Hotărârea nr. 183/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 183 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTARARE

privind  aprobarea listelor nominale cu beneficiarii

cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul

 

 

                Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

          Avand in vedere avizele  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          Vazand prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu  handicap aprobata prin Legea nr.519/2002;

          Vazand prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.290/609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata sau cu metroul, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenti personali sau insotitorii acestora;

          In conformitate cu dispozitiile art.46, alin.(1) si art.95, alin.(2), lit.”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba listele nominale cu beneficiarii cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 va asigura distribuirea cartelelor magnetice pentru transportul in comun cu metroul.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                          SECRETAR

                                                                                          Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 183

          Data: 23.07.2003