Hotărârea nr. 200/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                      

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea incheierii Conventiei de Colaborare cu

Romtelecom - Directia de Telecomunicatii Bucuresti

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

Tinand seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociale ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Avand in vedere Proiectul de Conventie intocmit de Romtelecom  - Directia de Telecomunicatii Bucuresti;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 14/30.01.2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

In temeiul art. 46 alin. 1 si 95 alin. 2 lit. “n” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Aproba incheierea  Conventiei de Colaborare cu Romtelecom – Directia de Telecomunicatii Bucuresti, avand ca obiect asigurarea prioritatilor la instalarea postului telefonic si scutirea de la plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum si de costul a 400 de impulsuri, pentru perioada 01.10.2003-01.10.2004, beneficiarilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare.

Art.2. Se mandateaza Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 pentru a semna, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Conventia de Colaborare cu Romtelecom – Directia de Telecomunicatii Bucuresti, mentionata la art. 1.

Art.3. Primaria Sectorului 1 va transfera fondurile necesare respectarii Conventiei mentionata la art. 1, fonduri provenite de la bugetul de stat, in contul Directiei Generale de Asistenta Sociala sector 1.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, din cadrul Primariei Sector 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 200

          Data: 23.09.2003