Hotărârea nr. 195/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2003

MUNICIPIULBUCURESTI                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si

Primaria Municipiului São Gonçalo (Republica Federativa a Braziliei)

 

 

          Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Municipiului São Gonçalo (Republica Federativa a Braziliei), precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

          Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Imagine, Cultura, Mass-Media din cadrul Primariei Sectorului 1;

Avand in vedere avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv,  al Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucurestinr.        233/2003 privind aprobarea cooperarii Consiliului local al Sectorului 1cu Primaria Municipiului São Gonçalo (Republica Federativa a Braziliei);

          Vazand avizul favorabil al Ministerului  Afacerilor Externe nr.C26/3785/01.08.2003 si, respectiv, al Ministerului  Administratiei si Internelor nr.1005/P.C.M./04.08.2003 ;

          In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Se aproba Acordul de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Primaria Municipiului São Gonçalo (Republica Federativa a Braziliei) prezentat in Anexa nr.1, care face parte din prezenta hotarare.

          Art.2. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa semneze Acordul mentionat la art.1, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1.

 

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Serviciul Imagine, Cultura si Mass-Media vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 195

          Data: 23.09.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anexa nr.1

       la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                         nr. 195/23.09.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

           Ioan Lixandru

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Primaria municipiului São Gonçalo

(Republica Federativa a Braziliei)

 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Primaria Municipiului São Gonçalo (Republica Federativa a Braziliei), denumite in continuare

Parti,

In  dorinta de a stabili si dezvolta relatii bilaterale de cooperare in domeniile social, economic, cultural, in baza principiilor egalitatii si avantajului reciproc,

Au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor stabili relatii de cooperare si prietenie intre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti si Primaria municipiului São Gonçalo si afirma dorinta lor comuna de a le dezvolta.

 

Art.2. Partile vor promova programe comune, in special, in urmatoarele domenii de activitate:

-         schimburi permanente de delegatii economice, culturale si sportive;

-         sprijinirea reciproca a promovarii marfurilor produse pe teritoriul celor doua entitati administrative (targuri, magazine de prezentare)

-         sprijinirea reciproca a derularii Programului lansat in mediul brazilian sub titlul : “Romania iubeste Brazilia; Brazilia respecta Romania", prin vizite informale, culturale, turistice si de vacante;

-         dezvoltare urbana si protectia mediului;

-         servicii publice si  transport urban;

-         turism si activitati culturale, locuri de recreere.

Cooperarea in orice alt domeniu de activitate va fi discutata si va fi astfel stabilita incat sa fie in beneficiul ambelor parti.

 

Art.3. Partile vor contribui la strangerea legaturilor dintre cetateni.

 

Art.4. In scopul de a realiza efectiv cooperarea in domeniile mentionate mai sus, partile vor facilita vizite reciproce pentru transferul eficient de idei si pentru a stabili un program anual de cooperare.

 

Art.5. Partile vor promova schimbul de informatii si experienta in scopul dezvoltarii celor doua orase, in mod deosebit in domeniul administratiei publice locale, precum si in domeniul planificarii urbane, transportului public, salubritatii, protectiei sanatatii, bunastarii si protectiei mediului si al schimburilor comerciale.”

 

Art.6. Programele concrete de colaborare ce urmeaza a fi derulate in parteneriat vor fi stabilite de comun acord.

 

Art.7. Partile se vor transmite reciproc cu documentele necesare pentru implementarea programelor de cooperare.

 

Art.8. Acest Acord va intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba portugheza, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

 

Dl. Vasile Gherasim                                   Dl.

 

            Primarul                                              Primarul

Sectorului 1 al                         Municipiului São Gonçalo

Municipiului Bucuresti