Hotărârea nr. 185/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                     

                            

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei  si Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 in conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003

 

 

          In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 118/2002 ;

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti ;

Tinand seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Avand in vedere avizul favorabil nr.1659/28.05.2003 acordat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru functiile publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Sectorului 1;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitatrea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ;

          In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.130/2003 privind  modificarea Statului de functii al aparatului propriu al Primariei Sectorului 1, in conformitate  cu prevederile Legii nr.161/2003 ;

          În temeiul prevederilor art. 95 alin. (2) lit. "e" si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

         

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba Organigrama aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 , prezentata în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2. In structura organizatorica a aparatului propriu functioneaza directii (minim 15 posturi de executie), servicii (minim 7 posturi de executie) si birouri (minim 5 posturi de executie).

          Art.3. Numarul total de posturi din aparatul propriu al Primariei Sectorului 1 este de 300  posturi.

          Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Hotararile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei si regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 isi inceteaza valabilitatea.     

          Art.6. Primarul, Viceprimarii, Secretarul, întregul aparat de lucru al Primariei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotarari.

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Mihaela Anton

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.:185

          Data: 07.08.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                        Anexa nr. 2     

PRIMARIA SECTORULUI 1                                    la Hotararea Consiliului Local 

                                                                                                   nr.   185/07.08.2003

                                                                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                        Mihaela Anton

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

al aparatului propriu din Primaria Sectorului 1

 

 

 

CAPITOLUL I - Dispozitii Generale

 

Art. 1  Aparatul propriu al Primariei Sectorului  1 functioneaza in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta.

            Primarul conduce serviciile publice locale ale Sectorului 1 in conditiile prevazute de  art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata. In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate.

            Primarul deleaga Viceprimarilor exercitarea unora dintre atributiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Noua structura organizatorica a aparatului propriu cuprinde 6 DIRECTII  si structura condusa de ARHITECTUL SEF,  in a caror  subordine  functioneaza servicii si birouri.

            DIRECTIA  va fi coordonata de un DIRECTOR EXECUTIV si nu va putea avea mai putin de 15 posturi de executie in subordine.

            Directorii Executivi se subordoneaza primarului si celor doi viceprimari, potrivit liniilor ierarhice stabilite in organigrama. Acestia vor transforma programele si  strategiile stabilite de autoritatile administratiei publice  in sarcini de lucru si vor asigura ca acestea sa fie indeplinite intr-o maniera care sa permita atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii si birouri.

 

 

CAPITOLUL II - Atributiile personalului cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef

 

Art. 2 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef din aparatul Primariei Sectorului 1  coordoneaza intreaga structura organizatorica si functionala a Directiei, defineste functiile, colaborarile, intrarile si iesirile specifice sub conducerea primarului, conform prezentului Regulament.

 

Art. 3  Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef are obligatia sa intocmeasca rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalitatii si oportunitatii proiectelor de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si sa duca la indeplinire hotararile adoptate de acestea in limitele de competenta. Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 initiate vor fi prezentate SECRETARULUI Sectorului 1 pentru formularea avizului de legalitate, insotit de documentatia aferenta.

 

Art. 4 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef va asigura intocmirea proiectelor dispozitiilor Primarului Sectorului 1 si fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitand avizul de legalitate al Biroului Legislatie, Avizare, Evidenta Electorala .

 

Art. 5 Personalul cu functia de Director  Executiv si Arhitect Sef aproba metodele, tehnicile, programele si actiunile serviciilor si birourilor din subordine, stabilind totodata  atributii si sarcini, scadente, subobiective raportate la timpul si resursele de care se dispune.

 

Art. 6 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef are atributia de a organiza datele si informatiile, ca si circulatia acestora in cadrul structurilor conduse si in afara lor.

 

Art. 7 Personalul cu functia de Director  Executiv si Arhitect Sef face propuneri si participa la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine.

 

Art. 8 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef  are obligatia de a stabili sau, dupa caz, a actualiza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale.

Actualizarea fiselor de post, precum si intocmirea lor in cazul persoanelor nou angajate este, de asemenea, obligatorie ori de cite ori este nevoie.

Personalul din subordine va fi permanent evaluat in scopul perfectionarii activitatii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri  conducerii, conform competentelor.

Se va asigura cunoasterea si aplicarea actelor normative de referinta in administratia publica locala.

 

Art. 9 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef fundamenteaza, ca specialisti in domeniul respectiv, cererile de oferte si ofertele primite de Primaria Sectorului 1 pentru achizitii de bunuri si servicii, in vederea efectuarii selectarii de oferta de catre comisia stabilita in acest scop.

 

Art. 10 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef vizeaza, ca specialisti pe domeniul respectiv, contractele de aprovizionare.

 

Art. 11 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef vizeaza pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri si servicii specifice domeniului de activitate al directiei respective.

 

Art. 12 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef intocmeste necesarul de cheltuieli specific directiei pentru includerea acestora in bugetul de cheltuieli al anului respectiv si il transmite Directiei Management Economic.

 

Art. 13 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef solicita prezenta reprezentantilor Directiei Management Economic pentru intocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe si obiecte de inventar catre/de la alte directii.

 

Art. 14 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef vizeaza pentru realitate si oportunitate  toate documentele emise de fiecare directie, solicitari care implica angajarea de cheltuieli.

 

Art. 15 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef are obligatia sa solutioneze, in termenul legal si in limita competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de Organizare si Functionare alte sarcini, potrivit dispozitiilor conducerii institutiei.

Art. 16 Personalul cu functia de Director Executiv si Arhitect Sef raspunde legal, penal si administrativ, de la caz la caz, pentru neaducerea la indeplinire a prerogativelor functiei, pentru orice abateri de la etica si  deontologia profesionala.

           

Art. 17.Sefii compartimentelor vor asigura descarcarea lucrarilor in termenul legal in Registrul unic de evidenta al Primariei Sectorului 1.

 

                                

CAPITOLUL III - Structura organizatorica a aparatului propriu al Primariei Sectorului 1

 

Art. 18 PRIMARUL va coordona direct sau prin intermediul viceprimarilor, potrivit delegarii de competente, urmatoarea structura organizatorica :

 

ARHITECT SEF

-Serviciul Urbanism, Autorizatii de Construire si Publicitate

-Serviciul Fond Funciar si Cadastru

 

DIRECTIA INSPECTIE

            -Serviciul Disciplina in Constructii

            -Serviciul Inspectie Comerciala, Ordine si Liniste Publica

 

DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

            -Serviciul Resurse Umane, Protectia Muncii, P.S.I.

            -Director executiv adjunct economic 

-Serviciul Financiar, Contabilitate 

-Serviciul Buget, Executie Bugetara 

 

DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN

 

DIRECTIA INVESTITII

-Serviciul Achizitii Publice

-Serviciul Derulare Achizitii Publice  

 

SERVICIUL CABINET PRIMAR, COMUNICARE, CULTURA, INTEGRARE EUROPEANA

 

SERVICIUL INFORMATICA

 

DIRECTIA GOSPODARIE COMUNALA

-Serviciul Inspectie, Gospodarie Comunala si Protectia Mediului

-Serviciul Medicina Veterinara

-Serviciul  Patrimoniu, Marketing, Fond Imobiliar

-Serviciul Relatii Asociatii de Proprietari

-Biroul Organizare Activitate Comerciala

 

VICEPRIMARII coordoneaza, indruma si controleaza, structurile aparatului propriu, conform delegarii de competenta.

 

            SECRETARUL coordoneaza, indruma si controleaza, in conformitate cu prevederile art. 85 din Legea 215/2001, urmatoarea structura :

 

-Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol

-Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul

-Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic

-Biroul Legislatie, Avizare, Evidenta Electorala

-Serviciul Autoritate Tutelara

-Directia Stare Civila

 

Art.19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordoneaza, supravegheaza si controleaza  activitatea tuturor institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local sector 1.

 

 

CAPITOLUL IV - Atributiile compartimentelor aparatului propriu al Primariei Sectorului 1

 

Arhitectul Sef  coordoneaza urmatoarea structura :

 

Art. 20 Atributiile Serviciului Urbanism, Autorizatii de Construire si Publicitate sunt urmatoarele:

-       analizeaza, verifica, intocmeste si elibereaza documentatiile pentru:

-       certificate de urbanism lucrari de construire si demolare pentru: constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectorului 1.

-       autorizatii de construire imobile noi, consolidari, supraetajari, recompartimentari interioare, constructii si amenajari urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1.

-       autorizatii de desfiintare constructii existente.

-       certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru utilitati (electrica, apa-canal, gaze), conform competentelor legale.

            Autorizatiile si certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Sef, Seful Serviciului   si intocmitor.

-       intocmeste corespondenta:

-       invitatii in vederea completarii documentatiilor si retururi.

-       elibereaza si intocmeste corespondenta specifica prin care se precizeaza prevederile legale in care se incadreaza lucrarile de constructie propuse de solicitanti pe raza sectorului 1.

-       program cu publicul :

-       verificare documentatii,

-       primire completari, eliberare certificate de urbanism si autorizatii, inclusiv plansele anexe vizate spre neschimbare.

-       intocmeste situatiile statistice privind autorizatiile si certificatele de urbanism eliberate de Primaria Sectorului 1, solicitate de Directia de Statistica, M.L.P.T.L. si I.C.M.B.

-       colaborare cu Directia Inspectie – Serviciul Disciplina in Constructii in vederea rezolvarii sesizarilor privind lucrari de constructii efectuate pe raza sectorului 1.

-       colaborare cu Serviciul Juridic in vederea instrumentarii dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti privind lucrari de construire.

-       colaborare cu Serviciul Fond Funciar si Cadastru in vederea obtinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la intocmirea certificatelor de urbanism.

-       colaborare cu Serviciul Secretariat General Registru Agricol, in vederea intocmirii de raspunsuri pentru audientele la Primar si Arhitect Sef.

-       colaborare cu Serviciul Registratura Relatii cu Publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati sau catre proiectanti a tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

-       colaborare cu Serviciul Disciplina in Constructii.

-       arhiveaza documentele eliberate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din arhiva serviciului.

-       analizeaza documentatiile pentru certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, intocmeste si elibereaza certificate de urbanism si autorizatii de construire.

-       analizeaza documentatiile pentru avize de amplasare pentru panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, intocmeste si elibereaza avizele sus amintite.

-       elibereaza corespondenta catre solicitanti, prin care se precizeaza prevederile legale in care se pot incadra lucrarile de constructii in domeniul publicitatii.

-       organizeaza licitatii in vederea ocuparii domeniului public cu panouri publicitare.

