Hotărârea nr. 194/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2003

MUNICIPIULUI  BUCURESTI                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

privind  infiintarea  Societatii Comerciale  "TOTAL CET GRIRO" SRL, precum si  de aprobare a actului constitutiv

 

Fata de dispozitiile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 227/04.09.2003;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si  Raportul de specialitate al Biroului Legislatie, Avizare, Evidenta Electorala ;

Tinand seama de avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale,  al Comisiei pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luand in considerare Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.227/2003 privind exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor  de infiintare a Societatii Comerciale “TOTAL CET GRIRO” S.R.L., precum si de aprobare a Normelor de organizare si functionare a acesteia;   

Vazand Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. “GRIRO” S.A. din data de 21 aprilie 2003;

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si ale Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii;

Tinand cont de dispozitiile art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;

        In temeiul prevederilor art. 95, alin. (2), lit. "h", alin. (3) si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

  Consiliul Local al Sectorului 1 

 

HOTARASTE:

            Art.1. Se aproba transferul  cu titlu gratuit a patrimoniului S.C. “ GRIRO“ S.A.  catre Consiliul Local al Sectorului 1, conform hotararii Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor de la S.C. “GRIRO” S.A. din data de 21.04.2003.

Art.2. Se aproba  infiintarea Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., avand ca asociati Consiliul Local al Sectorului 1 care va detine 95% din capitalul social si Administratia Domeniului Public Sector 1 cu o cota de 5% din capitalul social, cu sediul in Piata Amzei nr. 13, sector 1. 

           Art.3. Consiliul Local al  Sectorului 1 si Administratia Domeniului Public Sector 1 vor face demersurile necesare infiintarii Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., avand ca obiect de activitate principal producerea, transportul  si distribuirea energiei electrice, termice, a gazelor  si apei calde - cod CAEN 40 si alte activitati conexe.      

Art.4. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa numeasca o comisie pentru preluarea activului S.C. “CET GRIRO” S.A. a  carei componenta  sa includa un contabil si un consilier juridic.

Art.5. Se aproba actul constitutiv al Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., conform Anexei  nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Se aproba Organigrama, Statul de functii al S.C. “TOTAL CET GRIRO” SRL, potrivit Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7. Se aproba  transferul personalului  SC GRIRO S.A. catre societatea comerciala ”TOTAL CET GRIRO" SRL.

Art.8.  Prevederile art. 4, 5 si 6 isi vor produce efectele de la data constituirii Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., de la aceeasi data se numeste in functia  de Director adjunct executiv interimar al Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., pana la ocuparea postului prin concurs, in conditiile legii, , domnul Radulescu Mihai-Ghiocel, inspector de specialitate in cadrul Serviciului Informatica al Primariei Sectorului 1.

Art.9. Se numeste in functia de administrator al societatii comerciale "CET GRIRO"  domnul Vasiliu Florin - Eugen, referent de specialitate in cadrul Serviciului Urbanism, Autorizatii de Construire si Publicitate al Primariei Sectorului 1.

Art.10. Consiliul Local al Sectorului 1 prin Primarul Sectorului 1 domnul Vasile Gherasim si Administratia Domeniului Public Sector 1 prin Directorul ADP-Sectorului 1 domnul Vasile Baroi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

          Art.11. Prezenta hotarare este redactata in 2 (doua) exemplare originale, unul fiind necesar la Registrul Comertului.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.: 194

          Data: 23.09.2003

 

 

Anexa nr.1

       la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                        nr. 194/23.09.2003

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                     Ioan Lixandru

 

 

 

 

 

ACT CONSTITUTIV

 AL S.C. "TOTAL S.C. CET GRIRO" S.R.L.

 

 

          Subsemnaţii,

            - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1,  persoana juridica româna, cu sediul în Bucuresti, Bd, Banu Manta nr. 9, Sector 1, reprezentata prin D-nul Primar Vasile Gherasim            Şi

          - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, persoana juridica româna,  cu sediul în Bucuresti, str. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, reprezentata prin D-nul Director Vasile Baroi

          în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată am hotărât constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată S.C.”TOTAL CET GRIRO" S.R.L., numită în continuare SOCIETATEA.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

            Art. 1. - În concordanţă cu dovada de rezervare denumire nr. 197631/17.09.2003, denumirea societăţii este „S.C. TOTAL CET GRIRO S.R.L.”.

          În toate actele, scrisorile, publicaţiile, anunţurile şi alte documente emise de SOCIETATE, denumirea societăţii va fi urmată de menţiunea "societate cu răspundere limitată" sau de iniţialele "S.R.L.", de sediu, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, codul fiscal.

