prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.290/609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenti personali sau insotitorii acestora;

            In conformitate cu dispozitiile art.46, alin.(1) si art.95, alin.(2), lit.”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul pentru luna octombrie 2003, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,

                        Ioan Lixandru

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                          Lavinia Paul

 

 

          Nr.: 201

          Data: 23.09.2003