-       verificare documentatii de urbanism – PUZ, PUD – (intrate in serviciu in vederea avizarii-aprobarii), din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare, incadrarii in prevederile PUG ;

-       Cadastru colaboreaza cu elaboratorii documentatiilor de urbanism pe parcursul avizarii-aprobarii acestora ;

-       programeaza si  prezinta spre consultare, avizare Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CTUAT), documentatiile de  urbanism in faza de proiect;

-       organizeaza si tine secretariatul CTUAT ;

-       redacteaza si emite avizele de urbanism ;

-       inainteaza spre avizare “Comisiei de Administrare a Domeniului Public de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator”   documentatiile de urbanism avizate tehnic ;

-       intocmeste si inainteaza proiectele de hotarare catre Consiliul Local Sector 1, in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism ;

-       sustine in comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de hotarare inaintate spre avizare acestora ;

-       consultari cu proiectantii elaboratori de documentatii de urbanism ;

-       emite la cerere puncte de vedere asupra incadrarii in zone urbanistice a unor amplasamente;

-       colaboreaza cu alte servicii din Primaria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de avizare a documentatiilor de urbanism ;

-       participa la diverse comisii din cadrul  P.M.B., la solicitarea acestora, in vederea sustinerii documentatiilor de urbanism avizate tehnic in cadrul serviciului ;

-       transmite Serviciului Documentatii de Urbanism – DGUAT – PMB, documentatiile aprobate ;

-       indeplineste orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Sef .

 

Art. 21  Atributiile Serviciului Fond Funciar si  Cadastru sunt urmatoarele:

-       evidenta planurilor cadastrale si a registrului posesorilor de imobile, planuri intocmite la nivelul anului 1985; tine legatura cu departamentul de resort din cadrul Primariei Capitalei şi cu celelalte institutii implicate în vederea actualizarii acestuia;

-       atesta regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza evidentelor existente, precum si prin verificari pentru nevoi interne;

o   tehnic: - efectuarea masuratorii, identificarea pozitiei, configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii de folosinta si proprietari;

o   economic: - identificarea pe baza evidentelor existente si prin orice alte mijloace a destinatiei, categoriei de folosinta a parcelelor si eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;

o   juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si a oricaror acte, precum si a posesiei efective;

-       efectuarea de masuratori pentru actualizarea planurilor cadastrale în situatii date si întocmeste planurile de situatie corespunzătoare;

-       participarea la activitatea Comisiei pentru delimitarea şi marcarea hotarelor Sectorului 1 şi în cadrul acesteia, a limitelor intra – si extravilane;

-       identificarea şi evidentierea tuturor imobilelor, terenurilor virane – de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului Bucuresti; identifica, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora; ia masuri de conservare a terenurilor de catre autoritatile competente;

-       pregateste lucrarile Comisiei pentru aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar prin instrumentarea dosarelor si fundamenteaza propunerile ce urmeaza a fi inaintate Prefecturii Municipiului Bucuresti;

-       insusirea si aplicarea tuturor actelor normative de referinta in domeniul administratiei publice locale;

-       intocmire si fundamentare a proiectelor de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de Dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate.

-       intocmeste corespondenta; - invitatii în vederea completarii documentatiilor, intocmeste si expediaza corespondenta specifica in care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului Funciar;

-       program cu public; - verificarea documentatiilor, completarea dosarelor, eliberarea Titlurilor de Proprietate, a Proceselor Verbale de punere în posesie;

 

 

Art. 22  Atributiile Directiei Inspectie sunt urmatoarele:

-          efectueaza, conform abilitarilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectarii, de catre persoanele fizice si juridice, a normelor in domeniul constructiilor si activitatilor economice, ordine si liniste publica;

-          constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul constructiilor si activitatilor economice, a ordinii si linistii publice;

-          actiuni dispuse de Prefectura Municipiului Bucuresti pe linie comerciala privind verificarea avizelor P.S.I. a tuturor agentilor economici care isi desfasoara activitatea in spatii amplasate in imobile in care exista spatii de locuit si verificarea legalitatii activitatilor comerciale desfasurate in unitatile scolare din sector ;

-          sustinerea celorlalte compartimente din primarie in desfasurarea activitatii de control specifice, prin formarea echipelor comune de control si constatare ;

-          urmarirea modului de realizare a masurilor dispuse in procesele verbale de constatare a contraventiilor incheiate de Inspectia de Stat in Constructii a Municipiului Bucuresti ;

-          intocmeste procese verbale si urmareste respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale ; in acest scop, tine legatura cu D.I.T.L. sector 1 si prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instantele de judecata si organele de politie ;

-          efectueaza verificari pe teren si in arhiva serviciilor din cadrul Primariei Sectorului 1, Administratiei Domeniului Public Sector 1, Administratia Pietelor Sector 1, urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si juridice, aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite, in termen legal, raspunsurile catre petenti ;

-          participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei ;

-          coordoneaza si controleaza activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspectie Zonala si Aplicarea Legislatiei pe Domeniul Public si Privat din cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 1 ;

-          informeaza, periodic sau la cerere, conducerea Primariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor ; prezinta rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate ;

-          se ocupa de rezolvarea in termen legal a audientelor primite de catre conducerea primariei conform competentelor directiei.

-          in vederea rezolvarii sesizarilor primite, analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile publice ale sectorului 1 ;

-          urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii ;

-          in vederea asigurarii obligatiei de a urmari respectarea disciplinei in domeniul autorizarii lucrarilor de constructii si avand in vedere faptul ca inspectorii din cadrul Directiei Inspectie cunosc realitatile urbanistice existente in teritoriu, avizeaza toate proiectele de hotarari de consiliu privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu privind realizarea de constructii pe raza sectorului 1.

Directia Inspectie are in subordine:

-          Serviciul Disciplina in Constructii care are in subordine Biroul  Regularizare Taxe, Urmarire Realizare Constructii;

-          Serviciul Inspectie Comerciala, Ordine si Liniste Publica.

 

Art. 23 Atributiile Serviciului Disciplina in Constructii sunt urmatoarele:

-          efectueaza, conform abilitarilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectarii, de catre persoanele fizice si juridice, a normelor in domeniul constructiilor;

-          constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul constructiilor ;

-          intocmeste procese verbale de constatare a contraventiei si urmareste respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale ; in acest scop, tine legatura cu D.I.T.L. sector 1 si prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instantele de judecata si organele de politie ;

-          efectueaza verificari pe teren si in arhiva serviciilor din cadrul Primariei Sectorului 1, Administratiei Domeniului Public Sector 1, Administratia Pietelor Sector 1, urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si juridice, aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite, in termen legal, raspunsurile catre petenti ;

-          participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei ;

-          coordoneaza si controleaza activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspectie Zonala si Aplicarea Legislatiei pe Domeniul Public si Privat din cadrul Adminstratiei Domeniului Public Sector 1 ;

-          informeaza, periodic sau la cerere, conducerea Primariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor ; prezinta rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si - proiectele de dispozitii ale Primarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate ;

-          se ocupa de rezolvarea in termen legal a audientelor primite de catre conducerea primariei conform competentelor directiei ;

-          in vederea rezolvarii sesizarilor primite, analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei, cat si de serviciile publice ale sectorului 1 ;

-          urmarirea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii

-          urmareste si controleaza executarea constructiilor autorizate si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire;

-          intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate;

-          efectueaza operatiunea de regularizare de taxa – autorizatie de construire ;

-          desemneaza salariati care sa participe la receptia finala a lucrarilor de constructie.

 

Art. 24 Atributiile Serviciului Inspectie Comerciala, Ordine si Liniste Publica sunt urmatoarele :

-          efectueaza conform abilitarilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectarii, de catre persoanele fizice si juridice, a  activitatilor economice, ordine si liniste publica;

-          constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul  activitatilor economice, a ordinii si linistii publice ;

-          intocmeste procese verbale de constatare a contraventiei si urmareste respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale ; in acest scop, tine legatura cu D.I.T.L. Sector 1 si prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ, Juridic, cu instantele de judecata si organele de politie ;

-          efectueaza verificari pe teren si in arhiva serviciilor din cadrul Primariei Sectorului 1, Administratiei Domeniului Public Sector 1, Administratia Pietelor Sector 1, urmare a sesizarilor si reclamatiilor persoanelor fizice si juridice, aplica masurile impuse prin legislatia in domeniu si transmite, in termen legal, raspunsurile catre petenti ;

-          participa la actiuni concertate alaturi de organele de control ale administratiei centrale si politiei ;

-          informeaza, periodic sau la cerere, conducerea Primariei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor ; prezinta rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului sectorului 1 in domeniul sau de activitate ;

-          se ocupa de rezolvarea in termen legal a audientelor primite de catre conducerea primariei conform competentelor directiei ;

-          in vederea rezolvarii sesizarilor primite, analizeaza si controleaza documentele emise atat de aparatul propriu al primariei cat si de serviciile publice ale sectorului 1.

 

 

Art. 25  Atributiile Directiei Management Economic sunt urmatoarele:

-          organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru Primaria Sector 1, pentru entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1;

-          organizeaza deschiderea de credite bugetare atat pentru Primaria Sector 1, cat si pentru entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1, urmarind incadrarea in totalul creditelor aprobate prin buget;

-          analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli;

-          fundamenteaza, propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite intre articole bugetare;

-          organizeaza verificarea periodica in conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare si urmareste respectarea legislatiei in vigoare;

-          organizeaza si exercita controlul financiar preventiv propriu in conformitate cu prevederile legale;

-          asigura intocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori in baza contractelor economice incheiate sau a comenzilor emise, precum si virarea in termenele legale a obligatiilor catre bugetul de stat;

-          asigura intocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor in strainatate si intocmirea decontului de cheltuieli in acest sens;

-          organizeaza inregistrarea in evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica modificari patrimoniale si intocmirea balantei de verificare sintetica si analitica;

-          organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale;

-          organizeaza si urmareste, impreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de inventariere anuala a patrimoniului;

-          asigura aducerea la indeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul Sectorului 1;

-          schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti si cu administratia Financiara sector 1.

Directia Management Economic are in subordine :

-       Serviciul Resurse Umane, Protectia Muncii, P.S.I.

                   -     Serviciul Buget, Executie Bugetara

-       Serviciul Financiar, Contabilitate

 

Art. 26 Atributiile Serviciului Resurse Umane Protectia Muncii, P.S.I. sunt urmatoarele:

-          asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs;

-          organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege;

-          urmareste respectarea legalitatii privind angajarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-          analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local a organigramei aparatului propriu al PS 1;

-          pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului de Ordine Interioara si al altor instructiuni necesare bunei functionari  a aparatului propriu al  PS 1, precum si a structurii  organizatorice;

-          pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii al aparatului propriu;

-          tine evidenta fiselor de post pentru aparatul propriu al PS 1 si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare;

-          raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare (salariul de baza, indemnizatii de conducere, salariu de merit, premii) in aparatul propriu al PS 1

-          intocmeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege;

-          intocmeste, elaboreaza legitimatii de control in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii;

-          intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;

-          face interventii la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Administratiei Publice pentru aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul salarizarii;

-          intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de 2%;

-          intocmeste rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de functii si Regulamentelor de Organizare si Functionare ale serviciilor si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local ori de cite ori este nevoie;

-          intocmeste documentatiile necesare pentru numirea si eliberarea din functie a directorilor serviciilor si institutiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 si le supune spre aprobare Consiliului Local;

-          raspunde de asigurarea necesarului de personal pe functii si specialitati pentru aparatul propriu;

-          urmareste integrarea rapida a noilor angajati;

-          controleaza respectarea disciplinei muncii;

-          stabileste nevoile de pregatire si de perfectionare a pregatirii profesionale;primeste ofertele pentru cursuri de pregatire profesionala de la institutiile abilitate in domeniu ; intocmeste impreuna cu Directia Management Economic referatele in baza carora salariatii din aparatul propriu urmeaza cursuri de pregatire profesionala ;

-          raspunde de organizarrea si tinerea la zi a evidentei personalului din aparatul propriu;

-          efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, definitivarea, detasarea sau incetarea contractului de munca al personalului din aparatul propriu;

-          intocmeste dispozitii de angajare, promovare si definitivare in functii, de sanctionare si incetare a contractului de munca;

-          tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a sanctiunilor;

-          raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului;

-          intocmeste si elibereaza legitimatii de acces in unitate;

-          raspunde de rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor si conflictelor de munca care revin in competenta biroului;

-          raspunde de procurarea cartilor de munca si a suplimentelor;

-          tine gestiunea cartilor de munca pentru personalul din aparatul propriu si opereaza in acestea modificarile de drepturi salariale determinate de indexari, promovari in functii si in grade profesionale, salarii de merit, etc.;

-          elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere;

-          rezolva sesizari si reclamatii referitoare la activitatea de personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale subordonate Primariei Sectorului 1;

-          raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare pe linia organizarii si salarizarii personalului din aparatul propriu si serviciilor publice locale subordonate PS1;

-          stabileste criteriile si conditiile pentru acordarea premiilor;

-          propune, instrumenteaza prin rapoarte de specialitate si redacteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate.

