Hotărârea nr. 188/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

Hotarare

privind aprobarea unui Plan Urbanistic  Zonal 

 Suprafata teren   -   cca 1,8 ha

 Str.George Calinescu nr.18

 

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-          Raportul de specialitate al arhitectului sef al Primariei sectorului 1 ;

-   Avizul nr.105/18.06.08.2003 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator a Consiliului Local al sectorului 1, aviz CTU-PMB nr.3CA 18/14/18.12.2002  si avizul CTU- PS 1 nr.3 CA 20/24.02.2003 

si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

             Tinand seama de prevederile:

              - Ordonantei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata ;

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

              -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ;

  - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului in Municipiul Bucuresti;

              - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000 ;

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare si continutul  documentatiilor prevazute la art.2 alin.2 si art.6 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

              In temeiul prevederilor art.. 46, alin.1 si 2 si art. 95 lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata               

            

 Consiliului Local al sectorului  1            

 

                                                            HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru constructii definitive - Str. George Calinescu nr.18 - suprafata teren cca 1,8 ha.

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea autorizatiilor de construire.

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de cinci ani.

Art.5. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

                        Ioan Lixandru

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                            Lavinia Paul

 

           

 

Nr.: 188

            Data: 28.08.2003