          Art.2. - Societatea comercială "S.C.TOTAL CET GRIRO S.R.L.” este persoană juridică română având forma de societate comercială cu răspundere limitată.

          Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, a legislaţiei privind regimul investiţiilor directe şi ale prezentului act constitutiv.

          Art. 3. - Sediul social al SOCIETĂŢii este în Bucuresti str. P-ta Amzei nr. 13, Sector 1.

          În baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, SOCIETATEA va putea să-şi deschidă filiale, birouri şi sucursale, reprezentanţe, agenţii sau alte sedii secundare în alte oraşe din ţară sau din străinătate.

           Art. 4. - Durata de funcţionare a SOCIETĂŢII este nelimitată cu începere de la data înregistrării acesteia la Registrul Comerţului

 

CAPITOLUL II

 Obiectul de activitate

 

          Art. 5. - Activitatea principală:

Activităţi de productie, transport si distributie de energie electrica si termica, gaze si apa calda - cod CAEN 40.

Alte activitati:

-   401 -  Productia, transportul si distributia energiei electrice

-   4011 – Productia de energie electrica

-   4012 - Transportul şi distribuţia energiei electrice 

- 4020 - Producţia şi distribuţia gazelor (exclusiv extracţia gazului natural şi a gazelor asociate)

-   4031 - Producerea aburului şi apei calde

-   4032 - Transportul şi distribuţia aburului şi a apei calde

 

         

CAPITOLUL III

 Capitalul social şi părţile sociale

 

          Art. 6. - Capitalul social

          SOCIETATEA se constituie cu un capital social în numerar de 2.000.000 lei, divizat în 20 de părţi sociale, numerotate de la 01 la 20, având fiecare valoarea nominală de 100.000 lei.

          Participarea asociaţilor fondatori la constituirea capitalului se stabileşte astfel:

          - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 deţine 19 părţi sociale, numerotate de la 01 la 19, fiecare în valoare de 100.000 lei, în total de 1.900.000 lei;

          - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 deţine 01 părţi sociale, numerotate de la 19 la 20, fiecare în valoare de 100.000 lei, în total 100.000 lei;

          Cotele de participare, constituite exclusiv în numerar, sunt următoarele pentru fiecare asociat în parte:

          -   CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 un procent de 95 %

          - ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 un procent de 5%

          Capitalul social subscris a fost vărsat în întregime la data constituirii societăţii.

          Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale.

          Drepturile şi obligaţiile legate de partea socială urmează părţile sociale în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

          Deţinerea părţii sociale echivalează cu adeziunea tacită la prezentul act constitutiv cu eventualele modificări ulterioare.

          Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale asociaţilor.

          Un creditor al unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a asociaţilor sau a cotei de părţi sociale cuvenite acestuia după lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile prezentului act constitutiv.

          Art. 7. - Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

          Asociaţii au dreptul de cesiune asupra părţilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţilor fondatori menţionaţi în prezentul act constitutiv.

          Cesiunea părţilor sociale se face pe baza deciziei adunării generale a asociaţilor, cu respectarea dreptului de preferinţă a asociaţilor.

          Oferta de cesiune trebuie să fie notificată de asociatul cedent celorlalţi asociaţi, identificându-se persoana fizică sau juridică căreia urmează să i se cedeze părţile sociale, precum şi condiţiile cedării. Termenul legal de executare a dreptului de opţiune va fi stabilit de adunarea generală a asociaţilor.

          Transmiterea parţială sau totală a părţilor sociale se va face atât între asociaţi, cât şi faţă de terţele persoane dacă există consimţământul asociaţilor care reprezintă cel puţin 3/4 din capitalul social, cu respectarea dreptului de preferinţă recunoscut celuilalt asociat.

          Aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

            Art. 8. - Majorarea şi reducerea capitalului social

          Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociaţi (persoane juridice sau fizice), individual şi succesiv, noi aporturi ale asociaţilor, din rezerve etc.

          Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociaţilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depăşi numărul mediu de părţi sociale pe asociat fondator. Pentru următoarele cooptări de noi asociaţi, adunarea generală a asociaţilor poate hotărî modificări în prezentul act constitutiv.

          În cazul majorării capitalului social, cheltuielile aferente modificării revin integral noului (noilor) asociaţi.

          Reducerea capitalului social se hotărăşte în adunarea generală a asociaţilor până la limita minimă admisă de lege.

          Art. 9. - Drepturi şi obligaţii ce decurg din deţinerea părţilor sociale

          Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată de asociaţi conferă acestora dreptul la câte un vot egal în adunarea generală a asociaţilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societăţii, conform prezentului act constitutiv şi dispoziţiilor legale.

          Asociaţii vor participa la beneficii (profit) şi pierderi în funcţie de aportul adus la capitalul social.