-          sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii ; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si unitate ;

-          sa asigure auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare ;

-          sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidetelor de munca si imbolnavirilor profesionale ;

-          sa verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de cate ori este nevoie daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate si sa propuna masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul ;

-          sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta corespunde cerintelor de securitate ;

-          sa asigure instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii, atat prin cele trei forme de instructaje ( introductiv general, la locul de munca si periodic ), cat si prin cursuri de perfectionare ;

-          sa asigure evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc. ;

-          sa propuna masuri pentru formarea personalului cu resposabilitati in domeniul protectiei muncii, in functie de necesitatile concrete ;

-          sa organizeze propaganda de protectie a muncii ;

-          sa elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru, sa participe la receptia mijloacelor de protectie colectiva si a echipamentelor tehnice inainte de punerea lor in functiune ;

-          sa participe la cercetarea accidentelor de munca si sa tina evidenta acestora ;

-          sa colaboreze cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de imbolnavire profesionala si propunerea masurilor de securitate corespunzatoare ;

-          sa propuna sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se realizeaza programul de masuri de protectie a muncii ;

-          sa propuna sanctiuni sau stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele de securitate a muncii in organizarea si desfasurarea proceselor tehnologice la toate locurile de munca ;

-          sa colaboreze cu  serviciul medical in fundamentarea programului de masuri de protectie a muncii ;

-          sa colaboreze cu reprezentantii angajatilor cu atributii pentru securitatea si sanatatea in munca, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii in domeniul si cu reprezentantii sindicatelor pentru realizarea programelor privind imbunatatirea conditiilor de munca incluse in contractele colective.

 

Art. 27 Atributiile Serviciului Buget, Executie Bugetara sunt urmatoarele :

-       intocmirea proiectelor de buget pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, D.P.D.C., D.I.T.L., A.D.P., Cresa Jiului, Primariei Sectorului 1, Centrului Militar, Protectie Civila, Medici Veterinari,

-       verificarea si analiza lunara a balantei de verificare atat cea sintetica , cat si soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori;

-       intocmirea situatiei centralizate (inclusiv unitati subordonate), privind necesarul de cheltuieli in vederea intocmirii proiectului de buget anual cat si a rectificarilor acestuia, in baza solicitarilor inaintate de institutiile si serviciile publice subordonate;

-       deschiderea si retragerea de credite lunara  atat pentru Primaria sectorului 1, cat si pentru unitatile subordonate;

-       intocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele publice ;

-       urmarirea platilor pentru Primarie, Protectie Civila, Centrul Militar, Medici Veterinari pentru a nu fii depasite prevederile bugetare alocate ;

-       verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare in fisele de cont pentru executia bugetara pentru Primaria sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Ajutoarelor Sociale, Ajutoarelor de Urgenta, Fondurilor  cu Destinatie Speciala, Circumscriptia Sanitar –Veterinara;

-       verificarea inchiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul;

-       verificarea lunara a balantei, a conturilor de cheltuieli materiale, personale, capitale (410) ale Primariei Sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Ajutoarelor Sociale, Ajutoarelor de Urgenta, Fondurilor  cu Destinatie Speciala, Circumscriptia Sanitar –Veterinara;

-       intocmirea executiei bugetare centralizate si raportarea lunara, trimestriala si anuala a Consiliului Local al sectorului 1;

-       centralizarea bilanturilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 si raportarea  trimestriala si anuala la Administratia Financiara sector 1 si la Trezoreria capitalei;

 

Art. 28 Atributiile Serviciului Financiar, Contabilitate sunt urmatoarele :

-       predarea  de catre  Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru intocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente:

-                 organigrama Primariei Sectorului 1;

-                 foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou;

-                 prezenta pentru orele suplimentare;

-                 certificatele medicale ;

-                 instiintarile pentru concediile de odihna solicitate cu plata in avans;

-                 instiintarile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariatilor;

-                 copii xerox a contractelor de munca insotite si de copii acte  de identitate pentru Asistenti Personali ai Persoanelor cu Handicap;

-                 instiintarile  privind modificarea datelor din contractele asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;

-       intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, Medicilor Veterinari, Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, atat pentru avans, cat si pentru lichidarea drepturilor salariale;

-       calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;

-       calcularea concediilor de odihna acordate  in avans si efectuarea platii acestora;

-       intocmirea lunara a centralizatorului de salarii, intocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor salariale;

-       urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, intocmirea actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de cate ori este necesar;

-       eliberarea de adeverinte solicitate de catre   salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati (medic de familie, policlinica, spital, imprumuturi , achizitionari de bunuri, compensare  caldura);

-       urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate, atat pentru alegerile locale, cat si pentru alegerile generale din anul 2000, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite;

-       intocmirea si transmiterea  lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Primariei Sectorului 1, cat si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluzand subunitatile  noastre (A.D.P., Administratia Pietelor, D.I.T.L., D.G.A.S., PS1);

-       intocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1a declaratiilor privind structura si cheltuielile de personal din unitatea  noastra;

-       intocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate ( a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a Municipiului Bucuresti), la A.M.O.F. a declaratiilor privind contributiile la fondurile: asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj;

-       intocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale  platite;

-       inregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor Primariei Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1;

-       completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare  stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-       introducerea nominala a sumelor pentru stabilirea premiilor de 2% si calcularea  fondului  total  de premiere;

-       efectuarea platii premiilor de 2%, cat si primele individuale;

-       introducerea nominala a sumelor pentru stabilirea salariului XIII;

-       efectuarea  platii a salariului XIII ;

-       ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1;

-       ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;

-       efectuarea tuturor platilor si incasarea  sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1;

-       intocmirea si predarea zilnica a registrului de casa ;

-       intocmirea  si inregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei si in devize, diverse, de salarii) ;

-       introducerea notelor contabile, intocmirea balantei de verificare ;

-       furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, cat si a altor  raportari statistice;

-       inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si pe persoane;

-       repartizarea cheltuielilor de intretinerte pe chiriasi, urmarirea incasarii cotelor de intretinere si a chiriilor, precum si virarea la bugetul de stat a sumelor incasate in termen legal;

-       intocmirea  O.P.H.T. si cecurilor pentru numerar;

-       inregistrare operatiuni contabile in fise de cont;

-       operarea in calculator a tuturor inregistrarilor contabile efectuate;

-       urmarirea si  verificarea   viramentelor  bancare (lei si devize);

-       urmarirea si verificarea registrului  de casa ( lei si devize);

-       urmarirea  lichidarii avansurilor spre decontare, debitori din cote de intretinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat penalitati de intarziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget;

-       inregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate  a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru Primaria Sectorului 1, Protectie Civila, Centrul Militar si Medici Veterinari;

-       intocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masa, benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;

-       verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;

-       verificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului;

-       exercitarea contolului financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare sociale intocmite de serviciul de specialitate;

-       intocmirea statelor de plata curente pentru ajutoare sociale si ajutoare de urgenta;

-       evidentierea restantelor privind ajutoarele sociale, indemnizatiile de nastere si a ajutoarelor de urgenta prin intocmirea fiselor si efectuarea statelor de plata pentru acestea;

-       intocmirea si  transmiterea  situatiei statistice privind aplicarea Legii 416/2001 la D.G.M.S.S.

 

Art. 29  Atributiile Directiei Audit Public Intern sunt urmatoarele :

            Directia de Audit Public Intern are atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivelul sectorului l ;

-  Directia  sprijina unitatile subordonate Primariei Sectorului 1 in definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit public intern ;

-  Colaboreaza permanent cu forurile ierarhic superioare, CAPI si UCAAPI din cadrul Ministerului Finantelor Publice ;

-  Elaboreaza norme metodologice  de audit public intern specifice Administratiei locale –Sector l  pe care le supune  spre avizare UCAAPI ;

-  Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern  in urma consultarii cu conducatorul institutiei publice (Primarul) ;

-  Exercita auditarea asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Primariei Sectorului l , inclusiv entitatile subordonate si cele finantate  din bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului local ;

-  Va transmite in termen de 10 zile de la inchiderea trimestrului catre organul ierarhic superior – UCAAPI – sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate si consecintele neindeplinirii  acestora, insotite de documentatia relevanta ;

-  La cererea UCAAPI, Directia de audit public intern din cadrul Primariei Sectorului 1 va transmite rapoarte periodice cu privire la constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit desfasurate ;

-  Directorul Directiei de audit public intern va acorda avizul  favorabil sau nefavorabil in vederea numirii auditorilor interni, atit din cadrul Directiei, cit si din entitatile subordonate, dupa analizarea dosarelor de inscriere depuse de candidatii pentru ocuparea functiei de auditori interni ;

-  In cazul revocarii auditorilor interni  de catre  conducatorul institutiei publice, seful compartimentului sau, dupa caz, directorul directiei de audit  trebuie sa analizeze motivele, sa efectueze investigatii sa poarte discutii directe cu auditorii in cauza in termen de 10 zile, in vederea prezentarii avizului favorabil sau nefavorabil al revocarii ;

-  Directorul Directiei de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de audit public intern din sectorul  l ;

-  Auditeaza si analizeaza :

-          activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatiile publice din momentul constituirii angajamentelor pina la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa ;

-          constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creante, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora ;

-          administrarea patrimoniului public, precum si vinzarea, gajarea, concesionarea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale ;

-          sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;

-          concordanta sistemului informatic cu cel economic ;

-          cheltuielile aferente obiectivelor de investitii realizate pe raza teritoriului sectorului 1 ;

-          daca procedurile de selectie si contractele  pentru executia serviciilor si lucrarilor de  reparatii si investitii sint transparente si in conformitate cu legislatia in vigoare ;

-          modul de derulare si urmarire a contractelor specifice activitatii de investitii ;

-          documentele aferente obtinerii de credite externe pentru finantarea obiectivelor de investitii ;

-          documentatia aferenta viabilizarilor cartierelor de locuinte ce urmeza a fi construite ;

-          toate obiectivele de investitii de la initiere pina la finalizarea acestora ;

-          concordanta dintre documentatie (contract, devize, situatii de lucrari,  decontarea     facturilor ) cu fapticul pe teren ;

-          calitatea lucrarilor executate in conformitate cu legislatia in vigoare ;

-          daca propunerile obiectivelor de investitii si reparatii se incadreaza in cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli ;

-          daca au fost incheiate contracte sau acte aditionale la contracte fara acoperire bugetara ;

-          propunerile  si gradul de fiabilitate ale acestora cu privire la intocmirea si aplicarea programului de dezvoltare urbana; executarea constructiilor autorizate si incadrarea acestora in prevederile autorizatiei de construire ;

-          regularizarea de taxe privind autorizatiile de construire ;

-          respectarea legislatiei in vigoare pentru efectuarea receptiilor la constructiile private, realizate pe raza sectorului 1 ;

-          eliberarea autorizatiilor de constuire  la imobile noi, consolidari, supraetajari, recompartimentari interioare si amenajari urbanistice, precum si desfiintarea unor constructii existente pe teritoriul sectorului l ;

-          certificatele de urbanism si  autorizatiile de construire pentru utilitati (electica, apa –  canal, gaze) conform competentelor legale ;

-       Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sint transparente si sint conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate .

