Hotărârea nr. 173/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/2002

 

 

             Avand in vedere prevederile Hotararile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/07.09.2001 privind infiintarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a societatii comerciale “Economat 2001” SRL, respectiv nr.61/15.12.2001 privind aprobarea actului constitutiv al SC Economat 2001 SRL ;

          Tinand cont de incheierea nr.1063/SC/2002/18.02.2001, pronuntata de judecatorul delegat de Tribunalul Bucuresti la Oficiul Registrului Comertului , in dosarul nr. 981/SC/2002 prin care a fost autorizata si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a SC Economat 2001 SRL ;

          Luand in considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al directorului  SC Economat 2001 SRL ;

          Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Tinand cont de dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr..469/2002 modificata si completata de Hotararea Guvernului Romaniei  nr.1216/2002  privind infiintarea magazinelor Economat ;

          Fata de dispozitiile art. 199  din Legea 31/1990 republicata privind societatile              comerciale;

          Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.239/2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti;

          In temeiul art.46, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata 

 

                CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se modifica art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.41/2002, in sensul aprobarii deschiderii  unui punct de lucru  in spatiul situat in Piata Amzei nr.13 in suprafata de 134,1 mp.

 

          Art.2. Celelalte prevederi ale hotararii mentionate la art.1 raman in vigoare.

 

        Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si SC Eonomat 2001 SRL.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                     SECRETAR

                                                                                     Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 173

          Data: 23.07.2003