            Art. 10. - Votul este deschis sau prin corespondenţă.

          Art. 11. - Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare şi se ţin la sediul societăţii.

          Art. 12. - Adunările generale se întrunesc cel puţin o dată pe an, înainte de depunerea bilanţului anual la instituţiile împuternicite.

          În afară de dezbaterea altor probleme din ordinea de zi, Adunarea generală este obligată: să analizeze şi să aprobe bilanţul contabil, contul de profituri şi pierderi, destinaţia şi repartizarea beneficiului, atribuit asociaţilor.

          Art. 13. - Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa tuturor asociaţilor, hotărârile fiind valabile, cât sunt luate în unanimitate.

          Art. 14. - Adunarea extraordinară se întruneşte ori de câte ori e nevoie de a lua o hotărâre pentru: mărirea capitalului, mutarea sediului, fuziunea, reducerea capitalului, dizolvarea, modificarea actului constitutiv.

          Art. 15. - Hotărârile în Adunarea generală extraordinară a societăţii se iau în prezenţa tuturor membrilor asociaţi şi sunt valabile prin votul tuturor asociaţilor.

          Art. 16. - Asociatul care, într-o operaţie determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare societăţii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţie.

          Asociatul care contravine, dispoziţiilor alin. 1 este răspunzător de daunele cauzate societăţii, dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

            Art. 17. - În adunările generale se vor încheia procesele-verbale care vor constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate şi asociaţii care au votat contra.

          Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

          Art. 18. - Un asociat, nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate.

          Art. 19. - Administrarea societăţii se face de către d-nul Vasiliu Eugen Florin, domiciliat in Bucuresti, str. Pastorului nr. 1, Bl. 3, Sc. 1, et. 6, ap. 26, Sector 2, legitimat cu B.I. seria GT nr. 720437, eliberat de sectia 6 de Politie, CNP 1550201400230..

          Art. 20. - Administratorul nu poate primi, fără autorizarea Adunării asociaţiilor, mandatul de administrator, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul cunoscut pe cont propriu, sau pe contul altei persoane juridice sau fizice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

          Art. 21. - Societatea trebuie să facă prin grija administratorilor, un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie numele şi prenumele, domiciliul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau alte modificări privitoare la acestea.

          Administratorul răspunde personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea regulilor de la alin. 1.

          Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori.

          Art. 22. - Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

          Un asociat va putea cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.

 

CAPITOLUL V

 ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

 

          Art. 23. - Exerciţiul economic-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu va începe la data constituirii societăţii.

          Art. 24. - Angajarea personalului societăţii se face în funcţie de necesităţile impuse de volumul de muncă, pe bază de contract de muncă, înregistrate la Camera de Muncă.

   Nivelul salariilor personalului se stabileşte şi se modifică de asociaţi cu respectarea dispoziţiilor legale.

          Art. 25. - Amortizarea fondurilor fixe se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorilor de amortizare a fondurilor fixe şi se includ în contul prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie fiind utilizate pentru înlocuirea mijloacelor fixe şi alte nevoi ale societăţii.

          Art. 26. - Lucrările de reparaţii capitale se vor executa pe baza hotărârii asociaţilor, costurile acestora fiind incluse în cheltuielile de circulaţie, ori eşalonat pe mai mulţi ani.

            Art. 27. - Societatea va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, va ţine în lei evidenţa activităţii economico-financiare.

          Art. 28. - Beneficiul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de asociaţi.

          Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

          Din beneficiile societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

          Dacă fondul de rezervă după constituire s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea prevederilor de la alin. 3.

          Beneficiul cuvenit asociaţilor se împarte între aceştia în cotă proporţională cu participarea la capitalul social.

          Plata efectivă a beneficiului se face la sfârşitul anului.

 

 

 

 CAPITOLUL VI

 EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR

 

          Art. 29. - Poate fi exclus:

            a) asociatul care pus în întârziere, nu efectuează aportul la care s-a obligat;

          b) asociatul administrator care comite fraude în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

          Art. 30. - Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.

          Hotărârea definitivă de excludere se va depune, în 15 zile la Registrul Comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii se va publica la cerere societăţii în Monitorul Oficial.

          Art. 31. - Asociatul exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere ridicarea lor până ce acestea nu sunt repartizate potrivit prevederilor din contractul de societate.

          Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

          Art. 32. - Asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere.

          Dacă, în momentul excluderii sunt operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acestor operaţii.

 

 

CAPITOLUL VII

 DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

 

          Art. 33. - Se face în condiţiile Legii nr. 31/1990, adică prin faliment, incapacitate, extindere, retragere sau decesul unor asociaţi, când datorită acestor cauze numărul asociaţilor a ajuns la unul singur.

