Hotărârea nr. 196/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2003

MUNICIPIULBUCURESTI                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si

Consiliul Primariei Roma 19 (Italia)

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Primaria Roma 19 (Italia), precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

            Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Cabinet Primar, Comunicare, Cultura, Integrare Europeana ;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.232/2003 privind aprobarea cooperarii Consiliului local al Sectorului cu Municipiul 19 Roma;

            In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba Acordul de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Primaria Municipiului Roma 19 (Italia) prezentat in Anexa nr.1, care face parte din prezenta hotarare.

            Art.2. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa semneze Acordul mentionat la art.1, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Serviciul Imagine, Cultura si Mass-Media vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA,

                        Ioan Lixandru

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

            Nr.: 196

            Data: 23.09.2003

                                                                                 Anexa nr.1

       la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                       nr.196/23.09.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

          Ioan Lixandru

 

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Primariei Roma 19 (Italia)

 

 

Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Primariei Roma 19 (Italia), denumite in continuare Parti,

Intarind relatiile de prietenie dintre Parti,

Dorind strangerea colaborarii  intre Parti in domeniile economic, social si cultural,

Convinsi fiind ca intarirea prieteniei si cooperarii intre Parti vor contribui la dezvoltarea relatiilor de prietenie intre cetatenii lor

Au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor promova cooperarea in toate domeniile de interes comun, care cad in sfera lor de competenta.

 

Art.2. Partile vor contribui si sprijini schimbul de informatii si experiente referitoare la dezvoltarea orasului lor, in particular in materie de planificare urbana, transport public, gestiune a deseurilor si protectia mediului inconjurator.

 

Art.3. Partile vor facilita organizarea de vizite reciproce de specialisti si delegatii si stabilirea de parteneriate intre asociatii, organisme, intreprinderi, universitati si institutii specifice, in spiritul prezentului acord.

 

 Art.4. Partile vor acorda o atentie deosebita luarii de masuri care sa aiba ca scop pastrarea mostenirii cultural a celor doua orase.

 

Art.5. Programele concrete de colaborare ce urmeaza a fi derulate in parteneriat vor fi stabilite de comun acord si vor fi elaborate in beneficiul reciproc al Partilor.

 

Art.6. Prezentul  Acord de Cooperare va intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre autoritatile competente.

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  italiana, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                               Dl. Marco Visconti

 

            Primarul                                              Presedintele

       Sectorului 1 al                                   Primariei 19 Roma 

 Municipiului Bucuresti