Hotărârea nr. 191/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

Hotarare

privind aprobarea unui Plan Urbanistic  de Detaliu 

Bdul Mircea Eliade - Parcaje

 

Avand in vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului sef al Primariei sectorului 1 ;

             - Avizul nr. 164/27.08.2003 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator a Consiliului Local al sectorului 1 si avizul CTU -  nr. 1 6 CA 16/14.07.2003  si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

             Tinand seama de prevederile:

              - Ordonantei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata ;

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ;

             -  Legea nr.219/1998 privind regimul concesionarii ;

             - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului in Municipiul Bucuresti ;

              - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000 ;

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare si continutul  documentatiilor prevazute la art.2, alin.2 si art.6, alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr.181/2000 si Legea nr.227/2003 privind  aprobarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr.26/2003 pentru modificarea  si completarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr.43/1997 privind regimul drumurilor,

In temeiul prevederilor art.. 46, alin.1 si 2 si art. 95 lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata               

Consiliului Local al sectorului  1            

 

                                                            HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru constructii definitive ,  Bdul Mircea Eliade -  parcaje auto.

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea autorizatiilor de construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de doi ani.

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

                        Ioan Lixandru

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                            Lavinia Paul

 

 

Nr.: 191

            Data: 28.08.2003