Hotărârea nr. 192/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 192 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind modificarea componentei Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale

 

 

            Avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului Local nr.147 bis/26.06.2003 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Razvan Gheorghe Murgeanu si, respectiv nr. 168/10.07.2003 privind validarea        mandatului de consilier al Domnului Vasile Dan Ion, 

            Vazand necesitatea modificarii componentei Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1, in sensul inlocuirii domnului consilier Razvan Murgeanu cu domnul consilier Vasile Dan Ion,

            In conformitate  cu prevederile cap.III din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Sectorului 1 si anexei nr. 1 din acelasi Regulament, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.116/2003;

            In temeiul prevederilor art.56 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

                Art.1. Se modifica componenta Comisiei nr.1 a Consiliului Local al Sectorului 1 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale – in sensul inlocuirii domnului consilier Razvan Murgeanu cu domnul consilier Vasile Dan Ion.

            Art.2. Directia Management Economic si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor aduce la indpelinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                      Ioan Lixandru

                                                                                                SECRETAR

                                                                                                 Lavinia Paul

 

 

 

 

 

Nr.: 192

            Data: 28.08.2003