Hotărârea nr. 193/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

PRIMARIA SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind infiintarea unei piete agroalimentare in

zona Aviatiei, sector 1

 

 

          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei  nr. 19/1996 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor;

          Fata de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 184/1995   pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 aprobata de Legea nr. 520/2002;

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1  si Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor Sector 1; 

          Avand in vedere avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, a Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator si, respectiv, al Comisiei  de comert, prestari servicii catre populatie si promovarea initiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          Tinand seama de avizele nr. 11378/04.112002 si 11378/01.11.2002 ale Ministrului Educatiei si Cercetarii prin care se emite "avizul conform" privind schimbarea destinatiei terenului;

          In temeiul art. 46  si art.95, alin.(2), lit. “o” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba infiintarea unei piete agroalimentare pe terenul  in suprafata de 2611.55 mp, identificat potrivit planului anexa situat in Bucuresti, str. Borsa nr. 27, sector 1 aflat in incinta Scolii Generale nr. 12. 

Art.2. Administratia Pietelor Sector 1 va intreprinde masurile necesare in vederea organizarii si functionarii pietei agroalimentare prevazuta la art. 1.

Art.3. Piata agroalimentara, infiintata conform prevederilor art.1, va fi administrata de catre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administratia Pietelor.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Administratia Pietelor Sector 1  si Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 193

          Data: 23.09.2003