Hotărârea nr. 198/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind stabilirea taxei de utilizare a spatiilor de parcare

aflate in administrarea Sectorului 1 al municipiului Bucuresti

 

Luand in considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Biroul Parcaje din cadrul Administratiei Domeniului Public sector 1;

Tinand seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luand in considerare art. 9, art. 18 si art. 23 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 32/1994 cu privire la organizarea, exploatarea si utilizarea spatiilor de parcare publica de pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 228/17.10.2002 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atributiilor privind stabilirea de taxe locale;

Avand in vedere prevederile art. 48 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata si a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 36/2002;

In temeiul art. 2 si art. 95, alin. (2), lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

Consiliul  Local al Sectorului 1

 

H O T A R E S T E:

 

Art.1. Incepand cu data de 01.10.2003, se instituie nivelul taxelor zilnice pentru utilizarea spatiilor publice de parcare cu caracter ocazional si curent, aflate in administrarea sectorului 1 al municipiului Bucuresti, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Taxele pentru utilizarea spatiilor publice de parcare se platesc anticipat, pe an sau pe trimestru, la data obtinerii autorizatiei de parcare de la compartimentul de specialitate din cadrul Administratiei Domeniului Public sector 1.

Art.3. Prezenta hotarare se va transmite factorilor interesati si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Sectorului 1, al Administratiei Domeniului Public Sector 1, precum si in alte locuri publice de pe raza sectorului 1.

Art.4. Autoritatea executiva a sectorului 1, Serviciul Secretariat si Administratia Domeniului Public sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 198

          Data: 23.09.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Anexa nr.1

                                                                                           la Hotararea Consiliului Local

          nr.198/23.09.2003

                                                                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Ioan Lixandru

 

 

 

 

 

 

CUANTUMUL TAXELOR PENTRU UTILIZAREA SPATIILOR DE PARCARE AFLATE IN ADMINISTRAREA

 SECTORULUI 1,  BUCURESTI

                  

 

 

1. Pentru “parcarea curenta” a vehiculelor:

a) 1.000 lei/zi/vehicul - pentru persoane fizice;

                   b) 3.000 lei/zi/vehicul - pentru persoane juridice;

 

          2. Pentru parcarea “ocazionala” a vehiculelor : 7.000 lei/h/vehicul indiferent de detinatorul vehiculului.

 

          Prin “parcare curenta” se intelege stationarea in mod obisnuit a unui vehicul intr-un loc public, de regula in unitatea administrativ -teritoriala in care se afla sediul, domiciliul sau resedinta detinatorului/utilizatorului vehiculului. Parcarile de resedinta sunt asimilate parcarii curente.

          Prin “parcare ocazionala” se intelege stationarea unui vehicul intr-un loc public situat, de regula, intr-o alta unitate administrativ-teritoriala decat cea in care se afla sediul sau domiciliul dupa caz, al detinatorului/utilizatorului vehiculului. In acest tip de parcare sunt incluse parcajele publice cu plata.