Hotărârea nr. 184/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind aprobarea incheierii Conventiei de colaborare cu Regia Autonoma de Transport Bucuresti in vederea  asigurarii gratuitatilor transportului urban pe mijloacele de transport in comun, cu exceptia liniilor Expres si a celor speciale  beneficiarilor O.U.G. nr.102/1999,

cu mo dificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

          Tinand seama de avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          Avand in vedere Proiectul de Conventie intocmit de R.A.T.B. – R.A.;

          Luand in considerare dispozitiile O.U.G. nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2002, cu modificarile ulterioare;

          Tinand seama de dispozitiile O.U.G. nr.14/30.01.2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

          Avand in vedere prevederile Ordinului comun nr.290/2003 al Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de  acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea  cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora;

          In temeiul art.46, alin.(1) si art.95, alin.(2), lit.”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Aproba incheierea Conventiei de Colaborare cu Regia Autonoma de Transport Bucuresti, avand ca temei asigurarea gratuitatilor transportului urban pe mijloacele de transport in comun, cu exceptia liniilor Expres si  a celor speciale, pentru perioada  26.05.2003 – 26.05.2004, beneficiarilor O.U.G. nr.102/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2002, cu modificarile ulterioare.

Art.2. Se mandateaza Primarul Sectorului 1  si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 pentru a semna, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Conventia de Colaborare cu Regia Autonoma de Transport Bucuresti, mentionata la art.1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru  Agricol si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                    Sergiu Ionescu

                                                                                    SECRETAR

                                                                                    Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 184

          Data: 23.07.2003