-       Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatiile desfasurate .

-       In cazul identificarii de prejudicii, raporteaza imediat sefului/director.

-       Efectueaza controale inopinante sau inspectii la cererea sefului/director.

-       Orice alte sarcini conforme cu legislatia in vigoare trasate de sef/director.

-       Activitatea se va desfasura la nivel de sector.

-       Evaluarea sistemelor de conducere si control intern, cu scopul daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora ;

-       Evaluarea calitatii si eficentei cu care conducatorul institutiei publice (si pe scara ierarhica, conducatorii structurilor subordonate) organizeaza, conduce si finalizeaza operatiunile, activitatile si actiunile specifice institutiei publice ;

-       Analiza procedurilor, metodologiilor, metodelor si a tehnicilor adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu privire la indeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, prin determinarea abaterii dintre obiectivul planificat si cel efectiv.

-       Urmarirea si imbunatatirea fluxului informational intern si extern ;

-       Analiza si evaluarea calitatii muncii si a randamentului personalului angajat ;

-       Verificarea si analiza depistarii deficientelor in compartimentele de Resurse Umane, in concordanta cu legislatia in vigoare ;

-       Elaborarea de norme metodologice proprii, specifice sectorului ;

-       Asigurarea obiectiva si consilierea, in vederea imbunatatirii sistemelor si  activitatilor entitatii publice ;

-       Evaluarea performantei de management ;

-       Analiza eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului si a proceselor administrarii ;

-       Efectueaza activitatii  de audit pentru a evalua daca sistemele de management ale entitatii publice sint transparente si sint conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;

-       Examineaza daca criteriile stabilitate pentru implementarea obiectivelor  si sarcinilor pentru entitatiile publice sint corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sint conforme cu obiectivele ;

  

Art.  30  Atributiile Directiei Investitii sunt urmatoarele:

-       Elaborează strategia de dezvoltare tehnico-edilitară a Sectorului 1 ;

-       Întocmeste certificatele de urbanism pentru lucrarile edilitare derulate prin Directia de Investitii, conform legii;

-       Obtine avizele legale necesare întocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin Directia de Investitii;

-       Întocmeste autorizatiile de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin Directia de Investitii, aprobate la final de Arhitectul Sef al Consiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1;

-       Colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti şi ale primăriilor de sector în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD şi PUZ, cât şi a altor programe de dezvoltare urbană ;

-       Răspunde de întocmirea programelor de finanţare a obiectivelor de investiţii urbane din cadrul Sectorului 1 ;

-       Întocmeşte listele cu propunerile obiectivelor de investiţii ;

-       Promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în Consiliul local.

-       Colaborează cu proprietarii reţelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activităţii investiţiionale a acestora;

-       Organizează procedurile de selecţie şi contractare pentru execuţia serviciilor şi lucrărilor obiectivelor de investiţii;

-       Urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor specifice activităţii de investiţii;

-       Asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate de lege;

-       Colaborează permanent cu proiectanţii în procesul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice ;

-       Colaborează cu organele abilitate să verifice calitatea lucrărilor, cât şi operaţiunile de finanţare şi decontare a lucrărilor;

-       Întocmeşte caietele de sarcini pentru concesionări şi contracte de COMODAT ;

-       Asigură contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind starea reţelelor edilitare şi a sistemelor rutiere ;

-       Monitorizează reţeaua stradală a sectorului şi asigură permanent corectitudinea informaţiilor şi actualizarea lor în bazele de date aferente ;

-       Verifică documentaţiile tehnico-economice în comisia tehnică a Primăriei Sectorului 1 ;

-       Asigură documentaţia necesară coordonării realizării reţelelor edilitare cu forurile competente din Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti S.A. ;

-       Actualizează avizele aferente documentaţiilor şi pregăteşte documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire necesare desfăşurării lucrărilor edilitare ;

-       Colaborează cu Administraţia Domeniului Public de sector în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-       Colaborează cu Directia de Administrare a Invatamântului Preuniversitar în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-       Colaborează cu Directia pentru Administrarea Fondului Imobiliar al unitatilor de sanatate publica Sector 1 în vederea elaborării şi realizării planului de reparaţii pe anul în curs ;

-       Desfasoara activitati de constituire si întretinere a patrimoniului social cultural (monumente, statui, obiective de agrement, gropi ecologice etc.) ;

-       Întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii de credite externe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ;

-       Întocmeşte şi verifică documentaţiile aferente viabilizărilor cartierelor de locuinţe ce urmează a fi construite ;

-       Întocmeşte centralizatoarele cu datele clădirilor de locuit multietajate care necesită consolidări ;

-       Întocmeşte materiale solicitate de Biroul de Imagine şi mass-media referitoare la stadiul lucrărilor de investiţii ;

-       Colaborează cu serviciile Primăriei Sectorului 1, A.D.P. Sector 1, Administraţia Pieţelor, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia pentru Protecţia Copilului, R.A.T.B. etc.

-       Colaborează cu institutii guvernamentale abilitate, în vederea obtinerii de credite externe.

 

 

Art. 31 Atributiile Serviciului Achizitii Publice sunt urmatoarele:

-          întocmeste programul de elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local al sectorului 1 ;

-          face preselectia (agrearea) societatilor comerciale care au ca obiect de activitate întocmirea documentatiilor tehnico-economice de specialitate ;

-          întocmeste si aproba temele necesare proiectelor de investitii ;

-          asigura secretariatul Comisiei Tehnico-Economice a Primariei Sectorului 1 ;

-          organizeaza procedurile de atribuire ale lucrarilor din categoria serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc.) necesare investitiilor;

-          asigura pregatirea permanenta între prestatorul de servicii si executantul de lucrari, pentru realizarea obiectivelor de investitii în parametrii tehnico-economici programati ;

-          participa la receptia obiectivelor de investitii ;

-          face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de servicii, care sa permita o selectie mai riguroasa a acestora ;

-          întocmirea certificatelor de urbanism pentru lucrarile edilitare derulate prin Directia de Investitii, aprobate la final de Arhitectul Sef al Consiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1, pe baza de memorii tehnice si planuri cadastrale (1:500 si 1:2.000), conform legii;

-          obtinerea avizelor legale necesare întocmirii autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin Directia de Investitii;

-          întocmirea autorizatiilor de construire pentru lucrarile edilitare derulate prin Directia de Investitii, aprobate la final de Arhitectul Sef al Consiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1;

-          face preselectia (agrearea) societatilor comerciale care au ca obiect de activitate executia de lucrari specifice programului de investitii;

-          organizeaza sistemul de selectie al societatilor comerciale care executa lucrari, constituind o baza de date privind evolutia preturilor pe piata materialelor, fortei de munca, transporturi etc.;

-          colaboreaza cu societatile care elaboreaza documentatii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrarile de investitii aprobate;

-          organizeaza procedurile de atribuire a lucrarilor de investitii;

-          urmareste modul de îndeplinire al conditiilor contractuale pe durata de executie a lucrarilor, cat si în perioada de garantie;

-          elaboreaza   documentatiile   necesare   atribuirii   contractelor  de servicii si lucrari, pentru obiectivele de investitii tehnico-edilitare din Sectorul 1;

-          intocmeste  listele  anuale cu propunerile obiectivelor de investitii solicitate de cetateni, alte compartimente din subordinea Primariei Sectorului 1 sau de entitati abilitate prin lege;

-          pregateste    documentatia    necesara    sustinerii   si   promovarii propunerilor de cheltuieli necesare obiectivelor de investitii in Consiliul Local al Sectorului 1;

-          colaboreaza cu directiile si serviciile din cadrul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti si ale primariilor de sector, pentru intocmirea si aplicarea programului de dezvoltare urbana;

-          colaboreaza   cu   detinatorii   retelelor   urbane   de   servicii (apa, canalizare, electrice, telefoane, termoficare, gaze, transport in comun etc.), pentru coordonarea activitatii de intretinere/reparatii si investitii a acestora;

-          organizeaza procedurile de selectie si contractare pentru executia serviciilor si lucrarilor obiectivelor de investitii;

-          se   ocupa   de   verificarea   si   agrearea   firmelor  participante la procedurile de selectie, pe domeniile specifice de activitate.

 

Art. 32 Atributiile Serviciului Derulare Achizitii Publice sunt urmatoarele:

-       întocmeste listele anuale pentru lucrarile de investitii în continuare, planificand fondurile necesare finalizarii acestora;

-       face propuneri de completare sau dezvoltare ale investitiilor de lucrari edilitare (retele de apa potabila, retele de canalizare, reabilitare sistem rutier etc.);

-       raspunde  impreuna  cu  beneficiarii  sau administratorii directi de intocmirea programelor de finantare a obiectivelor de investitii urbane in cadrul Sectorului 1;

-       urmareste modul de derulare a contractelor specifice activitatii de investitii, impreuna cu beneficiarii sau administratorii directi;

-       asigura     decontarea     serviciilor    si   lucrarilor   contractate,  in conditiile stipulate de lege;

-       colaboreaza permanent cu firmele de  proiectare si de consultanta pe parcursul   executiei contractelor de investitii;

-       colaboreaza cu organele abilitate sa controleze calitatea lucrarilor executate, cat si finantarea si decontarea acestora.

