Hotărârea nr. 186/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2003
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listelor  nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul

 

           

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

            Ţinând seama de Raportul de specialitate intocmit de Direcţia Generala de Asistenţă Socială Sector 1;

            Vazand  avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului  Local al Sectorului 1;

Văzand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr. 519/2002;

Văzand prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul , precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit.”n” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul în comun cu metroul.

Art.3. Primarul, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Ioan Lixandru

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.:186

          Data: 28.08.2003