          Art. 34. - Lichidarea se va face de lichidatorii desemnaţi de asociaţi, dintre asociaţi sau terţi.

          Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

          Art. 35. - Lichidatorii au obligaţia, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu administratorul societăţii să facă un inventar şi să încheie bilanţul, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii şi să le semneze.

          Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze în patrimoniul societăţii registrele ce li s-au încredinţat de adunare şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiile lichidării, în ordinea datei lor.

          Art. 36. - Lichidatorii vor putea:

          a) să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;

          b) să execute şi să termine operaţiile de comerţ referitoare la lichidare;

          c) să vândă bunurile societăţii prin licitaţie publică;

          d) să facă tranzacţii;

          e) să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii chiar în caz de faliment al debitorului, dând chitanţă;

          f) să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice act oneros.

          Lichidatorii ce întreprind noi operaţii comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.

          Art. 37. - Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nici o sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societăţii.

          Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societăţii pot face opoziţie.

          Art. 38. - Lichidatorii ce au achitat datoriile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea ce, aparţinea creditorilor plătiţi.

            Art. 39. - Creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile ce decurg din creanţele la termen, până la concurenţa bunurilor existente, în patrimoniul societăţii şi numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaţilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor a capitalul societăţii.

          Art. 40. - După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească bilanţul de lichidare şi să propună repartizarea activului între asociaţi.

          Asociatul nemulţumit poate face opoziţie la instanţă în 15 zile de a notificarea bilanţului şi a proiectului de repartizare.

          Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini.

          Art. 41. - După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din Registrul Comerţului.

          Lichidarea nu liberează asociaţii şi nu împiedică declararea în stare de faliment a societăţii.

          Art. 42. - După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociaţi, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

          Registrele tuturor societăţilor vor fi păstrate timp de 5 ani.

 

 

CAPITOLUL VIII

 FUZIUNEA

 

          Art. 43. - Fuziunea se hotărăşte de adunarea asociaţilor.

          Art. 44. - Bilanţul întocmit cu această ocazie va fi depus odată cu cererea de înscriere a hotărârii de fuziune la Registrul Comerţului pentru a fi menţionat în registru.

          Art. 45. - Fuziunea nu poate avea efect decât după 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial cu excepţia cazurilor în care nu se justifică plata tuturor datoriilor sociale sau depunerea sumei corespunzătoare la C.E.C. şi la Administraţia financiară sau când există acordul tuturor creditorilor.

          În cursul termenului prevăzut la pct. 1 oricare creditor al societăţii va putea face opoziţia la instanţă.

          Opoziţia suspendă executarea fuziunii până la rămânerea definitivă a sentinţei judecătoreşti.

 

 

 CAPITOLUL IX

 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE

 

          Art. 46. - Contractul de societate poate fi modificat de asociaţi cu respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru încheierea lor.

 

 

CAPITOLUL X

 LITIGII

 

          Art. 47. - Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. Litigiile născute din raporturile contractuale pot fi soluţionate şi prin arbitraj. În acest caz, se poate alege competenţa Comisiei de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

          Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislaţiei muncii în vigoare în România.

 

 

CAPITOLUL XI

 DISPOZIŢII FINALE

 

          Art. 48. - Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile referitoare la societăţile comerciale.

          Subsemnaţii asociaţi adoptăm în unanimitate acest act constitutiv, pe care îl semnăm.

          Încheiat astăzi .............. într-un număr de 6 (sase) exemplare.

 

          Semnăturile asociaţilor,

 

         

          Pentru CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

          PRIMAR

            VASILE GHERASIM

          .............................

 

 

          Pentru  ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC A                                                                        SECTORULUI 1

          DIRECTOR

            VASILE BAROI

          ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2A LA

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL

NR..194/23.09.2003

PRESEDINTE DE SEDINTA

IOAN LIXANDRU

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCTII

CENTRALA ELECTROTEHNICA - GRIRO

 

 

 

FUNCTIA

Nr. functii

De executie

De conducere

 

Director general

1

 

Director executiv

1

 

Sef centrala

1

 

Sef laborator

1

Economist

 

1

Contabil

 

1

Inspector resurse umane

 

1

Inginer

 

6

Subinginer

 

5

Maistru

 

4

Tehnician

 

1

Electronist

 

1

Electrician

 

17

Fochist

 

10

Operator cazane

 

7

Operator St.Pacura

 

2

Operator turbine

 

7

Operator tratare apa

 

14

Lacatus

 

21

Strungar

 

2

Sudor

 

1

Gauritor filetar

 

1

Masinist instalatie apa

 

1

TOTAL

 

107