 

Art. 33 Atributiile Serviciului Cabinet Primar, Comunicare, Cultura, Integrare Europeana  sunt urmatoarele :

-          urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre Primăria Sectorului 1 şi administraţia publică centrală, dintre Primăria Sectorului 1 şi alte autorităţi publice locale judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

-          monitorizează aplicarea reformei administrative şi a perfomanţei operaţionale în cadrul Primariei Sectorului 1;

-          monitorizează imaginea Primăriei Sectorului 1;

-          asigură relaţiile cu mass media în colaborare cu SASI;

-          întocmeşte comunicatele de presă pe baza datelor şi informaţiilor primite de la compartimentele de specialitate şi în colaborare cu SASI;

-          asigură planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar şi Consiliul Local;

-          colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;

-          asigură consultanţa de specialitate pentru soluţionarea problemelor deosebite;

-          contribuie la dezvoltarea parteneriatului public-privat;

-          promovează parteneriatul social, asigurând o bună şi permanentă colaborare cu reprezentanţii societăţii civile;

-          iniţiază colaborări cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale şi înfrăţiri cu autorităţi ale administraţiei publice locale naţionale şi internaţionale;

-          organizează seminarii, mese rotunde şi ateliere de studiu;

-          asigură un spaţiu de întâlnire şi dialog personalităţilor vieţii sociale şi politice;

-          urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespodenţa expediată de Primăria Sectorului 1;

-          urmăreşte modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor Consiliului Local şi ale dispoziţiilor Primarului Sectorului 1;

-          se documentează, în vederea informării Primarului Sectorului 1 în legătură cu modul în care personalul cu funcţie de conducere (şef direcţie, serviciu, birou) realizează perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor, cum se preocupă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea securităţii materialelor cu conţinut secret şi contracararea scurgerii informaţiilor vizând aceste materiale;

-          împreună cu Serviciul Resurse Umane propune planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din Primărie (la locul  de muncă şi prin cursuri de specialitate organizate de alte instituţii) pe baza unor criterii concrete;

-          urmăreşte, împreună cu Serviciul Resurse Umane, modul cum se valorifică experienţa pozitivă dobândită în cadrul cursurilor de perfecţionare sau a schimburilor de experienţă;

-          se preocupă de îmbunătăţirea calităţii comportamentului profesional al salariaţilor din Primărie care intră în relaţii cu publicul;

-          participă la diminuarea şi medierea situaţiilor confictuale apărute în relaţiile cu publicul, precum şi a celor din aparatul propriu;

-          asigură evidenţa şi dactilografierea corespondenţei Primarului;

-          monitorizeaza activitatea institutiilor locale de cultura, arta si a ONG-urilor din sectorul 1 asigurand totodata colaborarea cu acestea;

-          initiaza activitati si evenimente artistice, culturale, stiintifice, sportive si de agrement proprii, cat si unele care decurg din derularea unor relatii de colaborare locala, nationala sau internationala;

-          identifica forme posibile si eficiente de cooperare dintre ONG-uri si Primaria Sectorului 1; initiaza si coordoneaza proiecte in parteneriat cu societatea civila;

-          asigura consultarea cetatenilor si ONG-urilor, direct sau in comitete consultative;

-          organizeaza campanii de educatie civica prin activitati de diseminare a informatiei si de consultare a cetatenilor;

-          promoveaza relatii de colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale, precum si infratiri cu alte autoritati ale administratiei publice locale nationale sau internationale in colaborare cu Serviciul Cabinet Primar;

-          promoveaza imaginea administratiei publice locale a sectorului 1;

-          asigura relatiile cu mass-media, intocmeste si prezinta primarului sinteza zilnica a problemelor dezbatute de principalele cotidiene;

-          elaboreaza comunicate de presa in baza notelor de informare primite din partea serviciilor de specialitate din Primarie ;

-          pune la dispozitia cetatenilor si a mijloacelor de informare in masa informatiile cu caracter cultural, in vederea cunoasterii exacte a activitatii administratiei publice locale a sectorului 1 in acest domeniu de activitate, prin informari si conferinte de presa organizate ori de cate ori este nevoie;

-          gestioneaza crizele si conflictele de comunicare care pot afecta increderea cetatenilor in activitatea desfasurata de Primaria si Consiliul Local al sectorului 1;

-          initiaza si organizeaza dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de interes pentru cetatenii sectorului 1;

-          promovează relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi înfrăţirea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale naţionale sau internaţionale;

-          colaboreaza cu ONG-urile din Uniunea Europeana pe problemele specifice administratiei publice locale ;

-          iniţiază activităţi şi evenimente artistice, culturale, ştiinţifice şi de agrement, cât şi unele care decurg din derularea unor relaţii de colaborare locală, naţională sau internaţională;

-          implementarea acquis-ului comunitar în administraţia publică locală a sectorului 1;

-          intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate.

Serviciul Cabinet Primar, Comunicare, Cultura, Integrare Europeana coordoneaza, indruma si controleaza functionarea Sistemului de Prelucrare Rapida a Sesizarilor de Prima Urgenta . Modul de organizare si functionare al acestuia se stabileste conform regulamentului propriu, prezentat ca anexa la prezentul R.O.F.

 

 

Art. 34 Atribuţiile Serviciului Informatică sunt următoarele:

-          asigură informatizarea activităţii Primăriei prin colectivul de specialitate, colaborează cu Direcţia de resort din cadrul Primăriei Capitalei, precum şi cu firme specializate în hardware şi sofware;

-          asigură asistenţa tehnică celorlalte compartimente din Primărie pentru exploatarea raţională a echipamentului informatic (implementări şi aplicaţii, depanări software);

-          administrează reţeaua Intranet si Internet existentă în Primăria Sectorului 1;

-          gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul Primăriei Sectorului 1 la reţeaua Internet;

-          concepe programe şi aplicaţii software pentru serviciile de specialitate din Primărie;

-          asigură buna funcţionare din punct de vedere logic a aplicaţiilor existente pe sistemul de calcul;

-          studiul şi analiza permanentă a sistemului informaţional existent pentru a putea propune soluţii de informatizare adecvate fiecărui departament;

-          asigură o interfaţă prietenoasă între Primăria Sector 1 şi cetăţenii acestui sector, prin intermediul punctelor de informare;

-          realizarea şi actualizarea paginii de prezentare a Primăriei Sectorului 1;

-          documentare continuă cu noutăţile apărute în sistemul informaţional.

 

Art. 35 Atributiile Directiei Gospodarie Comunala sunt urmatoarele:

Ca activitate generala, Directia Gospodarie Comunala va elabora, coordona, supraveghea toate activitatile gospodaresti, edilitare, de investitii si de ecologie si protectia mediului ce se desfasoara pe raza sectorului  respectiv ca activitati specifice:

-       supravegherea respectarii legislatiei în vigoare, domeniul edilitar, gospodarie comunala , investitii, ecologie urbana si protectia mediului, valorficarea privind prevenirea si combaterea calamitatilor si dezastrelor naturale;

-       aplicarea prevederilor legale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate si urmareste finalizalirea acestora;

-       solutionarea sesizarilor si reclamatiilor având ca obiect gospodaria comunala;

-       supravegheaza aducerea la îndeplinire a actelor normative emise de organele guvernamentale, hotarâri ale Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, ale Primarului General, Consiliul Local al Sectorului 1 si ale Primarului Sectorului 1;

-       aplicarea prevederilor legale privind sanctionarea contraventiilor din domeniul de activitate;

-       indruma si urmareste realizarea activitatilor planificate ale prestatorilor de sevicii de Gospodarie Comunala si ale administratorilor Domeniului Public;

-       propune, avizeaza, din punct de vedere tehnic si prarticipa la licitarea serviciilor de Gospodarie Comunala, ecologie urbana si protectia mediului pe teritoriul sectorului;

-       reglementarea, avizarea si controlul activitatilor de protectia mediului si ecologie urbana;

-       asigura dezvoltarea infrastructurii privind functionarea serviciilor de gospodarie comunala pe raza sectorului, în vederea satisfacerii necesitatilor prezente si de perspectiva, pe baza analizelor aprobate, precum si promovarea investitiilor ce se impun;

-       corelarea lucrarilor de gospodarie comunala si a societatilor comerciale de profil, care îsi desfasoara activitatea pe raza sectorului;

-       perfectionarea si specializarea activitatii;

-       armonizarea legislatiei locale cu cea centrala si cu cea a Comunitatii  Europene;

-       cooperarea cu celelalte unitati din primarie, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare edilitar-urbana pe raza sectorului;

-       fundamentarea si elaborarea proiectelor de hotarâri ale Consiliului Local si dispozitii ale Primarului Sectorului 1.

De asemenea, Directia Gospodarie Comunala va coordona, supraveghea si controla activitatea Biroului Administrativ, Protectia Muncii si a Biroului Asistenta Sanitar-Veterinara si Epizootologie, atributiuni privind organizarea de protectie civila pe raza sectorului 1 si evidenta militara pentru salariatii Primariei Sectorului 1 .

 

Art. 36 Atributiile Serviciului Inspectie Gospodarie Comunala si Protectia Mediului sunt urmatoarele :

-       indruma, supravegheaza, planifica activitatea de gospodarie comunala si probleme edilitare;

-       creeaza banca de date în domeniu;

-       întocmeste, reactualizeaza si tine evidenta planurilor edilitar – gospodaresti;

-       actioneaza în teritoriu conform planurilor si propunerilor la nivelul directiei;

-       tine legatura permanenta cu institutiile de profil;

-       verifica în teren sesizarile si reclamatiile în domeniu;

-       sanctioneaza cazurile de nerespectare a legislatiei în vigoare;

-       propune, întocmeste si urmareste elaborarea documentatiilor de profil;

-       asigura transmiterea  din si în teritoriu, catre celelalte sevicii din cadrul directiei;

-       actioneaza pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

-       îndeplineste atributii privind organizarea de protectie civila pe raza sectorului 1 si evidenta militara pentru salariatii primariei sectorului 1 ;

-       supravegherea respectarii legislatiei in vigoare si sanctionarea cazurilor de nerespectare a acesteia;

-       elaboreaza analize, studii si cercetari privind fundamentarea deciziilor in domeniul protectiei mediului si ecologie urbana;

-       fundamenteaza si elaboreaza strategii si reglementari locale privind protectia mediului si ecologie urbana;

-       implementarea sistemelor informationale si a bazelor de date privind calitatea si monitorizarea factorilor de mediu si a surselor de poluare;

-       optimizarea sistemului de salubrizare si promovarea reciclarii materialelor refolosibile;

-       gestionarea si extinderea ariilor oxigenate si a suprafetelor acvatice;

-       urmarirea respectarii modului de utilizare a terenurilor in conformitate cu legislatia de mediu;

-       promovarea de programe si proiecte de reconstructie ecologica;

-       documentare si specializare permanenta in domeniu;

-       schimb de experienta cu institutii similare sau de profil din tara sau din afara;

-       relatii cu societatea civila, ONG-uri, fundatii si alte institutii;

-       indeplineste  si  alte atributii specifice primariei.

 

Art. 37 Atributiile Serviciului Medicina Veterinara sunt urmatoarele :

-       intocmeste si actualizeaza situatia epizootica a teritoriului, potrivit competentei teritoriale.

-       in cazul suspectarii aparitiei de boli epizootice ia masuri imediate pentru izolarea animalelor suspecte, instituie masuri de carantina si anunta telefonic Directia Sanitar Veterinara, Primaria sectorului 1 si alte institutii cu atributii in domeniu.

-       in cazul zoonozelor, informeaza operativ unitatile sanitare din municipiul Bucuresti organizeaza si efectueaza in comun actiuni de profilaxie si combatere.

-       elibereaza documentele necesare pentru adeverirea proprietatii asupra animalelor si a starii sanitar veterinare din localitate potrivit normelor stabilite de Ministerul Agriculturii Alimentatiei si Padurilor.

