Hotărârea nr. 182/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARARE

pentru aprobarea listei privind elevii care indeplinesc

conditiile legale pentru a beneficia de burse de scolarizare

 

                Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1;

            Avand in vedere avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Tinand seama de prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

            Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.116/2003;

            In conformitate cu dispozitiile art.46, alin.(1) si art.95, alin.(2), li.t”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba lista intocmita de Primarul Sectorului 1 privind elevii care indeplinesc conditiile legale pentru a beneficia de burse de scolarizare, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,

                     Sergiu Ionescu

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                                  Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.: 182

            Data: 23.07.2003