Hotărârea nr. 199/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

privind imputernicirea Primarului Secorului 1 in vederea

semnarii unui protocol de colaborare

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

           Vazand Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Contencios Administrativ Juridic;

          Tinand seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv,  al Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          In temeiul prevederilor   art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

                Art.1. Se  imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa semneze protocolul de colaborare dintre Consiliul local al Sectorului 1, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si SVP-IMMO Ltd.

Art.2. Primarul Sectorului 1 si  Serviciul Secretariat General Registru Agricol vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.: 199

          Data: 23.09.2003