-       ia masuri pentru intretinerea si folosirea, conform regulilor sanitar-veterinare, a pasunilor, adaposturilor publice terenuri de trecere a turmelor de animale a locurilor de aglomerare a animalelor in targuri, mori, abatoare, puncte de taiere, piete si a locurilor aflate in administrarea consiliilor locale unde se prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala.

-       exercita controlul asupra activitatii din targuri, piete si abatoare.

-       asigura strangerea si distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de inteprinderile de ecarisaj.

-       controleaza respectarea Normelor Sanitar Veterinare pentru protectia si cresterea animalelor in gospodariile populatiiei privind cresterea, ingrijirea, exploatarea rationala, confortul si bunastarea animalelor.

-       colaboreaza cu administratia de supravegere  a animalelor pentru strangerea, sterilizarea si eutanasierea cainilor fara stapan.

-       amenajarea si intretinerea locurilor de depozitare a resturilor menajere potrivit regulilor sanitar veterinare ;

-       indeplinesc orice alte atributii cu privire la activitatile sanitar veterinare prevazute in actele normative in vigoare si raspund de aplicarea masurilor stabilite de Ministerul Agricultirii si Alimentatiei pentru apararea sanatatii animalelor si asigurarea salubritatii produselor de origine animala;     

-       asigura conditii de manipulare, pastrare, depozitare  la venena si separanda a substantelor toxice si a stupefiantelor din cadrul circumscriptiilor proprii ;

-       depisteaza si combate bolile si tulburarile de reproducere la animale ;

-       intocmeste si pastreaza evidentele tehnice si documentatiile sanitar veterinare oficiale conform legislatiei in vigoare.

-       asigura instruirea personalului propriu privind respectarea si aplicarea normelor de protectie a muncii si P.S.I.

-       acorda consultanta in domeniul zootehniei .

-       ia masuri pentru prevenirea imbolnavirii animalelor si asigura efectuarea tratamentelor in cazul imbolnavirii acestora.

-       efectueaza determinari ale constantelor sangvine si ecografii in scop de diagnostic la cererea proprietarilor de animale.

-       acorda consultanta si sprijin producatorilor in valorificarea productiei agricole vegetale si animaliere.

-       ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale in conditiile legii.

-       controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie.

-       constata incalcarea Normelor legale de igiena si sanatate publica si stabileste contraventiile prevazute la art.1, lit.b) si d), art.3, lit.g), art.8, lit.h), art.11, lit.c), art.12, lit.a), art.14, lit. c), art.22, lit.d), art.23, lit.a), art.24, lit.l), art.25, lit. a), conform Legii nr.98/1994 modificata si completata cu ordonanta 108/1999.

-       va percepe potrivit legii taxe si tarife pentru manopera actiunilor si operatiunilor efectuate si care au fost aprobate de consiliul local conform prevederilor legale in vigoare ce vor intra in bugetul local al Primariei Sectorului1.

-       colaboreaza cu alte Servicii din cadrul Primariei Sectorului1 ;

-       colaboreaza cu Directia Sanitar Veterinara a Municipiului Bucuresti si Agentia Nationala Sanitar Veterinara ;

-       indruma metodologic si din punct de vedere al specializarii profesionale Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 ;

-       supravegheaza respectarea legislatiei in vigoare si sanctionarea cazurilor de nerespectare a acesteia ;

-       promoveaza programe si proiecte in domeniu ;

-       asigura documentarea si specializarea permanenta in domeniu ;

-       relatii cu societatea civila, ONG-uri,fundatii si alte institutii ;

-       indeplineste si exercita orice alte atibutii specifice primariei dispuse de Primar si Consiliul local.                              

 

Art. 38 Atributiile Serviciului Patrimoniu, Marketing, Fond Imobiliar sunt urmatoarele :

-       tine evidenta fondului locativ proprietate de stat in limitele de competenta stabilite prin legislatia si actele de autoritate ale municipalitatii (Legea nr.114/1996 si Normele metodologice de aplicare a acesteia elaborate de Guvernul Romaniei);

-       intocmeste si fundamenteaza propunerile de reglementare si repartizare a locuintelor, garajelor si dependintelor;

-       primeste si instrumenteaza dosarele persoanelor indreptatite sa contracteze locuinte proprietate personala (O.G.R. 19/1994 si Normele metodologice de aplicare a acesteia elaborate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicate in Monitorul Oficial, partea I, nr.101/1994), intocmeste tabelul de prioritati, elibereaza repartitiile, calculeaza si propune subventiile, conform hotararilor comisiei sociale si ale Consiliului Local;

-       verifica si atesta configuratia si conditiile de locuit ale spatiilor propuse spre repartizare;

-       face propuneri pentru inchiriere, extinderi, legalizari, etc;

-       intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau  de  activitate;

-       schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Capitalei ;

-       indeplinirea procedurii privind transmiterea unor SAD-uri din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local Sector 1.

-       creeaza o baza de date care contine toate informatiile asociate unitatilor de patrimoniu; prin unitati de patrimoniu intelegem cladiri, terenuri, instalatii, retele, alte mijloace fixe sau obiecte de inventar aflate in patrimoniul Consiliului Local Sector 1;

-       gestioneaza si actualizeaza periodic baza de date a patrimoniului;

-       elaboreaza mecanismul si organizeaza activitatea de comunicare a datelor tehnice (termene de inchiriere, durate normate de viata a mijloacelor fixe, provenienta, regimul juridic, valoarea, amplasamente, suprafete, etc.) necesare compartimentelor de profil pentru calculul taxelor si a cotelor de intretinere;

-       gestioneaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul Primariei, precum si materialele aprovizionate;

-       asigura functionarea autoturismelor primariei, intocmeste foi de parcurs, gestioneaza bonurile de benzina;

-       intocmeste planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, materiale gospodaresti, rechizite si asigura depozitarea acestora precum si distribuirea lor;

-       urmareste starea fizica a tuturor mijloaacelor fixe aflate in patrimoniul Primariei Sector 1

-       propune spre casare mijloace fixe si obiecte de inventar iesite din uz;

-       estimeaza periodic necesarul de materiale consumabile si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor;

-       tine evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe camere si persoane, intocmeste procesele-verbale de predare-primire si bonurile de transfer;

-       intocmeste centralizatoare de consum de combustibil, verifica depasirile fata de consumul normat;

-       propune necesarul de lucrari de investitii si de reparatii pentru imobilele pe care le administreaza, pentru instalatiile aferente si pentru celelalte mijloace fixe. Urmareste realizarea lucrarilor si receptionarea lor.

-                      Achizitiile trebuie sa tina cont de managementul conducerii,  coordonare, organizare, programare, contractare, derulare contract, control-analiza-evaluare a activitatilor, realizarea echilibrului intre necesitati si disponibil, livrarea la locul si termenul stabilit cu costuri minime;

-                      Achizitiile se fac :

·         Direct pana la atingerea pragului legal;

·         Comanda;

·         Contract.

-                      Serviciul trebuie sa asigure promovarea eficientei economice; participa la elaborarea documentatiei necesare intocmirii caietului de sarcini utilizat in achizitia prin selectie de oferta si licitatie;

-                      Planificarea necesarului de aprovizionat pe baza solutiilor primite de la celelalte compartimente ale institutiei in concordanta cu obiectivele stabilite prin BVC;

-                      Studierea pietei interne (externe), cunoasterea necesitatilor si comportamentul agentilor economici cu scopul de a stabili cele mai adecvate modalitati de achizitie pentru produse, lucrari si servicii;

-                      Cunoasterea pietei (cerere si oferta), procurarea materialelor si echipamentelor necesare prin gasirea unor parteneri cu un grad ridicat al indicatorilor de performanta;

-                      Monitorizarea incheierii si derularii contractelor de achizitii de bunuri si servicii, a lucrarilor, a controlului modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor consemnate prin contract;

-                      Oferirea solutiilor pentru problemele multiple si complexe ce apar in cadrul activitatilor de realizare a obiectivelor de marketing;

-                      Fundamentarea necesarului anual din punct de vedere tehnico-economic, prin centralizarea necesarului de bunuri, servicii, lucrari solicitate de compartimente si inaintarea unor propuneri pentru elaborarea bugetului, directiei economice;

-                      Participa la angajarea legala a cheltuielilor prin redactarea referatelor de specialitate privind achizitiile, comenzi de achizitie, contracte de achizitie, etc.;

-Circuitul documentelor: SERVICIUL PATRIMONIU, MARKETING, FOND IMOBILIAR->DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC->C.F.P.-   ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE-> CASIER-> SERVICIUL PATRIMONIU, MARKETING, FOND IMOBILIAR->DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC.

 

Art. 39 Atribuţiile Serviciului Relatii Asociatii Proprietari sunt următoarele:

-          sprijinirea si indrumarea asociatiilor de locatari in procesul de transformare in asociatii de proprietari, pentru a intra in legalitate.

-          avizarea adeverintelor emise de asociatiile de proprietari in cazul instrainarilor de locuinte.

-          organizarea exercitarii controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari, cu sprijinul comisiilor de cenzori  si administratorilor din cadrul asociatiilor.

-          indrumarea organelor de conducere din cadrul asociatiilor de proprietari in aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare.

-          atestarea administratorilor in baza normativelor in vigoare.

-          constatarea in concret a situatiilor si problemelor semnalate de petenti in reclamatiile lor.

-          solutionarea sesizarilor petentilor in limita competentelor conferite de legislatia in vigoare ( O.G.R. 85/2001, H.G.R. 1275/2000, Legea nr.114/1996).

-          acordarea de consultanta juridica si in domeniu financiar-contabil, pe baza legislatiei in vigoare.

-          solutionarea in termen legal si in limita competentei a tuturor sarcinilor, potrivit dispozitiilor conducerii institutiei.

 

Art. 40 Atributiile Biroului Organizare Activitate Comerciala sunt urmatoarele:

-       instrumenteaza dosarele privind eliberarea, modificarea, completarea, anularea autorizatiilor pentru asociatii familiale si pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, conform Decretului Lege nr. 54/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;

-       instrumenteaza dosarele privind eliberarea, prelungirea, modificarea, completarea, anularea autorizatiilor de functionare pentru unitatile comerciale, indiferent de locul si de tipul constructiilor in care se desfasoara activitatea, indiferent de durata activitatii respective si indiferent de forma de proprietate;

-       opereaza inscrierea si radierea contractelor de gaj in Registrul de gajuri al Primariei sectorului 1;

-       avizeaza si propune Consiliului Local Sector 1 ocuparea domeniului public cu constructii cu destinatie economica;

-       controleaza modul de desfasurare a activitatilor economice in sectorul 1;

-       constata si sanctioneaza, conform legii, contraventiile in domeniul activitatilor economice;

-       controleaza activitatea Administratiei Pietelor Sector 1;

-       elaboreaza statistici, rapoarte, studii si prognoze privind activitatile economice in sectorul 1 si fundamenteaza propuneri de organizare a acestora; intocmeste si fundamenteaza, in domeniul sau de activitate, proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1.

