Hotărârea nr. 181/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

HOTARÂRE
privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal
Suprafata teren – 558 mp
  Bdul Alexandru Ioan Cuza nr.98 A 

 

Avand in vedere :

             - Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

             - Raportul de specialitate al arhitectului sef al Primariei sectorului 1 ;

             - Avizul nr.111/18.06.2003 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator a Consiliului Local al sectorului 1, aviz CTU-PMB nr.3CA/19/10/05.02.2003  si avizul CTU- PS 1 nr.14CA 3/02.06;

si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

             Tinand seama de prevederile:

              - Ordonantei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata ;

             - Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

              - Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ;

              - Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului in Municipiul Bucuresti ;

              - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000 ;

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de autorizare si continutul  documentatiilor prevazute la art.2 alin.2 si art.6 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ;

In temeiul prevederilor art.. 46, alin.1 si 2 si art. 95 lit. “i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

              Consiliului Local al sectorului  1  

         

                                                            HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru constructii definitive -   B-dul Alexandru Ioan Cuza nt.98 A – suprafata teren – 558 mp.

Art.2- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea autorizatiilor de construire.

Art.3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4- Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de cinci ani.

Art. 5- Prezenta hotarire va fi comunicata Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA,

                     Sergiu Ionescu

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                            Lavinia Paul

 

 

 

            Nr.:   181

            Data: 23.07.2003