Hotărârea nr. 197/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

 

HOTARARE

privind aprobarea numarului si structurii  personalulului  nedidactic

din cadrul  « Scolii de Arte si Meserii »

 

Vazand Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 ;

Tinand seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, al  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.73/2002 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale Sectorelor 1- 6 a unor atributii privind protectia sociala;

In baza prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.191/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar ;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.(2) lit.”h”, lit.”e” si art. 46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

           Art.1. Se aproba numarul si structura personalului nedidactic din cadrul “Scolii de Arte si Meserii”, conform Anexei nr.1,  care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Primarul sectorului 1, Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar a Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Scoala de Arte si Meserii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 197

          Data: 23.09.2003