 

Structura organizatorica condusa de Secretarul Consiliului Local Sector 1 are urmatoarele atributii :

 

Art. 41 Atributiile Serviciului Secretariat General, Registru Agricol sunt urmatoarele :

a)Consiliul Local al Sectorului 1:

-       asigura aducerea la cunostinta cetatenilor a ordinii de zi a sedintelor Consiliului Local al Sectorului 1, in conditiile legii, precum si a Hotararilor si Dispozitiilor cu caracter normativ;

-       asigura convocarea consilierilor la sedintele Consiliului Local si la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ;

-       organizeaza sedintele consiliului, conform ordinii de zi ;

-       asigura pregatirea dosarelor de sedinta, multiplicarea materialelor si difuzarea catre consilierii alesi ;

-       tine evidenta consilierilor la sedintele in plen;

-       intocmeste stenogramele dezbaterilor reuniunilor Consiliului Local ;

-       tine evidenta Registrului hotararilor Consiliului Local ;

-       transmite catre Prefectura Municipiului Bucuresti hotararile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 in termenul prevazut de lege in vederea obtinerii avizelor de legalitate ;

-       difuzeaza hotararile Consiliului Local in termenul legal  factorilor cu responsabilitati ;

-       transmite catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1 a proiectelor de hotarari, in vederea intocmirii raportului de specialitate;

-       asigura dactilografierea avizelor, proiectelor de hotarari ale Consiliului Local si a oricaror materiale initiate si redactate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 sau de oricare consilier ;

-       intocmeste  si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 in domeniul  sau de activitate ;

-       urmareste modul de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1  solicitand informari in acest sens;

-       arhiveaza materialele sedintelor de consiliu si tine evidenta acestora in dosare sigilate .

b)Primaria Sectorului 1:

-       tine evidenta dispozitiilor Primarului Sectorului 1, a dispozitiilor Primarului General si  a hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

-       difuzeaza, in termenul legal , dispozitiile Primarului Sectorului 1, ale Primarului General , a Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti , a Ordinelor Prefectului in legatura cu activitatea Consiliului Local al Sectorului 1;

-       transmite Prefecturii Municipiului Bucuresti, in termenul prevazut de lege, dispozitiile emise de Primarul Sectorului 1 in vederea obtinerii avizului de legalitate.

-       intocmeste si fundamenteaza proiecte de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate ;

-       programarea audientelor la conducerea Primariei sectorului 1 si urmarirea solutionarii problemelor respective ;

-       asigura realizarea lucrarilor secretariatului sectorului 1 si  intocmeste raspunsuri la corespondenta curenta referitoare la activitatea proprie;

c)Arhiva

-       evidenta , gestiunea  si conservarea arhivei   din 1965 si pana  in prezent ;

-       identificarea si efectuarea copiilor in vederea legalizarii de catre secretarul sectorului, de pe orice act din arhiva generala, cu exceptia celor cu caracter secret, asigurand taxarea  conform legislatiei in vigoare ;

d) Registrul  Agricol , Consultanta Agricola

-       inscrierea ,  completarea la zi si centralizarea datelor din Registrul Agricol;

-       intocmeste rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;

-       intocmeste certificatele de producator pe baza evidentelor din Registrul Agricol si a verificarilor din teren;

-       atestarea datelor din evidentele Registrului Agricol persoanelor titulare necesare la Oficiul fortelor de munca si pentru ajutor social ;

-       emite certificate de proprietate pentru animale pe baza evidentelor Registrului Agricol si a verificarilor in teren;

-       asigura servicii de consultanta agricola prin sprijinirea fermierilor din sectorul 1 in obtinerea de seminte selectionate , animale de reproductie , material biologic  si informarea acestora in teren ;

-       asigura transmiterea de informatii referitoare la subventiile si primele din agricultura, precum si legislatia agricola in vigoare  ;

-       informatii privind achizitionarea ingrasamintelor ;

-       informatii  privind normele sanitar veterinare in vederea desfacerii pe piata a produselor de origine animala si  a celor din productia  legumicola , viticola , pomicola ;

-       identificarea problemelor urgente ale fermierilor si grupurilor de fermieri privati  din sectorul 1 prin demersuri efectuate pe teren  si  colaborarea cu Oficiul Municipal  de Consultanta Agricola  pentru solutionarea acestora ;

-       asigura asistenta tehnica la intocmirea Registrului Agricol pentru sectorul 1.

 

Art. 42 Atributiile Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul sunt urmatoarele :

-          asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;

-          are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a)                actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b)               structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente ale autoritatii sau institutiei publice;

c)                numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d)               coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

e)                sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f)                programe si strategii proprii;

g)                lista cuprinzand documentele de interes public;

h)               lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i)                 modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

-       asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;

-       asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare si in format electronic;

-       are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului;

-       indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

-       asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;

-       va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

-       pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

-       are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;

-       asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;

-       asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;

-       intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor din cadrul institutiei publice;

-       actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;

-       realizeaza materiale informative specifice;

-       coordoneaza eleborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;

-       colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc);

-       asigura desfasurarea programelor de practica a studentilor in baza cererii acestora si/sau a institutiilor de invatamant superior ;

-       elibereaza adeverinte care atesta efectuarea practicii de catre studentii invatamantului superior.

 

Art. 43 Atributiile Serviciului Contencios Administrativ, Juridic sunt urmatoarele :

-          reprezinta Primaria si Consiliul Local al Sectorului 1 in fata instantelor judecatoresti de orice grad si a altor autoritati.

-          instrumenteaza cauzele in care Primaria si Consiliul Local al Sectorului 1 figureaza ca parte (formularea cererilor de chemare in judecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac, etc).

-          reprezinta Consiliul Local al Sectorului 1 la Registrul Comertului, in vederea infiintarii de societati comerciale .

-          raspunde la petitii si ofera consultatii juridice persoanelor fizice in legatura cu litigiile in care Primaria si Consiliul Local al Sectorului 1 figureaza ca parte.

-          lucrari tehnice de secretariat si arhiva.

 

Art. 44 Atributiile Biroului Legislatie, Avizare, Evidenta Electorala  sunt urmatoarele :

-          avizeaza de legalitate proiectele de dispozitii.

-          formuleaza avize scrise la solicitarea conducerii.

-          tine evidenta actelor normative publicate in Monitorul Oficial si informeaza toate serviciile administratiei publice locale ale sectorului 1 despre aparitia si modul de aplicare al actelor normative de referinta.

-          raspunde la petitii si ofera consultatii juridice serviciilor administratiei publice si petentilor in legatura cu activitatea acesteia.

-          intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispozitii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate.

-          initiaza, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, procedura de deschidere a succesiunilor vacante.

-          redacteaza, in temeiul Legii 24/20000 si a HGR 400/2000, propuneri de initiativa legislativa.

-          reprezinta Consiliul Local al Sectorului 1 la Registrul Comertului, in vederea infiintarii de societati comerciale.

-          lucrari tehnice de secretariat si arhiva.

-          intocmeste si actualizeaza baza de date privind alegatorii sectorului 1 pe baza comunicarilor primite de la Serviciul Stare Civila, Serviciul Autoritate Tutelara, Serviciul Evidenta Populatiei din cadrul Inspectoratului General al Politiei, Judecatorii si Ministerul de Justitie;

-          mentine evidenta comunicarilor pe categorii : decedati, interzisi, mutati, intr-un regim special ;

-          actualizeaza permanent nomeclatorul arterelor din sectorul 1 ;

-          colaboreaza cu Directia Generala – Serviciul Nomenclatura Urbana  pentru comunicarea rapida a schimbarii, modificarii denumirilor de strazi, precum si infiintarea de noi artere ;

-          propune numarul de sectii de votare corespunzator legii, precum si delimitarea acestora ;

-          efectueaza operatiunile tehnico – administrative legate de desfasurarea alegerilor ;

-          stabileste necesarul de cheltuieli legate de desfasurarea alegerilor in vederea comenzilor;

-          colaboreaza in timpul campaniei electorale cu toate partidele politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului electoral;

-          colaboreaza cu cetatenii Sectorului 1 in vederea identificarii inscrierilor gresite sau omisiunilor din listele electorale ;

-          acorda sprijin Institutelor de cercetare si sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor pe baza listelor electorale;

-          mentine legatura cu Serviciile sau Birourile Electorale din cadrul Primariilor Sectoarelor Municipiului Bucuresti ;

-          indeplineste orice atributiuni stabilite de conducerea Primariei Sectorului 1.

 

Art. 45 Atributiile Serviciului Autoritate Tutelara sunt urmatoarele :

-          supravegherea minorilor aflati sub ocrotirea parinteasca sau a tutorelui;

-          supravegherea si ocrotirea persoanelor majore lipsite de capacitate de exercitiu si a celor cu capacitatea de exercitiu pastrata, dar care nu-si pot asigura singure ingrijirea si reprezentarea;

-          indrumarea si controlul modului in care parintii isi indeplinesc indatoririle fata de persoana si bunurile minorului;

-          indrumarea si controlul modului in care sunt ingrijite persoanele majore, aflate in evidenta serviciului, precum si modul cum sunt administrate bunurile si veniturile lor;

-          verifica in teritoriu si intocmeste referate de ancheta sociala, formuland puncte de vedere la solicitarea instantelor judecatoresti, privind raporturile patrimoniale personale dintre parinti si minori in cazuri de divort, incredintare, reincredintare, stabilire de domiciliu, procesele minorilor trimisi in judecata ca infractori minori, intreruperea sau amanarea executarii pedepsei pentru majori, declararea judecatoreasca a abandonului copiilor institutionalizati sau la solicitarea organelor de politie pentru cercetarea minorilor care au savarsit infractiuni;

-          pregatirea emiterii dispozitiilor primarului prin care dispune in urmatoarele situatii: neintelegerile dintre parinti asupra exercitarii drepturilor sau indatoririlor parintesti; litigiile dintre parinti privind stabilirea numelui minorului rezultat atat din casatorie cat si din afara acesteia; incuviintarea ca minorul care a implinit varsta de 14 ani sa-si poata schimba felul invataturii sau pregatirii profesionale stabilita de catre parinti sau a avea o locuinta pe care o cere desavarsirea invataturii sau pregatirii profesionale; incuviintarea ca parintele decazut din drepturile parintesti sa pastreze legaturi personale cu copilul,daca aceasta nu dauneaza cresterii, educarii si pregatirii sale profesionale; incuviintarea actelor de dispozitie in legatura cu bunurile minorului, pe care urmeaza sa le incheie parintii in numele minorului sau minorul, cu incuviintarea acestora; luarea hotararii privind locul unde va fi ingrijit minorul pus sub interdictie; incuviintarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare apartinand minorului sau persoanei majore pusa sub interdictie, depusi in diferite institutii bancare; instituirea curatelei; numirea curatorului in caz de neintelegere intre tutore si minori sau cand intre acestia sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru minorii lipsiti de ocrotire parinteasca sau pentru persoanele majore puse sub interdictie; stabilirea numelui copilului abandonat sau gasit, caruia nu i se pot stabili parintii; descarcarea de gestiune la incetarea tutelei sau curatelei;

-          sesizarea altor autoritati privind cazurile a caror solutionare excede competenta Autoritatii tutelare;

-          formuleaza cereri in justitie, prin Serviciul Contencios Administrativ, Juridic, pentru urmatoarele situatii: decaderea parintelui din drepturile parintesti, daca sanatatea si dezvoltarea fizica si intelectuala a minorului este primejduita in familie; punerea sub interdictie si ridicarea acesteia; inregistrarea tardiva a nasterii copilului care nu a fost inregistrat in registrul starii civile pana la varsta de 1 an;

-          depune toate diligentele necesare pentru solutionarea problemelor persoanelor care urmeaza sa fie ocrotite;

-          comunica Biroului de evidenta electorala datele de identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdictie sau scoaterea de sub interdictie;

-          intocmeste procese-verbale pentru constatarea abandonului sau gasirii copiilor in unitati spitalicesti sau in teritoriu;

-          inregistreaza la Serviciul de stare civila nasterea copiilor abandonati sau parasiti;

-          verifica in teritoriu si intocmeste anchete sociale la solicitarea Institutului de Medicina Legala sau Laboratorului de Sanatate Mintala pentru persoanele bolnave psihic;

-          asista persoanele varstnice la incheierea actelor juridice de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i apartin, in scopul intretinerii sau ingrijirii lor si verifica, ori de cate ori este nevoie, indeplinirea obligatiilor ce decurg din actul incheiat.

 

Art. 46 Atributiile Directiei Stare Civila sunt urmatoarele :

-            coordoneaza intreaga activitate de stare civila si evidenta electorala la nivel de sector, in stransa legatura cu institutiile de specialitate ale Ministerului de Interne, Directiei de Evidenta Informatizata a Populatiei, Ministerului de Externe, Ministerul de Justitie, etc.

-          elibereaza acte de stare civila si duplicate (nasteri, casatorii, decese) ;

-          transcrie acte de stare civila emise de misiunile diplomatice ;

-          completeaza si expedieaza catre autoritatiile competente extrasele dupa actele de stare civila ;

-          efectueaza mentiuni pe marginea actelor de stare civila ;

-          comunica nasterile si decesele la politie ;

-          comunica decesele la Biroul evidenta electorala;

-          comunica mentiuni la alte primarii;

-          intocmeste lunar buletine statistice ;

-          intocmeste si expedieaza dosare  schimbari de nume pe cale administrativa ;

-          registre de stare civila – exemplarul 1 si 2 ;

-          opise alfabetice – exemplarul 1 si 2 ;

-          intocmeste lucrari de secretariat si arhiva ;

-          relatii cu publicul: informatii familiale si civile ;

-          intocmeste livrete de familii : la oficierea casatoriei, la transcrierea actelor de casatorie din strainatate si la solicitarea cetatenilor conform H.G.R. nr. 495/1997 ;

-          inregistreaza adoptiile ca urmare a hotararilor judecatoresti de inregistrare;

-          inscrie sentintele care se depun pentru a se opera in acte, sentinte de divort rectificare, stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuvintarea purtarii numelui, anulari de acte, etc ;

-          intocmeste lunar tabelul privind decesele copiilor pina la implinirea varstei de 18 ani pentru gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, conform Legii nr.61/1993 ;

-          intocmeste la 10 zile tabele cu locuintele presupuse ramase libere ale decedatiilor care au avut domiciliul in sectorul 1 pentru centrele ICRAL, ROM – VIAL S.A. si HERASTRAU NORD S.A. ;

-          inscrie mentiunile de renuntare, redobandirea si acordarea a cetateniei romane pe actele de stare civila din cadrul serviciului, intocmite de IGP – Evidenta Populatiei si comunicate noua de catre PMB – SSC ;

-          intocmeste comunicarile catre politie si a buletinelor statistice la actele de stare civila emise in misiunile diplomatice ale Romaniei din strainatate (nasteri, casatorii, decese) si completeaza si expedieaza  catre primarii a mentiunilor de deces si casatorie de la aceste acte.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V - Relatiile functionale intre compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1

 

Art. 47 Compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

 

CAPITOLUL VI- Atributii comune tuturor compartimentelor. Dispozitii finale.

 

Art. 48 Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, urmarind fundamentarea legala a lucrarilor.

            In acest sens personalul cu functia de DIRECTOR EXECUTIV:

-          organizeaza evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor  si  intocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul  legal;

-          raspund de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii;

-          asigura securitatea materialelor cu continut secret si raspund de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

              Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

              Toti salariatii  au obligatia de a indeplini si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, nou aparute, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primariei, menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor institutiei, la imbunatatirea activitatii acesteia, atat in timpul programului de lucru, cat si in afara acestuia.

              Toti salariatii au obligatia de a pune la dispozitia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 a documentelor solicitate la cererea acestora.

 

Art. 49 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii.

 

Art. 50 Toate compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 prezinta anual si ori de cite ori este necesar rapoarte de activitate.

 

Art. 51 Toate compartimentele aparatului propriu al Primariei Sectorului 1 vor colabora in mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore in domeniul lor de activitate.

 

Art. 52 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al Primariei Sectorului 1, DIRECTORII acestora asigurand, de asemenea sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii primariei.

 

Art. 53 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. ___ din __.__.2003 si intra in vigoare la data de __.__.2003.

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PRELUARE RAPIDA A SESIZARILOR DE PRIMA URGENTA

 

 

          In Sectorul 1 al Capitalei locuiesc aproximativ 300.000 de persoane cu pregatiri si profesii diferite, de la muncitori si someri, casnice si pensionari, la  oameni de afaceri si inalti demnitari.

          Structura locuintelor difera de la case mici si vile la blocuri cu sute de apartamente fiecare si, pe langa acestea, in Sectorul 1 functioneaza importante societati comerciale cu capital de stat sau privat, banci, peste o suta de scoli generale si licee, Universitatea din Bucuresti, o parte din sediile Universitatii Politehnice, Academia de Studii Economice, alte institutii de invatamant superior de stat si privat frecventate de zeci de mii de studenti.

          De o importanta deosebita este si  faptul ca pe teritoriul  Sectorului 1 sunt amplasate sediul Guvernului, Senatul, un numar de ministere, majoritatea sediilor ambasadelor unor state straine si a altor reprezentante diplomatice, precum si Gara de Nord, Aeroportul Baneasa, unde exista un mare aflux de persoane.

          Nu este lipsit de importanta faptul  ca pe raza Sectorului 1, in ultimii ani, au avut loc majoritatea activitatilor protocolare la nivel de sefi de state si de guverne, manifestatii si demonstratii de protest, acestea din urma provocand in unele cazuri victime si importante pagube materiale.

          In perimetrul Sectorului 1 s-au mai produs si numeroase accidente rutiere din cauza starii necorespunzatoare a drumurilor publice, incendii, explozii, precum si alte anomalii care s-au soldat cu un numar mare de persoane decedate, ranite grav si pagube materiale enorme.

          Pentru a preveni asemenea situatii ori pentru a limita efectele devastatoare ale unor asemenea evenimente prezentate mai sus, este necesara functionarea in cadrul Primariei Sectorului 1 a unui sistem de preluare rapida a sesizarilor de prima urgenta de la cetateni, prin intermediul unor linii telefonice special destinate, popularizate prin posturile de televiziune, reviste si ziare.

          Acest sistem va da posibilitatea ca organele abilitate din cadrul Primariei Sectorului 1, precum si a altor institutii publice competente, sa fie sesizate in mod  oportun pentru a interveni in mod operativ unele evenimente ori de a limita efectele acestora.

          De asemenea, sistemul de preluare rapida a sesizarilor de prima urgenta va da posibilitatea cetatenilor sa se simta utili, sa aiba legatura permanenta, 24 de ore  din 24 cu Primaria Sectorului 1 si implicit cu organele abilitate sa rezolve problemele semnalate.

          Activitatea serviciului se desfasoara intr-un spatiu special destinat, dotat cu mobilier si aparatura adecvata pentru a putea prelua, prelucra si transmite sesizarile primite de la cetatenii din sector privitoare la fapte, aspecte sau evenimente importante si cu caracter de urgenta.

          Avand in vedere greutatile cu care s-au confruntat in decursul timpului serviciile Primariei Sectorului 1, cauzate de evenimente grave care au produs pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, au fost incluse in aceasta categorie urmatoarele fenomene :

a)     Explozii

b)    Incendii

c)     Cutremure

d)    Inundatii

e)     Accidente rutiere cu urmari grave

Primaria Sectorului 1 a incheiat protocoale cu sectiile de politie de pe raza sectorului, astfel incat sesizarile cetatenilor privind fapte de natura penala vor fi transmise organelor competente in cel mai scurt timp. Astfel de fapte pot imbraca forma unor infractiuni ca :

a)      Crime, violuri si talharii urmate de decesul victimelor ori vatamarea corporala grava a acestora ;

b)     Rapiri si sechestrari de persoane cu scopul obtinerii unor foloase materiale ori a altor avantaje ;

c)      Prostitutie si proxenetism ;

d)     Trafic si consum de droguri ;

Primaria Sectorului 1 s-a confruntat deseori cu aparitia in teritoriul de referinta a unor persoane ale caror probleme pot fi rezolvate si cu concursul serviciilor specializate din cadrul acestei institutii, precum si in colaborare cu alte organe si autoritati.

Astfel de persoane pot fi :

a)     Copii abandonati, drogati, aurolaci, bolnavi psihici, cersetori ;

b)    Batrani bolnavi, fara locuinta, fara mijloace de subzistenta ;

c)     Femei alungate din locuinte, maltratate, gravide sau bolnave, cazute pe strada sau alte locuri publice ;

d)    Barbati  betivi, drogati, scandalagii care tulbura linistea publica, bolnavi  cazuti pe strada, bolnavi psihici, boschetare, cersetori ;

Situatiile mentionate mai jos au constitui uneori probleme  greu de rezolvat, care au produs  chiar pagube, victime omenesti si au creat grave probleme sociale. Din aceasta categorie fac parte :

a)     Scurgeri de gaze ;

b)    Spargeri de conducte (apa, gaze, produse petroliere, termoficare etc.) ;

c)     Instalatii defecte care produc emanatii de gaze sau substante toxice in atmosfera ce pot produce decese sau imbolnaviri in masa ;

d)    Aparitia unor boli care, netratate, pot produce epidemii grave ;

e)     Comercializarea de carne si alte produse infestate care pot produce boli grave si epidemii greu de controlat ;

f)      Lucrari edilitare efectuate in mod defectuos care pot duce la accidente grave ori pot perturba traficul rutier si pietonal.

Personalul care deserveste sistemul preia telefonic sesizarile cetatenilor din Sectorul 1 si pe baza acestora intocmeste note pe care le transmite serviciilor competente din cadrul primariei Sectorului 1, precum si altor institutii si autoritati abilitate prin lege sa rezolve problemele sesizate. Notele se transmit telefonic, prin fax sau direct la serviciile din cadrul primariei. Totodata, claseaza si arhiveaza notele intocmite si efectueaza zilnic informari cu sesizarile primite, precum si cu principalele evenimente care au avut loc pe raza Sectorului 1.

Sistemul de preluare rapida a sesizarilor de prima urgenta dispune de un  calculator server si patru statii de lucru, care permit monitorizarea unui numar de patru programe TV si inregistrarea acelor emisiuni care prezinta interes pentru activitatea Primariei Sectorului 1.

Avand in vedere complexitatea activitatii Primariei Sectorului 1 si diversitatea problemelor pe care le au cetatenii, sistemul mai are posibilitatea de a monitoriza presa scrisa si retinerea unor articole care vizeaza aspecte legate de viata  social-economica din sector.

Sistemul poate indepelini si alte sarcini transmise de conducerea institutiei, cand este necesar pentru optimizarea activitatii Primariei Sectorului 1.